Skole og oppvekst

Foto: Skien kommune

BARN OG UNGES OPPVEKST I SKIEN

Barn og unge skal ha en trygg og inkluderende oppvekst i Skien. Det er utgangspunktet for å mestre livet og bli en aktiv og engasjert borger. Skien Venstre ser på dette som den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre.

Derfor vil Venstre at en større andel av kommunens samlede ressurser skal tildeles oppvekstsektoren

Økt innsats for kvalitet i barnehagen

Barnehagen er en viktig fellesarena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Skien Venstre mener våre kommunale og private barnehager utfyller hverandre på en god måte

Venstre vil:

 • at kommunen skal behandle alle barn som rettighetsbarn, ha løpende opptak og minimal ventetid
 • åpne for fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid
 • bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale og private barnehager, for eksempel ved hospiteringsordninger
 • at en nasjonal ordning med gratis kjernetid skal suppleres av lokale friplassordning for lavinntektsfamilier.

En skole som inkluderer, motiverer og utfordrer

Alle barn skal trives på skolen og oppleve mestring i skolesituasjonen. Skien Venstre vil ha en skoledag der alle barn blir sett og der det er rom for å lære på ulike måter. Vi vil at praktiske fag og fysiske aktiviteter skal gis større rom. Sosiale ferdigheter er sammen med grunnleggende faglige ferdigheter forutsetninger for å mestre livet. Det er en politisk opp- gave å gi den enkelte skole og lærerne utviklingsmuligheter, ansvar, myndighet og handlingsrom innen gitte rammer.

Venstre vil:

* alminneliggjøre utsatt skolestart

 • legge vekt på tidlig og faglig innsats for å sikre utvikling i basisfagene: lesing, skriving, matematikk og sosial kompetanse.
 • kombinere høy, faglig kvalitet med forenklet målstyring, større frihet til lokal utforming og bruk av tester
 • at alle tiltak i skolens regi skal være uten kostnad for familiene
 • bevilge et årlig beløp over skolebudsjettet per barnehage/ skole øremerket for sosiale tiltak

* ha som målsetting en mannlig og en kvinnelig miljøterapeut per skole

* åpne for valgfag som for eksempel døvespråk (tegnspråk), engelsk, praktiske fag, privatøkonomi, gaming, koding og entreprenørskap

 • forsterke skolenes leksebevissthet; tilpasset opplæring gjelder både undervisning og hjemmearbeid
 • at spesialpedagogisk og sosialpsykologisk kompetanse i større grad er tilgjengelig på den enkelte skole
 • etablere et sommerskoletilbud for utvalgte klassetrinn/grupper av elever
 • at elev – og foreldreinitierte tiltak skal være lavkost, ikke kostnadskrevende – og ha et tydelig inkluderingsperspektiv

* bevisst ta i bruk sanksjoner og raskt iverksette tiltak muliggjort i vedtatt reglement for orden og oppførsel

 • være åpen for et 11. skoleår for enkeltelever / en klasse
 • at SLT – koordinator og/ eller skolen gir foreldrene råd om det å være tenåringsforeldre
 • at skolen tilbyr kursopplegg for hjemmearbeid, lesestrategier og matematikkstrategier
 • at «De utrolige årene» (PPTs kursopplegg for nye foreldre) tilbys til flest mulig
 • foreldreveiledning er et ledd i å bedre oppvekstsvilkårene for kommunens barn og unge

Forsøk i skole og barnehage

Skien Venstre oppfordrer til forsøksvirksomhet og samarbeid med fagskoler og universitet

Venstre vil:

 • prøve ut effekten av å tilby ett måltid mat i løpet av skoledagen.
 • prøve ut et skoletilbud hvor tradisjonelle hjemmelekser helt eller delvis utgår og skolearbeid gjøres i løpet av skolearbeidsdagen
 • at innvandrerforeldre i større grad får hospitere i barnets barnehage, som en bli -kjent- ordning
 • prøve ut om heldagsskole kan bidra til bedre kunnskapstilegnelse, økt grad av sosialisering og bedre ivaretagelse av individuell utvikling.
 • at eventuelle forsøk prioriteres for 1-4 klassetrinn

Skoleledelse

Å lede en skole er en stor og krevende lederoppgave. Kompetent og engasjert skoleledelse er avgjørende for at elevene sikres optimal læring og et inkluderende skolemiljø.

Venstre vil:

 • åpne for at også søkere uten pedagogisk bakgrunn kan vurderes for rektorstillinger. Det er en forutsetning at ethvert lederteam innehar pedagogisk kompetanse
 • at søknader om skolebytte skal være relevant begrunnet og til elevens beste for å kunne imøtekommes
 • ha åremålstilsetting av rektorer

Skoleanlegg som gode møteplasser

Skolegården er ofte den beste leke- og aktivitetsplassen i barnets nærmiljø. Vi ønsker at den skal være tilgjengelig og bilfri alle ukedager året rundt

Venstre vil:

 • prioritere sikre skoleveier
 • prioritere skolens uteområder som gode leke- og aktivitetsområder
 • ruste opp eldre skolebygg slik at de framstår godt vedlikehold og tidsriktige

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er en sentral del av skolen for de yngste barna og bidrar også til å lette barnefamiliers ofte pressede situasjon i hverdagen. Skien Venstre mener ordningen må videreutvikles med tanke på lek, aktiviteter og læring. SFO skal integreres i den enkelte skoles helhetlige plan og skolens rektor skal ha det overordnede ansvaret. Det må kunne tilbys friplasser til de yngste barna i definerte lavinntektsfamilier

Venstre vil:

 • arbeide for utvikling av SFO- tilbudet ved utstrakt erfaringslæring

En tilgjengelig skolehelsetjeneste

Psykiske helseplager er en folkehelseutfordring for barn og unge i Skien. Skien Venstre vil intensivere helsearbeidet og videreføre satsning på kvalitet og samordning av relevant tjenestetilbud.

Venstre vil:

 • at tjenesten skal være et lett tilgjengelig og godt organisert lavterskeltilbud plassert på skolene
 • styrke samhandlingen mellom skolehelsetjeneste og pedagogisk- psykologisk tjeneste og miljøterapeutene
 • samordne oppveksttiltak for å motvirke utenforskap og fange opp risikoutsatte elever
 • sikre en fortsatt styrking av skolehelsetjenesten

Deltakelse og demokrati

Unge bør allerede i tidlig alder delta i samfunnsdebatten og blir hørt.

Venstre vil:
* gjennomføre stemmerett for 16 åringer ved kommunevalg som prøveordning i Skien kommune

 • øke ungdomsrådets innflytelse ved å ha jevnlige møter med Oppvekstutvalget

Barnevern

Alle barn skal oppleve en trygg barndom. Barnevernstjenesten skal primært hjelpe utsatte familier til å gi barna god nok omsorg.

Venstre vil:

 • styrke det forebyggende barnevernet og ha fokus på å sette inn tiltak tidlig
 • sørge for at kommunen har formålstjenlige barneverninstitusjoner i kommunal og / eller privat regi
 • at barnevernstjenesten må gis tilstrekkelig ressurser og ledes slik at det ikke oppstår ventelister i behandling av saker og slik at lovpålagte krav oppfylles
 • jobbe for tilstrekkelig antall fosterhjem i kommunen og god oppfølging av disse

En inkluderende kulturskole

Skien Venstre ser på kulturskolen som kommunens lokale ressurssenter for kulturopplæring. Vi vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet.

Venstre vil:

 • styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskolen / SFO
 • vurdere å legge flere tilbud desentralisert til bydelene / skolene
 • arbeide for kulturskole for alle uavhengig av familiens økonomi ved bruk av kontingentkassen
 • videreutvikle samarbeid med Porsgrunn kulturskole