Ny giv med Orkland

 

Vi bygger Orkland med stolthet

Vi vil ha en grønn, raus, aktiv og utadvendt kommune! Orkland skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune med et enda bedre tjenestetilbud enn vi har i dag. Den nye kommunen får større fagmiljø hvor vi skal lære av hverandres sterke sider. Kommunen skal være en tydelig og forutsigbar utviklingsaktør som skal stimulere de gode ideene og nyskapende løsningene innenfor all samfunnsbygging.

Vi vil:

 • legge til rette for bosetting i alle deler av kommunen
 • videreutvikle vår felles næringsforening
 • ha desentraliserte kommunale tjenester
 • ha fortsatt sunn og ansvarlig kommuneøkonomi
 • markedsføre Orkland og Orkanger som et naturlig regionssenter for sør-vestre Trøndelag
 • beholde kommunalt eierskap i Orkland Energi og TrønderEnergi
 • bruke kommunale anskaffelser til å etterspørre bærekraftige produkter og løsninger
 • ha fokus på heltidskultur og sykefravær i eldreomsorgen

Næringsutvikling og moderne distriktspolitikk

Orkland Venstre vil støtte opp under nyetableringer og bedriftssamarbeid i kommunen. Da vil nye småbedrifter og stabilitet i de etablerte bedriftene føre til flere og tryggere arbeidsplasser. Orkland kommune må bruke kompetansen i Næringshagen til gratis rådgivning til nyetableringer, bedriftsutvikling og prosjekter som øker lønnsomheten i bedriftene. Godt samarbeid mellom bedrifter i regioner vil styrke bedriftene og føre til mer samhold og stabilitet.

Vår rene og produktive kyst har en stor naturrikdom, og er et svært godt grunnlag for fiske og matproduksjon. Havbruk og kultivering av alger vil bli en av motorene i økonomien etter at petroleumsindustrien fases ut. Orkland Venstre vil støtte opp om disse virksomhetene slik at sjømatproduksjonen blir lønnsom og bærekraftig uten at økosystemene i fjordene og grunnlaget for villaks og sjøørret forringes.

Vi vil:

 • legge til rette for Orklands allsidige næringsliv
 • beholde og tiltrekke oss flere statlige arbeidsplasser
 • ha god bredbåndsdekning i hele Orkland
 • ha differensiert arbeidsgiveravgift innad i Orkland
 • styrke småbyen Orkanger, med fortetting, arbeidsplasser og tjenestetilbud i gang- og sykkelavstand, og med busstilbud som knytter omliggende boligområder og tettsteder til skole og arbeidsplasser
 • tiltrekke oss nye industrietableringer som kan bidra til å styrke satsingen på ressursgjenbruk, sirkulærøkonomi (Thamsklyngen) og miljøteknologi – dette kan gi næringslivet i Orkland et konkurransefortrinn i framtida
 • bygge ut ladestasjoner for elbil i alle tettstedene
 • videreutvikle Havbruksfondet slik at det gir mer stabil inntekt til kommune med havbruk/oppdrett
 • ha flere tilbud om desentraliserte utdanning, bl.a. sykepleierutdanning
 • prioritere utvikling og sikring av framkommelighet og sikkerhet på hovedveiene (E 39/FV65 og fv710)
 • ha rask avklaring og ny trasé for E39 gjennom Orkdal
 • ha bedre trafikkforhold og sikring av myke trafikanter ved Forve bru