Uttalelse: Oslo trenger en gåstrategi nå!

Foto: Baard Salvesen

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 14.04.19

Andelen som går i Oslo er større enn noen annen trafikantgruppe. Nesten alle Oslo-borgere går, enten det er det korte stykket til og fra t-banen, eller lengre turer til og fra skole og jobb, eller som trim og rekreasjon. Gåing er bra for miljøet, bylivet og folkehelsa.

En god by for gående er en god by for alle. Likevel har det rødgrønne byrådet gjort lite for fotgjengere siden de tok makten i 2015. Senest i vinter har det tidvis vært ufremkommelig i byen for dem ferdes med vogn eller rullestol. I løpet av tre og et halvt år ved makten, har de heller ikke klart å bygge en eneste meter med gågate i Oslo.

Oslo Venstre vil ha tiltak for å gjøre Oslo til en bedre by å gå i nå. Vi må planlegge, bygge og drifte byen med myke trafikanter som førsteprioritet. Når vi har sikret de myke trafikantene god fremkommelighet, kan vi finne gode løsninger for trikker, busser og biler.

I dag gjøres det nesten konsekvent omvendt. Dette handler om en mentalitetsendring, der det å gå og sykle blir sidestilt som fremkomstmiddel med bil og kollektivtrafikk.

I tråd med anbefalinger fra blant andre Transportøkonomisk institutt, mener Venstre det må gjøres tiltak innenfor følgende tre kategorier: Infrastruktur og trafikk, bymessighet og omgivelser og opplevelser.

Infrastruktur og trafikk handler om å legge fysisk til rette for gåing i byen. For å få til dette må vi sørge for en gåinfrastruktur som er trygg, effektiv og komfortabel å benytte seg av. Det handler rett og slett om å prioritere de gående i gatebildet slik at de føler seg velkomne og ivaretatt.

For å få til dette vil Venstre:

 • Etablere en «Oslostandard» som skal ligge til grunn for planlegging og utbygging for å gjøre det attraktivt å gå, etter modell fra Oslostandarden for sykkel.
 • Prioritere fotgjengere i bydelens skoleveier, strøksgater og viktige transportårer gjennom fysisk adskillelse fra andre trafikanter, 20-30 km/t fartsgrense og hyppig brøyting/strøing/feiing.
 • Redusere barrierer og åpne flere snarveier, blant annet ved å prioritere fotgjengere i overganger og kryss.
 • Stille krav til at Statens Vegvesen bidrar aktivt til å redusere barrierene deres veier utgjør for gående.
 • Ved veiarbeid og graving skal myke trafikanter ha prioritet, også der hvor det er til ulempe for bilister.
 • At gateparkering i størst mulig grad legges i sidegater. Det er særlig viktig utenfor skjenkesteder. Lite plass øker risikoen for vold og negative episoder.
 • Skape flere utvidede fortau og sykkelgater etter modell av Torggata.
 • Sørge for at fortau og fotgjengeroverganger er universelt utformet.
 • Avvikle diagonalparkering og gateparkering på begge sider av gaten innenfor Ring 2, der hvor det gjør forholdene bedre for gående og syklende.
 • Prioritere utvidede fortau i kollektivgater
 • Fjerne unødvendige lyskryss innenfor Ring 1, forutsatt lave kjørehastigheter.
 • Sørge for vedlikehold og drift som ivaretar universell utforming.
 • Etablere flere benker langs viktige gå-traseer.
 • Gjøre forsøk med å koble benker til fjernvarme, såkalte “radiatorbenker” med varme i setet.
 • Vurdere muligheter for varmekabler i fortau, spesielt ved viktige kollektivholdeplasser.
 • At i boligområder skal alle ankomstveier over 1000 Årsdøgntraffikk (ÅDT) ha fortau.
 • Stille krav om en vinterdrift som gjør at fortau måkes og er tilgjengelige også for dem som går med barnevogn og dem som er svake til beins.
 • Ha strengere håndheving av rasfareskilt ved istapper og stille krav til trygg passasje for fotgjengere når skiltene henger ute.
 • At Oslo kommune og bydelene i større grad bruker barnetråkk, eldretråkk og andre metoder som sikrer et godt kunnskapsgrunnlag for hele bredden av befolkningen.
 • Sikre at alle skoleveier er trygge, også når det pågår anleggsarbeid.
 • Introdusere fartsdempende tiltak i boligområder i hele byen; for å bedre nærmiljøet, for å tilrettelegge for spaserturer, og for en trygg og god skolevei for barna.

Bymessighet er knyttet til hvordan byen er planlagt og bygd. Viktige stikkord er sammensatt arealbruk, høy tetthet og korte reiseavstander. Ved å planlegge for kortere avstander mellom gjøremål, gjør vi at hverdagsreiser i større grad kan skje til fots.

Flere gående er også bra for næringslivet i byen fordi gangtempo muliggjør flere sanseinntrykk og spontanitet. Vareleveranser og parkering for håndverkere må ivaretas. Dette kan gjøres uten at det går ut over fotgjengere, for eksempel ved at vareleveranser tillates innenfor visse tidsrom, og ved at gateparkering kan tillates for håndverkere, selv på steder som har parkeringsforbud.

For å få til dette vil Venstre:

 • Fortette fremfor å spre – men samtidig ta vare på natur og grønne lunger. Det er viktig at også rekreasjonsområder er lett tilgjengelig innenfor nærområdet.
 • Smartere bruk av eksisterende bygningsmasse. F.eks. gjøre det lettere å bygge ut loft i gamle bygårder.
 • Legge til rette for lokale sentrumsområder blant annet gjennom fortetting rundt knutepunkt.
 • Etablere flere nye barnehager ved kollektivknutepunkt, og etterstrebe å tilby plass i barnehage i nærområdet.

Omgivelser og opplevelser handler om at området folk beveger seg gjennom oppleves som interessant, attraktivt, stimulerende, trygt og hyggelig. Dette for å gjøre gåing til en opplevelse som er med på å berike hverdagen, slik at det å gå oppleves som lystbetont og givende.

For å få til dette vil Venstre:

 • Praktisere Gehl sitt prinsipp: Folk drar til byen for å gjøre nødvendige ærend; gå på jobb, handle osv. For å skape byliv må området friste med noe mer for å få de som allerede er der til å bli lenger.
 • Samarbeide med antikvariske myndigheter og næringsliv for å åpne opp både verneverdige bygg og næringslokaler på gateplan. Der hvor fasadene ikke kan åpnes bør god gatemøblering vurderes for å skape mer liv og aktivitet langs fasaden. Målet er mest mulig åpenhet mellom inne og ute for å unngå kjedelige gater.
 • Lære av andre byer for å skape mer liv på gateplan, også for barn, gjerne i samarbeid med næringslivet i området, for eksempel ved å legge til rette for gatesjakk, trampoliner, trær/grøntarealer, benker, kunst, fontener mm.
 • Ha bedre belysning av den typen som skaper trygghet uten å gi unødvendig lysforurensning.
 • Oppgradere og vedlikeholde umerkede tråkk, stier og snarveier.

Kilder: TØI (https://www.toi.no/byutvikling-og-bytransport/folk-gar-mer-nar-omgivelsene-gjores-gangvennlige-article35468-224.html?fbclid=IwAR39Syv0IFKfdl6s51CNd6AUlmFbSZxdTCrLFSnRp8th_HBCmOFUchIYQVs)