Risør Venstres valgprogram 2019-2023

Fra ord til handling!

Risør Venstre ønsker at hele kommunen skal være et godt sted å bo og vokse opp i, og vi har store ambisjoner for kommunen vår.
Programmet har noen konkrete punkter vi ønsker å måles på. I tillegg kan du lese hva Risør Venstre vil arbeide for på andre viktige områder.

Risør kommune skal være en åpenhetskommune med åpne demokratiske prosesser der det er lett for alle å få innsyn i saker. Det er begrensede offentlige ressurser. Det krever klarere og færre prioriteringer i ny kommuneplan, og en mer effektiv styring. Sammen med
de ansatte skal vi arbeide med kvalitetsutvikling av tjenester. Vi ønsker en mindre topptung kommuneadministrasjon. Dette må skje uten at noen sies opp, i tett samarbeid med tillitsvalgte og rådmann.

Kommunalt ansatte som trives på jobb er en viktig ressurs. Ansatte må sikres mulighet til videre- og etterutdanning.

Risør kommune trenger en ny strategisk næringsplan som sikrer tilgang på næringsarealer som har gode infrastruktur og arealløsninger. I egne anskaffelser må kommunen sørge for at kravet om lærlinger følges opp og man må sette ambisiøse mål for grønne, innovative offentlige anskaffelser. Kommunen skal være et attraktivt sted å investere og vi ønsker at Risør skal være en JA-kommune.

Venstre vil etablere Risør kommune som klima- og miljøkommune. Det må fortettes i de tre sentraene og langs kollektivknutepunkter. Når nye E18 lages, må det nye krysset styrkes som kollektivknutepunkt med anledning til gratis innfartsparkering og lademulighet for el-biler. Ny tilførselsvei må bygges med gang- og sykkelvei. Bussprisene må betydelig ned for å være en reell konkurrent til privatbilen. I nye kommunale bygg må det brukes klima og miljøvennlige materialer.

Risør kommune skal løse stadig mer komplekse oppgaver til beste for innbyggerne. En dialog om kommunesammenslåing er derfor naturlig og kan anbefales om tjenestene blir bedre for innbyggerne.

Det skal være trygt å være hjelpetrengende i Risør. Satsingen på trygghetsteknologi skal fortsette og skal være et godt supplement til varme, trygge hender i omsorgsektoren.

Frivilligheten er en forutsetning for gode, aktive liv for mange barn og unge. Derfor vil Venstre styrke denne sektoren med økt forutsigbarhet og større økonomisk støtte. Fritidskort for unge sørger for at alle kan få ha en aktivitet.

Tidlig innsats på helsestasjonen, i barnehagen og skolen skal utjevne sosial ulikhet og gi barn mulighet til å mestre eget liv. Godt læringsmiljø og nulltoleranse mot mobbing må til for gode skoleresultater og bedre trivsel. Det skal være et godt tilbud om å møte helsesykepleier i hele skoleløpet fra barneskole til videregående. Grunnskolen må tilføres friske midler for å følge opp fagfornyelsen faglig og pedagogisk. Skolene skal være universelt utformet slik at den er tilgjengelig for alle, uansett livssituasjon.

Venstre vil jobbe for at Risør videregående skoles rustes opp materielt og faglig i tråd med egne ønsker. Venstre vil støtte opp om at skolen får et nytt fellesareal. Faglig vil skolen satse nytt på seiling og vannsport, samt modellering og programmering.

Politiet må sikres gode vilkår og være aktivt tilstede i hele kommunen. Politiets forebyggende arbeid overfor barn og unge
må prioriteres særskilt. Venstre vil videreutvikle Risør som kulturkommune, blant annet gjennom vern av Risørs historiske sentrum.

Venstre vil videreutvikle Risør som kulturkommune, blant annet gjennom vern av Risørs historiske sentrum.

Risør Venstre vil:

FOLKEHELSE
Ferdigstille ny svømmehall innen 2023.
Få på plass en fritidskortordning for barn og unge mellom 6 og 18 år slik atøkonomi ikke skal være en hindring for å delta i organisasjoner og frivillighet.
Bygge universelt utformet kyststi over vannspeilet fra Flisvika til Randvik. Dette som et innovasjonsprosjekt i samarbeid med lokalt næringsliv.
Etablere nærmiljøanlegg (f.eks lekeplasser, ballbinger og trimløyper) flere steder i kommunen.
Styrke folkehelsen ved å øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger til kr 500 000. Målet med dette å gjøre tilbudene mer tilgjengelige for alle.
Etablere utstyrsbank for barn og unge.

TRAFIKKSIKKERHET OG SAMFERDSEL
Ny trafikksikkerhetsplanen må prioriteres. Denne må ha fokus gang- og sykkelveinettet i kommunen, langs Risørveien og videre mot Søndeled.
Bevare dagens bokvalitet og drikkevannskilder ved utbygging av ny E18 og Risørveien.
Legge til rette for parkeringshus i Urheia.
Videreføre to timers gratis parkering i sentrum fra 1. september til 31. mai fram til parkeringsanlegg kan tas i bruk.
Etablere hurtigladestasjoner for el-biler og el-båter på Hope, Søndeled og i Risør.

HELSE
Videreføre fastlegetjeneste og styrke helsetjenestene på Søndeled og i Risør.
Styrke hjemmetjenesten og ordningen for brukerstyrt personlig assistanse.

BARNEHAGE OG SKOLE
Opprettholde fullverdige barnehager og barneskoler med SFO på Hope, Søndeled og i Risør. Kommunale og private barnehager skal likebehandles.
Innføre båtførerprøven i valgfaget natur, miljø og friluftsliv til elever i ungdomsskolen når faget kommer i 2020.

ØKT ATTRAKTIVITET
I samarbeid med velforeninger og grunneiere etablere nye badeplasser/gjestebrygger ved ferskvann, i fjordene og skjærgården.
Legge til rette for økt boligbygging i hele kommunen.
Ferdigstille bobilparken med sanitæranlegg på Tjenna og vurdere etablering av bobilparker andre steder i kommunen.
Starte arbeidet med omorganisering av Risør havn for å gjøre den mer attraktiv for besøkende.
Rydde vegetasjon i kommunale friområder i samarbeid med lag og foreninger

KOMMUNAL DRIFT
Beholde kommunens administrasjon samlet på Frydendal og effektivisere kommunal drift.
Innføre kommunalt servicetorg med forpliktende hurtigbehandling av enkle saker.
Selge tomteområder og kommunal eiendom som kommunen ikke trenger, og sørge for systematisk og bedre vedlikehold av eiendom som kommunen skal beholde.
Ikke øke eiendomsskatten utover dagens nivå.

NÆRING OG KULTUR
Ferdigstille reguleringsplan for Risør historiske sentrum med økt fokus på vern via bruk og best mulig tilrettelegging for godt bomiljø og god
næringsdrift.
Videreutvikle stipendordningene innen kunst og idrett, og etablere nytt næringsstipend til unge etablerere

Her kan du lese mer om Venstres grunnsyn.

Følg Risør Venstre og ordførerkandidat Sara Sægrov Ruud på Facebook. Du finner valglisten vår her.