Nei til Europavei i matfatet

Venstres ordførerkandidat Tove hofstad får støtte fra Elisabeth Holther-Schøyen fra Asker, Eirik Bør i Bærum Venstre, samt Ole-Andreas Lilloe Olsen i Viken Venstres i saken om trasévalg for E134. Viker foretrekkes, de andre alternativene kan skrinlegges., Foto: Steinar Bleken

Lier Venstre får støtte fra Asker, Bærum og Viken Venstre i synet på at den nye Europaveien gjennom Lier skal gå i tunnel til Viker. Huseby-, Vitbank- og Jensvoll-traseene tar for mye jord og bygger en ny barriere på tvers av dalen og deler bygda i flere biter.

E 134 er en viktig vei mellom øst og vest. Det er mange planer om å oppgradere og utbedre veien. En viktig strekning går fra E6 i Follo til E18 i Lier. Her er det vedtatt et nytt tunnelløp under Oslofjorden og det planlegges en ny strekning fra Dagslett i Røyken til Lier. Her eksisterer det flere alternativer. Tre av dem har det til felles at de tar store arealer med matjord i ytre Lier. Det fjerde alternativet går derimot i tunnel gjennom fjell og kommer ut ved Viker.

Dette er en prinsipiell sak som angår hele regionen. Venstre står derfor samlet om å støtte Viker-alternativet og å avvise de tre andre.

Det er tre hovedgrunner til det.

For det første vil vi verne dyrket mark. Jorda i ytre Lier er den mest verdifulle grønnsaksjorda vi har i landet og produksjonen i Lier står for over 20 % av produksjonsinntektene i jordbruket i hele Buskerud. FN har 17 bærekraftsmål. Norge skårer dårlig på mål nummer 2 om egen matproduksjon og Stortinget har nettopp skjerpet inn målene for redusert nedbygging av jord. I 2019 bygger vi ikke ned matjord der det finnes alternativer.

For det andre må fremføring av vei gjennom et lokalmiljø avgjøres av dem det gjelder. I Lier er samtlige partier enige om fordelene med Viker-alternativet. De vil ikke ha en vei som ødelegger matjord og en viktig næring for mange. De vil ikke ha en vei som deler bygda i to og danner enda en ny barriere mot fjorden, og de vil ikke ha en vei som vil skape støy og forurensning for gode bomiljøer i hele ytre Lier.

For det tredje synes regnestykkene som taler for alternativene på dyrket mark å ha mange forutsetninger som er høyst usikre. Viker-alternativet er ikke det dyreste å bygge. Det er innspart tid for bilistene som skal fra Dagslett til Drammen på 3 minutter som vektlegges. Her er det forutsatt at trafikken på lokalveiene i ytre Lier skal få fortsette uforstyrret som før. Det er forutsatt at man ikke møter problemer med uforutsette grunnforhold, og det er forutsatt at trafikk gjennom Oslofjordtunnelen som skal videre nordover gjennom Sandvika til Hønefoss, Valdres, Hallingdal og Bergen fortsatt vil eller skal få velge Slemmestadveien og Røykenveien. Det er ikke lagt inn kostnader ved nydyrking av 300 dekar av samme kvalitet et annet sted, slik ny veileder krever.

Venstre vil være med å sette premissene og deler verken synet på forutsetningene eller kalkylene. Vi mener tvert imot at både Røykenveien og Slemmestadveien fortjener den avlastning en ny fremføring vil kunne gi. Det er snakk om politisk styring. Tungtrafikk velger den veien som gir minst kostnader. Viker-alternativet gir minst stigning for dem som skal nordover og ikke mer stigning for dem som kommer fra Drammen og skal sørover til Follo og Østfold.

Utred Viker-alternativet. De andre kan legges i skuffen.

 

Leserinnlegg på trykk i Lierposten og Drammens Tidende, 6. juni, 2019

 

Tove Hofstad, Venstres ordførerkandidat i Lier

Elisabeth Holter-Schøyen, Venstres førstekandidat i Asker

Eirik Bøe, Venstres ordførerkandidat i Bærum

Ole Andreas Lilloe-Olsen, Venstres 2.kandiat til Viken