Pelsdyroppdrett er ikke forenelig med god dyrevelferd

Foto: Steinar Bleken og Tore Shetelig

Dyrs egenverdi er viktig for Venstre. Viktigere enn å holde rovdyr i bur for luksusprodukter. Husdyr som kyr, sauer og høns har inngått i samfunnet vårt gjennom tusener av år, og har blitt genetisk tilpasset et liv hos mennesker. Alle tradisjonelle gårdsdyr er flokkdyr og kan fungere i løsdrift og på beite. Rev og mink er derimot rovdyr, og har kun vært holdt i fangenskap i rundt 100 år.

I Drammens Tidende 6. juni går Sigbjørn Kirkebøen hardt ut mot kompensasjonsordningen for pelsdyrnæringa. I 2002 varslet tidligere Venstre-leder Lars Sponheim at pelsdyrnæringen ville bli avviklet om ikke dyrevelferden ble god nok i løpet av 10 år. Siden den gang har det kommet en rekke faglige innspill om at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med rovdyr i bur. Venstre i regjering har derfor fått gjennomslag for å avvikle driften. Likevel er det viktig, med respekt for folks levebrød, at de rundt 170 pelsdyrfarmene får et skikkelig oppgjør.

Bøndene får kompensasjon

Regjeringspartiene har nylig lagt fram et nytt forslag til hvordan pelsdyrfarmene skal kompenseres. Innstillingen fra regjeringa innebærer å dekke kostnadene ved rivning av bygg og kompensasjon for ikke-realiserbar kapital – noe som vil si en individuell vurdering av kompensasjon gjennom bokført verdi. Dette tar hensyn til den enkeltes gjeldssituasjon. Det skal også legges til rette for at pelsdyrbønder som er over 62 år når forbudet trer i kraft i 2025 skal kunne ta ut tidlig alderspensjon.

Dyrevelferd er viktigst

Bakgrunnen for forbudet mot pelsdyroppdrett er ønsket om god dyrevelferd. Rev og mink er rovdyr med et naturlig behov for å jakte og streife rundt. Dette kan rett og slett ikke oppnås i bur. Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk går alle inn for å avvikle pelsdyroppdrett av hensyn til dyrevelferden.

Kompensasjonsordningene som legges fram skal sikre at pelsdyroppdrettere kan omstilles til annen næring og rydde opp etter dagens bruk. Oppdretterne får mulighet til å satse på landbruk for fremtiden.

Avvikling er lønnsomt

Avviklingen av reveoppdrett vil være lønnsomt, ettersom arbeidskraften trolig vil kaste mer av seg i andre næringer. Frafallet i næringen har ligget på gjennomsnittlig 9,9 % årlig de siste ti årene. En framskrivning av denne frafallsprosenten viser at halvparten av de 167 oppdretterne sannsynligvis ville ha avviklet driften sin innen 2025 uansett.

Kirkebøen hevder at mennesker sitter igjen som offer. Fylkesmennene, landbruksdirektoratet og regjeringen vil i samarbeid med næringen sikre at prosessen fremover blir god og grundig, slik at ingen havner i økonomisk uføre som følge av vedtaket.

For Venstre var avvikling av pelsdyrnæringen en viktig seier da vi gikk inn i regjering og vi fortsetter arbeidet med å sette dyrevelferd på dagsorden gjennom å etablere dyrepoliti i hele landet. En naturlig følge av pelsdyrforbudet vil være å forby import av pels og bidra til at man på verdensbasis kan sette et endelig punktum for pelsdyr i bur.


Skrevet av Tove Hofstad og Anders Wengen, først publisert i avis 13. juni i Drammens Tidende

Ordførerkandidater for Venstre i Lier og Drammen