Å vokse opp i Kristiansand?

“Alle som vokser opp i Kristiansand skal ha like muligheter og et trygt oppvekstmiljø. Derfor må vi ha barnehager og skoler som utjevner forskjeller og gir barna mulighet til å ta ut sitt potensiale”, sier Arild Berge og Ivar Bergundhaugen. Venstre ser barnehagen som en viktig arena for sosialisering og integrering. Gjennom lek, mestring og læring får barn en trygg arena til å utvikle seg sammen med jevnaldrende. Selv om det er mye bra i dagens barnehager er bedre alltid mulig. For Venstre betyr det å ta tidlig innsats på alvor og sette inn tiltak når det er behov. Vi vil også arbeide for at barnehager med høy andel fremmedspråklige barn har relevant kompetanse på språkutvikling hos flerspråklige og at barnehagenes lokaler er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Venstre vil også jobbe for søskenrabatt uavhengig av om ett barn går på barnehage og ett barn på SFO, og for garantert barnehageplass til alle barn – uansett når de er født på året. Vi vil også gjøre det enklere for foreldrene å utsette skolestart et år i de tilfeller der barnet ikke er klar for å starte på skolen.

Sammen med barnehagen er skolen blant Venstres viktigste satsingsområder for å skape et samfunn der alle har mulighet til å bli det de vil, uavhengig av sosial bakgrunn. Vi vil ha en skole for alle med fokus på tilpasset opplæring – der hver enkelt elev kan utvikle seg etter egne evner og interesser. Venstre ønsker å gi skolene et faglig løft, gjennom å fortsette tilbudet om videreutdanning til lærerne og ved å tilby nye og fremtidsrettede valgfag som koding og entreprenørskap i ungdomsskolen. Elever som sliter med motivasjon må gis bedre støtte. Vi vil innføre skolelos, styrke skolehelsetjenesten og gjøre den mer tilgjengelig. Overgangen til videregående skole er viktig for alle elever, og Venstre vil innføre tiltak som gjør den enklere.

Så er det ikke tvil om at familien står for den viktigste delen av oppveksten. Noen ganger trenger familier støtte i vanskelige situasjoner. Andre ganger må barna få den nødvendige tryggheten og omsorgen hos andre når egen familie svikter. Venstre vil ha god og rask hjelp tilgjengelig for både barn og voksne som har behov for det. Barnevernet og fosterhjemsordningen er helt sentrale i dette tilbudet.

Slik vil Venstre at det skal være å vokse opp i Kristiansand. Med like muligheter og et trygt oppvekstmiljø for alle.

Arild Berge, kandidat for Venstre i Kristiansand

Ivar Bergundhaugen, ordførerkandidat for Venstre i Kristiansand