Program 2019-2023

Foto: Planfolket

Ta vare på Lillesand.

Venstre er et sosialliberalt parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt samfunn der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet – og innenfor rammen av gode fellesskapsløsninger gi folk frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Et godt samfunn er bygd på̊ kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger. For Venstre er det også viktig at byens utvikling skjer på en moderne og miljøriktig måte, samtidig som vi tar vare på Lillesands, Justøyas og Høvågs egenart og historie.

Venstre vil ha et grønnere og rausere Lillesand. Et Lillesand hvor vi tar kampen for miljøet og mot klimaendringer på alvor. Et Lillesand med gode tilbud for alle – ikke forbud mot de få. Et Lillesand som virkelig satser på barn og unge, som sørger for at alle får en trygg og god oppvekst – også de som har behov for ekstra støtte. Venstres politikk er optimistisk.

Enkeltmennesket i sentrum

Kommunen vår må utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for innbyggerne. Det viktigste perspektivet i enhver by- og stedsplanlegging, må være menneskene som bor i og bruker stedene.

Lillesand skal være styrt av innbyggere, ikke utbyggere. Venstre vil sørge for gode prosesser for by- og stedsutvikling som inkluderer de som skal bo og leve i området, og som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles eller transformeres. Vi må bygge ut nye bolig- og næringsområder uten at det kommer i konflikt med viktige rekreasjonsområder eller dyrket mark.

Venstre vil:

 • Gi innbyggerne de gode fellesområder på de fineste plassene. Havnetomta skal bli byens grønne hjerte.
 • Samle bilene i parkeringshus og forskjønne byen med blomster, bedre parker og legge til rette for kultur og aktivitet.
 • Styrke Høvåg Herredshus som senter for frivillighet og kultur
 • Etablere Brentemoen som allaktivitetshus, med rom for ungdomsklubb, foreninger, lag og kulturskole.
 • Etablere elektrisk bybuss som bringer folk til sentrum og barn og unge til aktiviteter.
 • Lytte til antikvariske myndigheter i planlegging.

Klimakommunen Lillesand

Lillesands innbyggere har krav på ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. En kommune som går i front vil være best rustet til å møte morgendagen. Lillesand har altfor lenge nedprioritert vår tids største utfordring – klimaendringene. Lillesand må bli enda bedre på å ta vare på naturen og bekjempe klimaendringer.

Venstre vil:

 • Ta vare på biologisk mangfold og si nei til motorsportsenter på Nordbø. Være restriktive på utbygging nord for E-18.
 • Bevare de unike kystlandskapene på Fløreneshalvøya, Justøya og Høvåg og sikre dem for fremtidige generasjoner.
 • Legge til rette for skikkelige sykkelveier, bysykler og rikelig med sykkelparkering.
 • Arbeide for fossilfrie byggeplasser.
 • Jobbe aktivt for at Fiven (Saint-Gobain) skal senke utslippene fra fabrikken raskest mulig.

Oppvekst

Hele kommunen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre gode helsetilbud for barn og unge.

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. Ingen elever er like, og derfor trenger elever også ulike tilbud. Alternativ opplæringsarena kan være en mulighet for de som har droppet ut, for å komme i gang med skole igjen. For skolen er det viktig å kunne rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere.

Venstre vil:

 • Gi alle barn i Lillesand mellom 6 og 17 år fritidskort.
 • Styrke SFO gjennom økt fagkompetanse, gi ansatte mulighet til å ta fagbrev på jobb og sørge for likt aktivitetstilbud mellom skolene.
 • Innføre fleksibel skolestart
 • Innføre valgfag fra 5. klasse og fem valgfag fra 8. klasse. Vi vil arbeide for at ungdomsskoleelevene i Høvåg skal få velge mellom to fremmedspråk.
 • Sikre at spesialundervisning utføres av spesialpedagog eller andre med relevant fagutdanning
 • Rusforebyggende arbeid blant barn og unge styrkes ved å øke stillingsprosenten til ungdomskontaktene og ungdomskontaktene på fritidsklubbene.
 • Innføre en temauke med fokus på psykisk helse og rusforebygging som tema på ungdomstrinnet.
 • Nulltoleranse mot vold og overgrep. Tilbud om gratis foreldreforberedende kurs og styrking av kompetanse i barnehage og skole.

Næringsliv og turisme

Lillesand kommune består for det meste av små- og mellomstore bedrifter. Venstre ønsker å satse og videreutvikle disse. Gründere som har tro på og vil starte sin egen arbeidsplass vil vi gjøre det enklere for. Samtidig vil vi utvikle næringsområdene våre for å tiltrekke oss innovative og grønne arbeidsplasser. Lillesand har et stort potensiale i turisme og Blindleia er Lillesands største merkevare. Vi ønsker å se på den i et 100-års perspektiv og vil finne en balanse i spenningene mellom økonomi, friluftsliv, bruk og vern, biologisk mangfold gjennom en helhetlig plan.

Venstre vil:

 • Legge til rette for at det blir attraktivt for universitetet, sykehuset og næringslivet å etablere og tiltrekke Lillesand grønne kompetente arbeidsplasser.
 • Legge til rette for aktører som ønsker å jobbe med å utvide tilbudet til i turister i lavsesongene.
 • Forlenge havnepromenaden for å utvide handelsarealene i sentrum.
 • Drive aktiv byutvikling for å øke sentrums konkurransekraft
 • Jobbe for mer åpenhet og forutsigbarhet i kommunale eiendomsprosjekter der kommunens eiendomsselskap LINA er involvert.

Helse

Venstre vil at Lillesand kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. Opplevelser gjennom inntrykk, uttrykk og bevegelse er viktig. Et rikt og mangfoldig kulturliv er også med på å styrke samfunnet og folkehelsa. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen som disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov. Mer bruk av velferdsteknologi vil øke sikkerheten for eldre som vil bo hjemme, og gjøre at ansatte i hjemmetjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene. Lillesand kommune er med i prøveprosjektet om statlig finansiering av omsorgstjenester. Venstre ønsker å evaluere hvordan dette har vært for kommunens innbyggere og hva kostnadene ved en slik løsning innebærer.

Venstre vil:

 • At Lillesand skal være i front på å ta i bruk velferdsteknologi slik at eldre kan bo trygt i eget hjem så lenge de ønsker.
 • Øke aktivitetstilbudet til eldre, ved å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner.
 • Jobbe for økte stillinger i helsesektoren og arbeide for å skape en heltidskultur.
 • Legge til rette for at skoler og barnehager knyttes tettere sammen med våre helse- og omsorgsinstitusjoner til det beste for den enkelte.
 • Sikre at Dovre-utbyggingen blir økonomisk bærekraftig og gir et forsterket tilbud,