Program 2019 – Venstrekommunen

<- Tilbake til Innhold

Kommunen som veileder og tilrettelegger for næringslivet

Sandefjord, Andebu og Stokke skal vokse på nye framtidsrettede, grønne bedrifter. For å oppnå dette må kommunen tydelig signalisere at man både er en tilretteleggende og stimulerende partner for næringslivet. Kommunen har i samarbeidet med næringslivet den viktige rollen som tilbyder av mellomstasjonen mellom læring og jobb, ved å tilby lærlingeplasser. Sandefjord skal være en offensiv næringskommune.

Venstre vil:

 • Venstre vil fortsette å styrke kommunens næringsfond
 • Vi vil fortsette å prioritere å satse på lærlinger. Sandefjord Venstre har som mål at kommunen skal ha 2 lærlinger per. tusen innbyggere innen 2020.
 • Vi vil fortsette å være et ombud for næringslivet i Sandefjord. Vi vil påvirke vår stortingsgruppe i saker som er viktig for lokalt næringsliv
 • Vi vil fortsette å sloss for Sandefjord Lufthavn Torps rammebetingelser.
 • Vi vil at kommunen skal ha en rask og forutsigbar saksbehandling overfor næringslivet
 • At det redegjøres for miljøkostnad og miljøkostnader ved alle vedtak kommunen tar på fellesskapet vegne.

En JA – kommune

Venstres mål er at Sandefjord, Andebu og Stokke utvikles på en moderne og framtidsrettet måte. Samtidig er det å ta vare på byens og tettstedenes egenart og historie sentralt for Venstre. Miljø, design og kvalitet skal ligge til grunn for all by- og stedsutvikling. Den skal være framtidsrettet og føre til levende sentrum for næringsliv og innbyggere i Sandefjord, Andebu og Stokke. Byrommet tilhører oss alle – nå og i fremtiden.

Vi vil at planer skal være forpliktende og forutsigbare. Vi skal være tro mot kommuneplanen og våre reguleringsplaner. Vi må i størst mulig grad søke å unngå dispensasjoner. Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt.

Sandefjords innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen utfører sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter innbyggernes tillit. Vi ønsker at kommunen innenfor de vedtatte planer skal være en JA- kommune, som er løsningsorientert, effektiv og forutsigbar.

Venstre skal være innbyggernes vaktbikkje for å sikre likeverdig og rettferdig saksbehandling. Sandefjord Venstre vil være ombud for innbyggerne. Det er en rolle vi tar på største alvor.

Kommunen skal være en imøtekommende, god og forutsigbar samarbeidspartner for innbyggere og næringsliv. Sandefjord kommune må fornyes med det mål å yte gode tjenester til sine innbyggere.

Vitalisering av lokaldemokratiet

En smart og åpen by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smart-by prosjektet som er startet nå vil også muliggjøre at kommunen kan ta i bruk forsøk med direkte innbyggerpåvirkning for å videreutvikle demokratiet. Dette kan være å utvikle system for å innhente berørte innbyggernes synspunkt i utbyggingssaker og kommunale planprosesser, eller la innbyggerne være med å fatte beslutninger i saker som angår en bestemt gruppe innbyggere. Sandefjord Venstre er opptatt av at innbyggerne blir hørt og oppfordrer derfor til flere folkemøter om viktige saker og at innbyggerne tar i bruk rettighetene de har til å stille spørsmål i Kommunestyremøter. Den største utfordringen for vårt lokaldemokrati er at folk ikke engasjerer seg, at man engasjerer seg for sent og at noen ikke engang bruker stemmeretten sin.

Venstre vil:

 • At kommunen fortsetter å videreutvikle Smartbyprosjektet til å utvikle løsninger for direkte innbyggerinnflytelse
 • Jobbe for å øke andelen frie statlige overføringer.
 • Sørge for åpenhet i forvaltning og politiske utvalg.
 • At formannskapsmedlemmer ikke skal sitte i styrene i kommunale- eller interkommunale foretak/selskap.
 • Styrke ungdomsrådet og Fellesforum som en del av lokaldemokratiet; la ungdomsrådet forvalte midler til ungdomsarbeid.
 • Bidra til at kommunen kan være med i pilotprosjektet Stemmerett fra 16 år ved kommunevalget i 2023

Innsats mot fattigdom

I Sandefjord har vi i lang tid hatt en vedvarende fattigdomsutfordring. Det betyr at til tross for at vi i Norge har hatt en sterk og langvarig velstandsutvikling, er det fortsatt enkeltmennesker og familier som lever på fattigdomsgrensen i vår kommune. Sammenlignet med andre kommuner har Sandefjord en høy andel barn som lever i husholdninger med vedvarende fattigdom. Venstre vil at kommunen tar et større ansvar på dette området, og at det arbeides mer med å målrette tiltak og virkemidler.

Sørge for at sosialhjelpssatsene ligger på et nivå som gjør at de som trenger støtte får en mulighet til å komme seg ut av problemene. Gjennomføre et forsøk med å omgjøre sosialhjelp til kommunalt lønnstilskudd for å stimulere til at flest mulig får innpass i arbeidslivet. Sørge for verdig bostandard, samt gode, trygge boforhold i alle leiligheter og eiendommer som kommunen disponerer. Spesielt er dette viktig for barnefamilier.

<- Tilbake til Innhold