Valgprogram Øvre Eiker Venstre 2019-2023

 

Her kan du lese mer om sakene vi går til valg på ved kommunevalget 9.september i Øvre Eiker. Vi foreslår blant annet å:

 • Sikre gode oppvekstvilkår for barn i familier med lav inntekt gjennom f.eks. gratis kollektivtransport, fritidskort, støttekontaktordninger og leksehjelp
 • Gi støtte til skoler som ønsker å utvikle nye læringsteknikker og -modeller.
 • Kreve at alle nye offentlige bygg i Øvre Eiker skal være energinøytrale eller -positive, og iverksette tiltak for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive
 • Prioritere investeringer i sykkelveier, og da særlig tetting av “gap” i sykkelveinettet f.eks. til og fra Ormåsen langs Jungerveien og fra Sem til Torespæren. Etablere et sammenhengende sykkelveinett mellom Hokksund, Vestfossen, Ormåsen, Skotselv og Darbu
 • Etablere et årlig sommerjobbprosjekt for unge mennesker under utdanning
 • Utvikle Øvre Eiker til en foregangskommune innenfor digitalisering

Innhold

Et framtidsretta Øvre Eiker: Venstres valgprogram 2019-2023

Kapittel 1: Venstre er på lag med framtida
Kapittel 2: Venstres ideologiske grunnprinsipper
Kapittel 3: Skole og oppvekst
Kapittel 4: Miljø, klima og samferdsel
Kapittel 5: Næringsliv og nyskaping
Kapittel 6: Helse og sosialpolitikk
Kapittel 7: Tettstedsutvikling
Kapittel 8: Kultur, idrett og frivillighet
Kapittel 9: Demokrati og mangfold
Kapittel 10: Utvikling, modernisering og digitalisering

Du kan også laste ned hele programmet i pdf-versjon her,

og en brosjyre med et sammendrag av programmet her.

Venstre er på lag med framtida.

Venstre er Norges og Øvre Eikers sosialliberale parti. Vi vil jobbe for en kommune hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og hvor vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Øvre Eiker skal være en raus kommune hvor vi tar vare på dem som faller utenfor og heier på dem som lykkes. Vi tror på et sterkt folkestyre med stor grad av innbyggerinvolvering, som gjør at kommunen stadig forbedrer seg og løser vår tids utfordringer.

Vi i Venstre vil jobbe for at Øvre Eiker skal være Norges beste kommune å vokse opp i. Vi vil ha gode og trygge skoler for alle barn hvor lærerne kan bruke tiden sin på god undervisning framfor rapportering og byråkrati. Vi vil sørge for at alle som vil får barnehageplass nær der de bor og når de trenger det gjennom et bredt mangfold av barnehagetilbud. Og vi vil sikre gode oppvekstvilkår også for barn i familier med lav inntekt gjennom ordninger som gratis kollektivtransport, fritidskort, støttekontaktordninger og leksehjelp.

Venstre vil at Øvre Eiker skal være en grønn kommune hvor vi må ta vår del av ansvaret for å løse den globale klimakrisen, og spiller en aktiv rolle i å redusere lokale klimagassutslipp, matsvinn, forsøpling og tap av biologisk mangfold. Bedre tilrettelegging for syklister og gående, og mer satsing på kollektivtransport er nødvendig for å bygge en grønnere kommune.

Øvre Eiker må være en kommune som heier på gründere og næringslivet som bidrar til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre. Derfor vil Venstre redusere byråkratiet for bedrifter og forsterke dialogen mellom næringsliv og kommune, blant annet gjennom satsing på kontaktutvalg for næringslivet, møteplasser og mentorordninger for gründere.

En god kommune er en levende kommune, og når vi stadig bygger tettere i tettstedene våre, er det viktig at vi også sørger for gode lekeplasser, parker og åpne områder slik at folk trives i nabolaget sitt.

Venstre vil jobbe for at Øvre Eiker skal være en moderne kommune. Dette innebærer en kontinuerlig evaluering av måten vi arbeider og organiserer oss på både administrativt og politisk. Digitalisering av kommunen skal gi innbyggerne enkel tilgang på informasjonen de leter etter, mer effektiv tjenesteyting og kan samtidig lette presset på administrasjonen.

I Øvre Eiker skal man ha et godt sted å vokse opp, få omsorg når du trenger det, og vi skal legge til rette for nye arbeidsplasser og nyskaping i næringslivet. Vi skal bidra til å skape et grønt, framtidsretta Øvre Eiker som ikke bare er bra for oss, men også for barna og barnebarna våre.

Tilbake til innholdsfortegnelse

Venstres ideologiske grunnprinsipper

1.Friheten gjelder overalt, for alle

Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig.

Alle har ansvar for sine egne valg. Folk som får ansvar vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

4. Frihet forutsetter felleskap og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har fellesskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne.

5. Frie markeder skaper velstand

Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.

6. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.

7. Livet er mer enn penger

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.

8. Den sosialliberale staten styres av borgerne

Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfriheter er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

9. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Maktkonsentrasjon truer et åpent og demokratisk samfunn. Maktspredning, åpne prosesser og en fri og uavhengig presse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

10. Sosialliberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det sosialliberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Tilbake til innholdsfortegnelse

Skole og oppvekst

En av de viktigste oppgavene i samfunnet er å sørge for at barna får en god og trygg oppvekst. En god oppvekst og en god utdanning gir et fundament for hele livet og bidrar til å jevne ut sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller. Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, men at alle barn skal ha samme mulighet til å skape sin egen fremtid, uansett utgangspunkt.

Venstre ønsker at metodene som brukes i Øvre Eikers skoler og barnehager skal bestemmes av fagfolkene som er involvert i det daglige – rektor, lærere, foreldre og elever – og minst mulig av politikere og byråkrater. Skolene skal ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev, fordi dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole.

Lærerne trenger gode betingelser for å legge til rette for kvalitet i opplæringen. Dette krever tydelig ledelse, gode skole- og barnehagebygg, et godt fagmiljø og oppdaterte kunnskaper om fag og pedagogikk. Nasjonale prøver, kartlegging og rapportering skal ikke gå på bekostning av tid med elevene.

For å utvikle en mest mulig framtidsretta skole ønsker vi å gjøre det mulig for skolene i kommunen å utvikle alternative måter å drive på f.eks. med prøveordninger for barnehagepedagogikk i småskolen, ekstra satsing på praktiske og/eller kreative fag, senere start på skoledagen, fjernundervisning, tidligere undervisning i andre fremmedspråk eller varm skolemat, gjennom å yte tilskudd til dette.

Venstre vil styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Derfor vil Venstre at kommunen skal gi opplæring til hjemmet i hvordan de kan følge opp skolearbeidet og skolehverdagen på en god måte istedenfor å redusere foreldrenes ansvar for dette.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre gode oppvekstvilkår for barn i familier med lav inntekt gjennom f.eks. gratis kollektivtransport, fritidskort, støttekontaktordninger og leksehjelp
 • Prioritere utbygging og opprusting av skolene i kommunen
 • Sikre at elever med lærevansker får den pedagogiske støtten de har rett på. Satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring
 • Gi støtte til skoler som ønsker å utvikle nye læringsteknikker og -modeller.
 • Søke om å bli pilotkommune for nettundervisning i grunnskolen og digital leksehjelp
 • Styrke satsingen på svømmeopplæring med mål om å oppnå 100 % svømmedyktighet blant barn og unge
 • Øke graden av samarbeid på tvers av skolene i kommunen med tanke på lærerressurser og undervisningsopplegg
 • Jobbe for å redusere byråkratiet i skolen slik at lærerne kan bruke mest mulig tid på undervisning
 • Tilrettelegge for mer kollegaveiledning, spesielt av nyutdannede lærere, for å styrke lærerne som gode og trygge klasseledere
 • Styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen med oppdatert kompetanse om næringslivets behov
 • Gi økonomiske insentiver for å rekruttere og beholde flere lærere
 • Styrke satsingen på videreutdanning av lærere gjennom økte bevilgninger
 • Gi pedagoger muligheten til flere karriereveier og spesialiseringer samtidig som de jobber i skolen
 • Sikre en god sommerskole i kommunen der elevene selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter
 • Åpne gymsaler og idrettshaller for aktivitet etter skoletid i samarbeid med frivilligheten og idretten

Barnehagen skal gi barna våre en god start på livet. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør.

SFO skal være et sted for lek og læring. Barna skal få tilbud om leksehjelp og aktiviteter, samtidig som de får nok tid til fri lek. Venstre vil sikre alle barn mulighet til å gå på SFO.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • At det åpnes for rullerende opptak i Øvre Eikers barnehager. Vurdere innføring av automatisk rett til barnehageplass ved fylte 1 år
 • Gi familier tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor
 • Likebehandle private og kommunale barnehager
 • Jobbe for utvidet svømmeopplæring for de eldste barnehagebarna
 • Sikre at kommunens arbeid med tidlig innsats starter i barnehagene
 • Beholde og utvide ordningen med inntektsgraderte barnehagepriser
 • Utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO
 • Sikre gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier
 • At det skal stilles krav til innholdet i SFO på alle skoler
 • Ha gratis heltidsplass i SFO for lavinntektsfamilier

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Miljø, klima og samferdsel

Øvre Eiker skal ha en aktiv miljø- og klimapolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheten til et godt liv, og ta vår del av ansvaret for å nå togradersmålet. På den måten sikrer vi en kommune som er godt rustet for framtida og kan ivareta behovene til morgendagens innbyggere.

Venstre vil stille miljøvennlige krav til utbyggere og kommunen selv og legge til rette for at det er enklere og billigere å velge grønt. Det vil til syvende og sist være opp til den enkelte å ta det grønne valget, men gjennom riktige tiltak kan vi sikre at det grønne valget er enklest og billigst for flest mulig.

Venstre vil at Øvre Eiker skal ha et sterkt fokus på resirkulering og reduksjon av matsvinn fra kommunens side, samt reduksjon av forsøpling fra mikroplast og annet avfall.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Utarbeide en oppdatert klima- og miljøplan og et grønt regnskap for kommunen
 • Gjøre FN´s bærekraftsmål til en del av alle kommuneplaner
 • Kreve at alle nye offentlige bygg i Øvre Eiker skal være energinøytrale eller -positive, og iverksette tiltak for å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive
 • Opprette et ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative energikilder
 • Utnytte rollen som innkjøper til å velge innovative og klimavennlige løsninger
 • Kun ha lav- og nullutslippskjøretøy som del av bildelingsordninger i kommunal tjeneste
 • Fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner i samarbeid med idretten
 • Si nei til motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål
 • Jobbe for å redusere matsvinn i alle kommunale bedrifter og foretak
 • Sikre at kommunen bruker insektsvennlige busker ved beplantning og tilpasse tidspunkt og omfang av kantslått etter miljøfaglige råd
 • Styrke jordvernet med forpliktende grenser for bevaring av matjord og krav til reetablering dyrket mark ved større utbygginger.
 • Realisere to tog i timen mot Drammen og Oslo uten å bygge ny trasé over dyrket mark.

Som en del av det grønne skiftet må Øvre Eiker bli mindre avhengig av biltransport, og vi i Venstre mener det vil gjøres best ved hjelp av en god og tilgjengelig kollektivtransport, bildelingsordninger og sykkelprioriterte veier, slik at dette oppleves som reelle, gode alternativer for folk flest. Et viktig mål er at flest mulig skal ha sykkel- og gangavstand til skole, dagligvarer og viktige tjenester. Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Øvre Eiker, slik at sykkel kan bli førstevalget når folk beveger seg i kommunen.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Jobbe for to tog i timen til Drammen, Oslo og Kongsberg, og lokal- eller regionaltog mot Modum og Hønefoss på Randsfjordbanen.
 • Jobbe for å øke frekvensen på kollektivtilbudet internt i kommunen mellom Hokksund, Vestfossen, Ormåsen og Skotselv, og fra Øvre Eiker til våre nabokommuner
 • Si nei til firefeltsvei som løsning for ny RV35, jobbe for ny trasé med tofeltsvei utenfor dyrket mark eller løsning primært basert på oppgradering av eksisterende trasé.
 • Ta initiativ til en revidert løsning for Buskerudbypakke 2 (BB2) med fortsatt bruk av bompengefinansiering og en sterk miljøprofil
 • Øke antall ladestasjoner for elbiler i hele kommunen
 • Prioritere investeringer i sykkelveier, og da særlig tetting av “gap” i sykkelveinettet f.eks. til og fra Ormåsen langs Jungerveien og fra Sem til Torespæren. Etablere et sammenhengende sykkelveinett mellom Hokksund, Vestfossen, Ormåsen, Skotselv og Darbu
 • Prioritere trygge skoleveier i hele Øvre Eiker
 • Skille gående og syklende hvor dette er mulig slik at disse ikke må bruke samme traseer.
 • Se på muligheten for å etablere bysykkelordning i kommunen
 • Sørge for at det tilrettelegges for sykkel i alle fremtidige bygge- og stedsutviklingsprosjekter
 • Ha trygge veikryss for syklister og gående og gi vedlikehold av fortau og sykkelveier høy prioritet på vinterstid
 • Sørge for tørre og sikre sykkelparkeringer med lademuligheter for el-sykler

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Næringsliv og nyskaping

Øvre Eiker kommune skal drive aktiv næringslivsutvikling for å sikre nye arbeidsplasser. Skal vi få dette til må vi ikke bare legge til rette for entreprenørskap og nyskaping, men også sikre at dagens næringsliv får gode forutsetninger for videre vekst. Dette krever gode tiltak og et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor i kommunen.

Øvre Eiker må ha sin egen strategi for hvordan vi skal sikre nyskaping i kommunen, både gjennom entreprenørskap i skolen, og ved tett samhandling mellom offentlige aktører og næringsliv. På denne måten vil vi i Venstre skape en kommune der vi støtter opp om de som tør å satse nytt. En slik lokal gründerstrategi må ta utgangspunkt i Øvre Eiker sine fortrinn og mulighetene som finnes her.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Videreføre og forsterke arenaer for samspill og dialog mellom næringsliv og kommunal forvaltning. Styrke nettverk mellom gründere og lokale næringslivsledere
 • Redusere og forenkle byråkratiet i kommunen
 • Innføre en garantiordning for svar på kommunale henvendelser og søknader innen lovpålagte frister
 • Aktivt gå i markedsdialog ved offentlige anskaffelser for å øke deltakelsen fra lokale bedrifter i anbudene
 • Klargjøre flere nye næringsareal og næringsbygg for bedriftsetableringer
 • Oppmuntre til flere kommunale oppdrag til sosiale entreprenører
 • Gjøre det enklere å starte egen bedrift med en kommunal gründerstrategi
 • Styrke innovasjon og gründerskap i hele skoleløpet. Inkludere kreativitet og entreprenørskap i alle skoletrinn i samarbeid med næringslivet.
 • Etablere et årlig sommerjobbprosjekt for unge mennesker under utdanning med tilknytning til kommunen
 • Samle rådgivning og tjenester for gründere i én kommunal enhet
 • Gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver for lærlinger og bruke offentlige anskaffelser til å øke antall læreplasser
 • Samarbeide med turistnæringen for å styrke Øvre Eikers attraktivitet som turistdestinasjon
 • Legge til rette for gårdsturisme og gårdsmatproduksjon, samt jobbe for etablering av et kommunalt matkultursenter.
 • Si nei til innføring av eiendomsskatt.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Helse og sosialpolitikk

Øvre Eiker skal være en kommune som gir god omsorg til de som trenger det – når de trenger det. Kommunen skal gi rett hjelp på rett tid, og fokusere på forebyggende folkehelsetiltak og god folkehelse.

Venstre vil ha en helsepolitikk for moderne og effektive helsetjenester. Velferdsteknologi bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering av tjenestetilbudet. Vi tror også at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester og bidrar med innovasjon og nytenkning.

Det finnes innbyggere i Øvre Eiker som dessverre lever i fattigdom, og kommunen må i samarbeid med ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører finne løsninger og støtteordninger slik at disse kan ha et best mulig liv.

Eldre skal ha innflytelse på egen hverdag og på innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og får mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet.
 • Styrke skolehelsetjenesten gjennom flere helsesykepleiere og andre faggrupper som psykologer
 • Tilrettelegge for lavterskeltilbud innen helsetjenesten for barn og unge
 • Sikre et lavterskel psykologtilbud i kommunen til folk i alle aldre
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner i rusomsorgen om flere lavterskeltilbud
 • Styrke kommunens ordninger for startlån og gjeldsrådgivning
 • Ha universell utforming av offentlige bygg og offentlig transport, og universelt utformede sentrumsarealer i tettstedene
 • Aktivt bidra til at folk med nedsatt funksjonsevne lettere kommer seg inn i arbeidslivet
 • Sikre en tilfredsstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelse kan styre sin egen hverdag
 • Arbeide for et fungerende fritt brukervalg i hjemmesykepleien
 • Ha et godt samarbeid og en balanse mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester
 • At kommunen har tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn
 • Sikre at eldre kan bo hjemme lenger, gjennom bruk av velferdsteknologi, vaktmestertjenester og omsorgstun
 • Styrke avlastningstilbudet for pårørende til mennesker med demens

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Tettstedsutvikling

En god stedsutvikling i hele kommunen er en nøkkel for at Øvre Eiker skal være et godt sted å bo. Ved å legge til rette for et godt distribuert utvalg av tjenestetilbud vil vi både begrense transportbehovet, bygge gode og trygge oppvekst- og bomiljø og ivareta den lokale identiteten til hvert enkelt tettsted. Vi vil bevare og utvikle flere og bedre «grønne lunger» i tettstedene, selv om dette kan innebære at kortsiktige økonomiske hensyn må vike for langsiktige miljøhensyn.

Venstre mener at gode bomiljøer utvikles best i nært samarbeid med de som bor i tettstedene. Tettstedsutvikling skal derfor som hovedprinsipp være basert på åpne prosesser der grende- og byutvalg, næringsliv, utviklere og befolkningen jobber sammen. Kommunen må være inkluderende og involverende i disse prosessene.

I Øvre Eiker har vi kort vei til attraktive friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å kjempe for å bevare, og vi vil jobbe for at friluftsområder skal beholdes intakte, men også være så tilgjengelige som mulig for befolkningen.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter og retningslinjer
 • Stille krav til utbyggere om variert størrelse på boliger og gode utemiljøer
 • Ha universelt utformede «grønne lunger» i hvert tettsted tilpasset lek og aktivitet for alle aldersgrupper.
 • Sørge for et liberalt regime for stengetider og skjenketider
 • Fullføre utbygginga av fiber og bredbånd i hele kommunen
 • Øke budsjettene til skiløypekjøring og vedlikehold av turstier i kommunen
 • Være positive til enkle nærmiljøanlegg i skog og mark som fremmer positiv bruk av naturen, som for eksempel aktivitetsparker og teltplasser
 • Utvikle et større grøntområde i Hokksund sentrum med torg og leikeplass som kan bli et attraktivt møtested for barn og voksne
 • Styrke arbeidet med kulturhovedstaden Vestfossen videre med aktiviteter og tilbud for hele familien
 • Bidra til å utvikle skianlegget og friluftsområdene på Ormåsen videre og finne løsninger i samarbeid med idretten for kunstsnøproduksjon
 • Jobbe for å finne løsninger for alternativ drift ved gamle Hassel fengsel

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Kultur, idrett og frivillighet

Øvre Eiker skal ha et mangfoldig og levende kultur- og idrettsliv, hvor de frivillige organisasjonene ved hjelp av kommunale midler får frihet og mulighet til å skape fellesskap og gode møteplasser for innbyggerne. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i kommunen vår og skape flere arenaer for kunst og kultur for folk i alle aldre.

Frivilligheten og de ideelle organisasjonene er en bærebjelke i Øvre Eiker. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til at flest mulig vil delta i frivillig arbeid ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Subsidiere medlemskap i frivillige organisasjoner for barn i lavinntektsfamilier gjennom et aktivitetskort/fritidskort
 • Fortsette å legge til rette for utleie av idrettsutstyr gjennom å øke budsjettet til BUA
 • Ta initiativ til en kommunal frivillighetsmelding med full gjennomgang av frivillighetens behov
 • Vurdere etablering av en egen stilling som Frivilighetskoordinator
 • Være positive til private aktører, idrettslag og frivillige organisasjoner som ønsker å bygge kulturarenaer og idrettsanlegg
 • Ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til både organisert idrett og uorganisert aktivitet
 • Samarbeide med idretten ved planlegging av nye idrettsanlegg
 • Aktivt inkludere frivilligheten i kommunens arbeid med å oppfylle innbyggernes behov
 • Åpne alle kommunale bygg for frivillige og ideelle organisasjoner som ønsker å gjennomføre ulike arrangementer
 • Opprette en frivillighetsportal på nett med informasjon om aktivitet og møtelokaler
 • At nye skoler skal planlegges med en fløy for sambruk med nærmiljøet og utvikles som aktivitetssentre for sine kommunedeler
 • Øke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Styrke den kommunale kulturskolen og ha undervisningstilbud i alle tettstedene.
 • Opprette møtesteder for ungdom som er interessert i dataspill og e-sport
 • Øke antallet møtearenaer for eldre i helger og høytider

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Demokrati og mangfold

Et sterkt lokaldemokrati er viktig for en god samfunnsutvikling. Venstre ønsker en innbyggerstyrt utvikling i Øvre Eiker der samhandling og medvirkning er ivaretatt, og et levende folkestyre der beslutninger tas nær dem de angår. Dette krever åpne politiske prosesser, tillit og involvering. Innbyggernes innsynsrett og deltakelse er forutsetninger for et godt samfunn og tillit til demokratiet.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre åpenhet om kommunens arbeid, beslutninger og prosesser
 • At spørretimen i kommunestyremøtene markedsføres på en god og effektiv måte for innbyggerne
 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende former for innbyggermedvirkning
 • Aktivt følge opp og støtte ungdomsrådet i kommunen
 • Utarbeide et demokratiprogram for barn og unge som forteller om deres rettigheter, og setter konkrete mål med tiltak for å nå disse målene
 • Gjøre Øvre Eiker til kommune som skårer høyt på åpenhetsindeksen
 • Vurdere innføring av et lobbyregister i kommunen

Øvre Eiker skal være et god hjem for alle som bor her – en kommune som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Ta imot flere kvoteflyktninger, som et minimum det antallet som IMDI anbefaler
 • Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre dette mer arbeid- og praksisrettet
 • Opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring
 • Styrke tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter
 • Støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med inkluderingsarbeid og praktisk norskopplæring
 • Innføre en prøveordning med anonyme jobbsøknader i kommunen

 

Tilbake til innholdsfortegnelse

Utvikling, modernisering og digitalisering

Venstre vil jobbe for en moderne og framtidsretta kommune. Dette innebærer en kontinuerlig evaluering av måten vi arbeider og organiserer oss på både administrativt og politisk. Økt fokus på digitalisering av kommunen sine tjenester skal gi innbyggerne enkel tilgang på informasjonen de leter etter og samtidig lette presset på administrasjonen.

Øvre Eiker Venstre vil:

 • Sikre en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon gjennom økt interkommunalt samarbeid med både Nye Drammen, Kongsberg og Modum innenfor f.eks. helsetjenester, beredskap og vedlikehold.
 • Utvikle Øvre Eiker til en foregangskommune innenfor digitalisering
 • At alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett
 • Automatisere søknadsprosessen for ordninger som i liten grad er skjønnsbaserte
 • Avvikle kommunale eierskap og forretningsaktiviteter som ikke har en klar strategisk eller finansiell interesse for kommunen.
 • Utøve en sterkt og tydelig eierskapsforvaltning i bedrifter og aktiviteter med strategisk verdi.
 • Utvide ordningen med strømming av kommunestyremøter til å også gjelde møter i formannskapet og utvalgsmøter
 • Innføre en portal på kommunens nettsider hvor man enkelt kan følge prosessen i aktuelle saker
 • Sørge for et sterkt personvern og forsvarlig behandling av sensitive data
 • Jobbe for et offentlig, raskt, trådløst og sikkert internett på offentlige møteplasser
 • Kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen på en offentlig liste
 • Ikke tillate kameraovervåkning av elever og lærere i skoletiden.

 

Tilbake til innholdsfortegnelse