Filmproduksjon – næring med stort potensial

Ved å satse på utvikling av film og audiovisuelle spill, samt arbeide for at Sørlandet kan selges inn til utenlandske filmproduksjoner, vil næringen i regionen ha et stort potensial for en betydelig økonomisk vekst.

Regjeringen ønsker å satse sterkere på å få utenlandske filmproduksjoner til Norge, derfor ble det fra 2016 opprettet en insentivordning som gir gode skattefordeler for utenlandske filmprodusenter som ønsker å produsere film eller TV-serier i Norge. Det skal også satses på filmkommisjonsarbeid, både nasjonalt og regionalt. Filmkommisjonenes oppgaver er:

*Markedsføre Norge som opptaksland *Bistå internasjonale produsenter med å finne opptakssteder i Norge *Finne potensielle norske samprodusenter *Hjelpe til med å finne norske fagfolk *Veilede om norske finansieringsmuligheter *Bistå norske produsenter med å finne opptakssteder i utlandet.

Det finnes i dag operative filmkommisjoner alle andre steder enn på Sørlandet. Nå bør det være et mål å etablere en filmkommisjon også i vår landsdel, en løsning kan være å gjøre det i samarbeid med eller som en del av allerede etablerte kommisjoner. Dette vil styrke filmen som kulturuttrykk og gjøre Agder mer attraktivt som en landsdel med kulturturisme.

Regjeringen har satt de kreative næringer på dagsorden. Filmproduksjon og filminnspillinger er en viktig del av denne satsningen. De største filmprosjektene har totalbudsjetter på opp mot 2.5 milliarder kroner, og kan generere opp mot 100.000 overnattingsdøgn for stab og skuespillere. Ofte vil filmproduksjoner legge seg utenfor høysesongen i besøksnæringen, og kan således bidra til økt belegg og verdiskaping i de vanskelige skuldersesongene.

Prosjekter som kommer til landet legger igjen store summer, ikke bare i filmbransjen, men også i tilstøtende næringer. «Snømannen» og «Downsizing» hadde samlet opp mot 1000 ulike selskaper og leverandører fra norsk side. «Snømannen» alene hadde 12 ukers forarbeid, 11 ukers opptak og 4 ukers etterarbeid i Norge og den konsumerte godt over 9000 hotelldøgn. Den norske omsetningen på Snømannen har vært ca 170 millioner kroner, med 1 787 norske lønnsmottakere, hvorav 429 norske filmarbeidere og 1 358 statister.

Ved å få flere utenlandske filmproduksjoner til Sørlandet vil en bidra til at filmarbeidere i regionen får en mer kontinuerlig arbeidssituasjon, de får mulighet for benchmarking mot utlandet, og vil utvikle internasjonale nettverk. Dette vil igjen medføre ytterlige profesjonalisering av filmarbeiderne og fremme produsenters deltagelse i co-produksjoner, noe som vil komme sørlandske produksjoner til gode i form av kvalitet på det arbeidet som blir utført og det endelige produktet.

Internasjonale filminnspillinger vil ikke bare engasjere norske skuespillere, men også norske komponister og musikere. Her er det et stort potensial i landsdelen da Sørlandet har landets fremste filmmusikkkomponister, et godt symfoniorkester og et rytmisk musikkmiljø av svært høy kvalitet. På denne måten kan filmkommisjonenes arbeid bidra til at også andre kulturuttrykk når internasjonale markeder.

Jeg vil oppfordre fylkeskommunene og Business Region Kristiansand til å ta initiativ slik at Sørlandet kan bli en enda mer attraktivt region for film- og TV-produksjon.

Petter Benestad, bystyrerepresentant og styreleder Sørnorsk Filmsenter