Helse og sosial

venstre.no

Averøy Venstre ønsker at alle innbyggere skal få et godt og verdig omsorgstilbud i alle livets faser.

Averøy Venstre vil:

 • Etablere en «Helsehage» som samler de helsetjenestene som ikke går inn under legetjenesten og/eller eldreomsorg/botjenesten, herunder etablere frisklivssentral og tilbud om rask psykisk helsehjelp
 • Arbeide for at foreldre til barn med særskilte behov får kunnskap om hvilke rettigheter de har, og hvilke tilbud kommunen kan gi i alle livsfaser
 • Videreføre og styrke ordningen med demenskoordinator, og sørge for at kommunen har gode dag- og sykehjemstilbud til personer med demens
 • Videreføre og styrke ordningen med kreftkoordinator
 • At Averøy kommune skal ha flere fysioterapeuter tilknyttet den kommunale fysioterapitjenesten
 • Tilby gode hjemmetjenester og ta i bruk velferdsteknologi slik at eldre og uføre kan bo hjemme så lenge de vil
 • Arbeide for et godt barnevernstilbud med stor vekt på forebygging
 • Sørge for at Averøy kommune har et tilstrekkelig antall omsorgsboliger
 • Sikre at alle som har rett på omsorgslønn, får det
 • Opprettholde og videreutvikle Unika
 • Arbeide for å opprettholde viktige funksjoner ved lokalsykehusene våre, inntil nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er på plass
 • Innføre gratis svømmeopplæring for barn i barnehagealder
 • Opprette flere lærlingplasser innen helsefag og sørge for at lærlingene blir fulgt opp av opplæringskontoret i Kristiansund