Ja til Fotografihuset på Sukkerbiten

Ill: ViaNova

Oslo Venstre mener det er viktig at fotografi som kulturuttrykk blir løftet opp.

Fotografi er en uttrykksform som favner bredt og brukes av mange; kunstnerisk, kommersielt, profesjonelt, og av de fleste av oss på privat basis. At fotografi får sitt hus vil bidra til høyere oppmerksomhet rundt faget, kunsten, uttrykksformen og de mulighetene for visuell kommunikasjon fotografi gir.

Oslo Venstre har støttet planene om etablering av Fotografihuset i Oslo siden planene ble presentert for Oslo bystyre i 2015. Den gangen var ikke lokaliseringsspørsmålet aktuelt. Nå har det blitt inngått en intensjonsavtale mellom Fotografihuset AS og grunneier HAV Eiendom for å etablere Fotografihuset på Sukkerbiten utenfor Operaen.

Planene for fotografihuset på Sukkerbiten ligger innenfor gjeldene regulering av området, både når det gjelder formål og utnyttelse. Reguleringen åpner for bebyggelse med lav høyde som ikke er dominerende i forhold til andre kulturbygg og øvrig bebyggelse i Bjørvika. Reguleringen åpner også for tilrettelegging og etablering av tilbud for allmenheten, som friarealer, brygger, bade- og sanitæranlegg.

Oslo Venstre mener at etablering av Fotografihuset på Sukkerbiten, forutsatt at det etableres i tråd med reguleringen, vil fungere bra i samspill med øvrige tilbud i området. Fotografihuset på Sukkerbiten vil være en fin tilvekst til de andre kulturbyggene og tilbudene i Bjørvika.

Oslo Venstre støtter derfor planene om etablering av Fotografiets hus på Sukkerbiten, men mener at allmenhetens interesser må sikres, og at Fotografihuset i sin arkitektur må bli åpen, inviterende og ikke i konflikt med bebyggelsen i området og øvrige viktige kulturbygg i Bjørvika.

Oslo Venstre vil:

  • Støtter planene om etablering av Fotografihuset på Sukkerbiten, under forutsetning av at man ikke går utover dagens regulering med tanke på volum, høyde og fotavtrykk.
  • Mener at utformingen av Fotografihuset må være åpen, inkluderende og ikke dominerende.
  • Mener at øvrige arealer rundt Fotografihuset skal være åpent tilgjengelig for allmennheten, og at det skal etableres gode friområder, brygge-, bade- og sanitæranlegg på Sukkerbiten.
  • Forutsetter at det må utarbeides en realistisk driftsmodell for Fotografihuset som legger til rette for en langsiktig leieavtale med HAV eiendom.

Politisk uttalelse, vedtatt på Oslo Venstres hovedstyremøte 09.05.2019