Frihet, demokrati og åpenhet

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

Åpenhet og innsyn er grunnleggende i et demokrati. Kunnskap er makt, og makt skal spres. Åpenhet gir borgerne mulighet for større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde allmenn tillit til det politiske systemet. Dessuten er åpenhet et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon. Derfor er Lier Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle.

I det moderne samfunnslivet er digitale tjenester på internett den viktigste kanalen for innsyn og samhandling mellom kommune og innbyggere. Godt utformede og vedlikeholdte hjemmesider, understøttet av effektive interne IT-systemer, er det mest effektive tiltaket for å gi innbyggerne reelt innsyn i og oversikt over de prosessene og sakene som angår dem.

Ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten er grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. Derfor er det viktig å legge til rette for god og allsidig nyhets- og aktualitetsproduksjon som et grunnlag for den offentlige samtalen. Vi vil sikre mediemangfoldet videre ved å legge til rette for livskraftige redaksjoner og gode brukeropplevelser. Virkemidlene må stimulere til nyskaping og innovasjon samtidig som den frie pressens tradisjoner og grunnverdier ivaretas.

Alle skal trives i Lier, og vi trenger et levende folkestyre med liberale rettigheter for alle. Dette betyr at vi må satse enda mer på fellesskapsarenaer som skolen, kulturen, arbeidslivet og frivilligheten.

 

Lier Venstre vil:

 • styrke bevisstheten rundt ordningen “publikums spørrekvarter” i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre
 • styrke innbyggermedvirkning i utviklingssaker på et tidlig stadium
 • ha mer åpenhet og innsyn i beslutninger som fattes
 • kreve bedre og mer forståelig språk i saksfremlegg
 • styrke samarbeidet med, og bidra til etablering av, velforeninger i hele Lier
 • styrke satsingen på kommunens hjemmesider som informasjonsportal for innbyggerne
 • videreutvikle kommunes digitale tjenester med selvbetjeningsløsninger som gir innbyggerne mere kontroll og avlaster administrasjonen
 • ha et særlig fokus på informasjonsaktivitet og tilrettelegging for bruk av stemmerett for særlig sårbare grupper, så som personer med høy alder, bevegelses- eller annen funksjonsnedsettelse, fremmedspråklige, samt personer med utviklingshemming
 • videreføre og styrke “De unges kommunestyre” i Lier
 • bidra til at det nye Ungdomsrådet får et tydelig mandat, relevant opplæring og oppfølging
 • sørge for at Ungdomsrådet får forslags- og innstillingsrett til utvalg som behandler saker som angår unge
 • at etableringen av Ungdomsråd i Lier fører med seg søknad om at Lier kommune innfører stemmerett for 16-åringer ved fremtidige valg
 • styrke vilkårene for lokalpressen i Lier og opprette en lokal pressestøtteordning for nye og digitale medier med mål om å nå flere brukergrupper