Vi vil utvikle sjøfronten til glede for alle

Foto: Jon Inge Nordnes

SJØFRONTEN OG HAVNEOMRÅDET TILHØRER OSS ALLE.

Forslaget til reguleringsplan for Carlsen kvartalet ligger nå ute til høring. Dette prosjektet berører og engasjerer oss alle. Det viser debatten på sosiale medier og i avisa i den siste tiden, samt oppmøtet på folkemøtet på biblioteket den 9.4. Her var det smekkfullt og kun ståplasser til de sist ankomne.

Sandefjord Venstre ønsker ikke denne utbyggingen. Vi er generelt opptatt av å sikre våre fellesarealer – våre felles byrom, og vi er spesielt opptatt av å ta vare på sjøfronten og havna. La dette være allmennhetens arealer– nå og for fremtiden.

I de senere år har det politiske flertallet i kommunen vært ansvarlig for en utvikling hvor eiendomsutviklere stort sett har stått for byutviklingen. Det man hovedsakelig har diskutert er høyder og hvor mange etasjer bygningene skal ha. Privatisering og boligbygging i sjøfronten har også vært sentralt. I Sandefjord kan det virke som om det er en menneskerett å bo sentralt– men samtidig helt i sjøkanten.

Når det gjelder slike store byggeprosjekter så er det dessuten alltid både vanskelig og utfordrende å danne seg et realistisk bilde av hvordan det kommer til å se ut når det står ferdig. Som folkevalgte må vi mange ganger ta beslutninger basert på de tegningene og modellene som foreligger. Det er mange som har gått på 5 på her. Lambda er et eksempel og det finnes flere eksempler også i vår kommune.

Sandefjord Venstre ønsker en annen utvikling for havna og sjøfronten enn de planene som nå foreligger. Området ved Carlsen-kvartalet utgjør en sentral brikke i byutviklingen, det er et viktig knutepunkt mellom byen og Kilenområdet. Dette er et område som skal knytte sentrum og havna sammen, og bør være forbeholdt sosiale aktiviteter og være allment tilgjengelige. .

Det foreligger en «Mulighetstudie av sjøfronten fra Kilen til Stub». Den ble ferdig i mai 2017 og er en fin utredning. Sandefjord Venstre ønsker at kommunen tar denne på alvor i hele området. Mye er påbegynt og allerede i gang. Som sjøbad og Thor Dahlsgt. Når det gjelder Brygga så beskriver bla rapporten følgende:

  • Viktig å beholde utsyn til sjøen fra gatene ned til havna
  • Bryggekanten mellom Thor Dahlbygget og havna bør ikke bebygges
  • Serveringsaktiviteten langs sjøfronten bør i størst mulig grad konsentreres til dette området, for å skape mest mulig aktivitet og også unngå arealkonflikter andre steder der det er flere boliger.

Mange som er tilhenger av denne utbyggingen argumenterer med at det haster å få gjort noe i her – de mener at vi må gjennomføre denne reguleringsplanen nå. Det mener ikke vi. Dette er kommunal grunn – det foreligger en mulighetstudie som er påbegynt og som kan utvikles videre– det skal også tas standpunkt til fergedrift innen 2025. Vi har det ikke travelt. Her kan vi i fellesskap diskutere muligheter og løsninger til det beste for hele byens befolkning.

Det er viktig at vi som folkevalgte i denne saken sørger for at vi ikke gjør noe vi kommer til å angre på. Slike beslutninger som dette er irreversible. Det er nå vi må tenke oss godt om. Det er nå vi skal gjøre valg som vil binde både oss og fremtidige generasjoner. La oss bruke tid på å ta de viktige og riktige valgene slik at vi kan se neste generasjon i øynene!

 

Les mer om saken i Sandefjords blad her

Les mer om mulighetstudien om området mellom Kilen og Stub her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**