Program 2019 – På lag med framtida

<- Tilbake til Innhold

By- og stedsutvikling

Sandefjord, Andebu og Stokke er i vekst, og vi må legge til rette for fortetting. Vi har plass til mange nye boliger og arbeidsplasser i kommunen uten at dyrket mark eller viktige rekreasjonsområder bygges ned. Arbeidsplasser må i større grad etableres i og nær sentrumsområdene. – gjennom bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder. Vi har som mål å fortette på Hegna. Vi ønsker ikke mer detaljhandel på Pindsle.

Vi vil kreve reguleringsplaner for større boligprosjekter. Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til kollektivtilbud og utbygd sykkelnett. Småhusområdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være tilpasset omgivelsene. Vi ønsker ikke høyhus ned mot havna.

Sentrumsområdene skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.

Fortetting må ikke komme i konflikt med byens historiske og grønne kvaliteter. Sandefjord skal videreutvikle sin egenart som et levende sentrum omkranset av grønne åser. Byen Sandefjord og opplandet i Andebu og Stokke har stolte sjøfartstradisjoner. Disse tradisjonene ønsker vi å ta med inn i moderne by- og stedsutvikling slik at vi kan være en fjordby nå og i fremtiden.

Venstre vil:

 • Utvikle en helhetlig plan for sjøfronten og havna.
 • Utvikle en helhetlig byutviklingsplan for sentrum. Særlig viktig er det å lage løsninger som fremmer fellesskap og felles møtearealer i stedet for løsninger som privatiserer og ekskluderer på bekostning av flertallet.
 • Utvikle en helhetlig plan for sentrumsområdene i Andebu og Stokke.
 • Utvikle en helhetlig plan for tettstedene, bygdene og skolekretsene i kommunen, slik at også disse blir en del av helheten i Sandefjord kommune
 • Støtte aktivt opp under kulturell virksomhet og næringer i sentrumsområdene, inkludert etableringer av kaféer og restauranter.
 • Utvikle Tivolitomta og omkringliggende områder til utdanningsinstitusjoner, bibliotek, kultur og andre publikumsrettede formål.
 • Videreutvikle området ved badeanlegget i sentrum med lekemuligheter for barn, badstue, og garderober for helårsbading. Gjerne med serveringsmuligheter i tilknytning til badeanlegget.
 • Etablere elektrisk byferge for gående og syklister mellom sentrum og Framnæs. Slik får vi knyttet byen tettere sammen og utviklet en levende sjøfront fra Stub til Framnæs.
 • Etablere sammenhengene kyststi fra Framnes/Kilen og til Stub/Ranvik.
 • Videreføre kyststien i Stokke gjennom hele kommunen.
 • Aktivt følge opp kommuneplanen og andre planer som legger føringer for byutviklingen.
 • At fremtidig parkering etableres under bakkenivå i sammenheng med nye utbyggingsprosjekter.
 • Gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av ferjedriften i kommunen.
 • Vurdere muligheten for parkering inne i Preståsen
 • Bevare parker og grønne lunger i sentrum og bynære områder.
 • Utvikle Badeparken til et levende park- og aktivitetsområde.
 • Ta vare på siktlinjene gjennom gateløpene
 • Fortsette å oppgradere Preståsen som et utfartssted, konsertarena og parkservering. Preståsen skal være en levende folkepark for både barn, ungdom og seniorer.
 • Åsene som omkranser sentrum skal bevares til friluftsliv og som grønne lunger. Rødsåsen skal reguleres til grøntareal.
 • Deler av de store skogområdene i Andebu utvikles som framtidig bymark etter modell av Drammens- og Oslomarka for å ivareta folkehelse og turglede. Kjørkåsen må bevares og omreguleres til grøntareal.
 • Sandefjord er en sykkelby. Gatene i sentrum bør oppgraderes med flere bilfrie soner og gjennomgående sykkelfelt.
 • Etablere flere kommunale parkeringsplasser for el-biler
 • Etablere en ordning med bysykler og muligheter for sikker og trygg parkering for sykler på kommunens parkeringsområder.
 • Etablere flere enveiskjørte gater for å gjøre plass til uteserveringer for kaféer og restauranter, syklister og gående.
 • Innføre et pilotprosjekt i sentrum – stenge kvadraturen for bilkjøring på lørdager som en prøveordning.
 • Tilrettelegge for flere arbeidsplasser i og nært sentrum.
 • Ta vare på byens miljøskapende bygg og bygningsmiljøer som Bjerggata, Grønli, Breili og Nybyen. Vektlegge kulturhistorisk verdi som utrykt i bevaringsplakaten ved byfornyelse.
 • Støtte private bevaringstiltak
 • Ta vare på byens særegne arkitektur og fasader. Sandefjord og Ålesund er de byene i Norge med best bevarte jugendstil. Vi vil ikke forandre fasadene med balkonger e.l.
 • Utvide sentrum mot Hegna og Kilen. Her er det muligheter for en helt ny og sentral bydel med fortetting og moderne arkitektur.
 • Legge til rette for markeder og markedsaktiviteter av alle slag i Sandefjord, Andebu og Stokke.
 • Sikre gode idretts-, rekreasjons‐ og grøntarealer i forbindelse med fortetting.
 • At Sandefjord skal fortsette sitt arbeid for å gjøre kommunen enda mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Samferdsel

Ferdsel i Sandefjord, Andebu og Stokke skal fungere godt slik at alle har en effektiv og forutsigbar transporttid.

Bruk av sykkel skal være et enkelt valg. Det krever at vi i kommunen har gode gang- og sykkelstier, at brøyting i sykkeltraseene er prioritert og at det er tilrettelagt for hensetting av sykler i sentrale soner.

Venstre vil:

 • Utbedre vei og trafikkavvikling til Torp og næringsområdene på Fokserød og Kullerød.
 • Vi vil påvirke våre statsråder i regjering slik at Torp Sandefjord Lufthavn får forutsigbare rammebetingelser.
 • Som eiere av lufthavnen vil Venstre være en pådriver for en grønnere lufthavn, og et fremtidig/kommende elektrisk flytilbud

Et bedre kollektivtilbud

Venstre vil:

 • Arbeide for flere avganger i busstilbudet, særlig på kveldstid og i helger. For å gjøre det billigere og enklere å ta buss.
 • Flere busser med hybrid og el-løsninger.
 • Innføre El-busser med sms tjeneste for «pick-up» for eldre i kommunen og som tilbringertjeneste mellom Sandefjord, Stokke og Andebu
 • Ruste opp bussholdeplasser med universell utforming, bedre informasjon og vedlikehold.
 • Legge til rette for bruk av flere nullutslippsbiler i Sandefjord. Det skal etableres flere p-plasser med ladestasjoner for ladbare biler i sentrumsområdene og ved parkeringsplasser ved friområder.
 • Utrede en tilskuddsordning for etablering av ladeplasser der folk bor og jobber.
 • Videreutvikle kommunens planer om bildelingstjenester

Sykkelbyen Sandefjord-

Sandefjord skal bli blant de beste sykkelbyene i landet

Sandefjord har allerede satset mye på sykkel og innbyggerne er blant dem som bruker sykkelen mest aktivt i hele landet. Det er dobbelt så mange sykkelreiser i Sandefjord som landsgjennomsnittet. Det gir oss en unik mulighet til å videreutvikle sykkelbyen Sandefjord. Hver 3. syklist sykler hver dag og 75% av byens innbyggere bor innenfor en radius av 3 km fra sentrum. El-sykkelen gjør det attraktivt for nye grupper å sykle til og fra jobb eller på tur. Sandefjord Venstres målsetting er derfor at sykkelbruken i Sandefjord skal dobles de neste 10 årene, til en andel på 20%.

Sandefjord Venstre vil etablere et definert, sammenhengende sykkelveinett mellom sentrale bomiljøer og større arbeidssentra i og rundt byen. Gang og sykkelveier skal videreutvikles i bomiljøer og langs skoleveier. Til lengre sykkelreiser som arbeidsreiser, turer til utfartsområder og treningsformål skal det satses på egne sykkelfelt i veibanen. Dette betyr at det i samarbeid med veimyndighetene må lages en plan for hvilke veier som utvikles som definerte sykkelveier.

Venstre vil:

 • Etablere trygge gang og sykkelveier mellom boligsentra og skoler
 • Definere innfartstraseer (sykkelbaner i veien) til og fra bysentrum innenfor 5 km radius
 • Jobbe for at det etableres et parkeringshus for sykkel under tak i sentrum.
 • Legge opp til sykkelbane eller gang og sykkelvei etter hva som er mest hensiktsmessig til utfartssteder som badeplasser og severdigheter.
 • Jobbe for å redusere bilbruk i sentrum
 • At alle gang- og sykkelveier/sykkelbaner merkes, asfalteres og vedlikeholdes med tanke på helårsbruk.

Kultur

Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunnværlig i et liberalt samfunn. Fundamentet for et rikt kulturliv er frivillig engasjement. Kommunen skal gi økt støtte til frivillig kulturarbeid og privat initierte kulturarrangementer.

Venstre vil at alle skal ha mulighet til gode kulturopplevelser, uavhengig av alder, inntekt, funksjonsevne eller andre ytre faktorer. Kulturpolitikken skal sikre kunstnerens frihet, forbrukerens valgfrihet, kulturell bredde og bevaring av flest mulige kulturuttrykk.

Venstre vil:

 • Øke ressursene til kultursektoren, og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner.
 • Støtte og sørge for ressurser til Napern som en kulturell arena for barn og unge
 • Øke den kommunale støtten til frivillig kultur-¬ og idrettsarbeid blant barn og unge.
 • Sikre lavere leie for frivillige organisasjoner i kommunale anlegg.
 • Støtte profesjonelle instruktører til korps gjennom Kulturskolen og andre kulturforeninger.
 • Støtte kulturelle næringsaktører.
 • Sørge for utsmykning av offentlige rom i samarbeid med næringslivet
 • Utarbeide en kulturminneplan og sette av ressurser for å kartlegge og registrere felles kulturminner.
 • Sikre støtte til Sandefjord lokalhistoriske senter, Gamle Sandefjord, Andebu Fortidslag, Stokke Historielag og Sandar Historielag.

Allsidige bibliotek

Bibliotekene skal være et senter for kunnskap og kultur. De skal bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Bibliotekene skal også være en integrerings- og inkluderingsarena. Alle som kommer til Sandefjord kommune fra andre land skal gis muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet.

Venstre vil:

 • Utvide åpningstidene for kommunens bibliotek i Sandefjord, Andebu og Stokke i hverdager og helger.
 • Utrede mulighetene for selvbetjente, kveldsåpne bibliotek.
 • Sikre biblioteksjefene redaksjonell frihet for biblioteker som debattarenaer.
 • Satse på bibliotekene som formidlere av ungdomskultur.
 • Gi bibliotekene frie midler til å drive utviklingsarbeid og nyskapende prosjekter.
 • Tilrettelegge for bibliotekene som møteplasser for organisasjoner og grupper.
 • Styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med næringslivet og frivilligheten.
 • Styrke biblioteket med mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi.
 • Utvide biblioteket sin rolle i integrerings og inkluderingsarbeid, ved å tildele flere og mer tydelige oppgaver i tilknytning til barnehager og skoler.

Idrett for alle

Sandefjord skal ha gode anlegg for både breddeidrett og idrett på elitenivå. Kommunen skal legge til rette for fysisk utfoldelse og aktivitet for alle.

Venstre vil:

 • Prioritere bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett.
 • Gjennomføre halvårlige dialogmøter med idrett og politikere
 • Øke støtten til det frivillige foreningsliv. Gi idretten forutsigbare rammer til investering i anlegg og drift.
 • Ta idrettens organer med på råd i prosesser, og la idrettens representanter være reelle samarbeidspartnere.

<- Tilbake til Innhold