Det nye Agder skal bli best på demokrati

Mona Hauglid

Et velfungerende demokrati handler om mer enn frie valg – det handler om å ha et samfunn med dialog, debatt og tillit. Derfor ønsker Venstre større åpenhet rundt politiske prosesser og roller.

Venstre har stolte tradisjoner som folkestyreparti. Vi innførte parlamentarismen som flyttet makten fra kongen til Stortinget og vi har vært sentrale i alle utvidelser av stemmerett. Å gi folk makt over sitt eget liv både gjennom en god offentlig skole, men også gjennom stemmerett har vært Venstre sitt fremste politiske prosjekt fra dag 1.

Tillit er viktig, spesielt når vi skal bygge ny tilhørighet og et nytt fylke. Venstre vil ha et lobbyregister, slik at folk flest kan få innsyn i hvem som søker å påvirke ledelsen i det nye fylket. Fordi vi tjener på å spille med åpne kort. Demokratiets fiende er uklare maktforhold og usynlige beslutningstakere.

Venstre mener at 16-åringer bør få stemmerett, fordi det mer enn noen gang er de unge som påvirkes av de politiske beslutningene vi tar i dag. Dessverre er ikke flertallet på Stortinget enige med oss. Derfor vil vi gjøre mer for å inkludere flere grupper når vi skal lage store overordnede planer i fylkeskommunen. Spesielt de som ikke har stemmerett må få mulighet til å uttale seg før vi starter arbeidet med planene vi styrer langsiktig etter, det er tross alt de som skal leve med konsekvensene lengst.

Et siste viktig aspekt ved det norske folkestyret er det sterke trepartssamarbeidet vi har. Dette samarbeidet er viktig fordi det løser konflikt gjennom dialog og gir oss en likeverdighet som fremmer innovasjon og nye løsninger. Venstre vil hegne om trepartssamarbeidet og samtidig styrke de andre arenaene vi har for samarbeid. Fordi Sørlandet sitt største konkurransefortrinn er evnen vi har til å samskape.

Ved å skape sammen får vi tatt i bruk all den gode kunnskapen vi har på Sørlandet. Akkurat som i debatten om fylkessammenslåing mener Venstre at vi er sterkere sammen, enn hver for oss. Derfor er vi for mer, ikke mindre samarbeid.

Beate Marie Johnsen, fylkesordførerkandidat Agder Venstre

Jacob Haugmoen Handegard, 2.kandidat Agder Venstre