Helse og velferd

Helsesykepleier
Helsesykepleier, Foto: RawPixel

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste – de som faller utenfor. Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte, velferdstjenester. For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem.

Venstre vil:

  • Det er nødvendig å heve kompetansen innen helse og velferd for å gi bedre tjenester. Det kan føre til mer heltid, lavere sykefravær, bedre rekruttering og bedre tjenester. God ledelse og heltidskultur er ekstra viktig innen helse og omsorg.
  • Spesielt styrke arbeidet innen rus og psykiatri der utfordringene i kommunen er stor. Kompetansen må bedres og mer ressurser tilføres.
  • Alle kommunale bygg må være tilpasset funksjonshemmede.
  • Kommunens eldre skal oppleve trygghet i egen hverdag og ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester som er tilpasset den enkeltes behov: institusjonsplasser, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.
  • Styrke tilbudet innen rehabilitering.
  • Styrke tilbudet om hjemmehjelp.
  • Tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger.