Klima, miljø og samferdsel

Jordens ressurser er begrensede. Vi står både lokalt, nasjonalt og internasjonalt overfor en grunnleggende omstilling til et lavutslippssamfunn som vil berøre alle sektorer i samfunnet. Vi har et ansvar for at det grønne skiftet skal skyte fart, og at det skal lønne seg å satse på klimavennlige løsninger. Venstre legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin klima- og miljøpolitikk.

 

Klima

Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tap av naturmangfold vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader må være førende for all norsk politikk. Jo lenger vi venter med å omstille og tilpasse oss, jo dyrere og vanskeligere vil det bli, og vi løper en risiko for irreversible og drastiske klimaeffekter. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskets skaperkraft. Venstre har klokkertro på at klimakrisen kan løses, og gjort på rette måten kan vi danne grunnlaget for ny bærekraftig sirkulærøkonomi og nye arbeidsplasser.

Venstre vil at Lier kommune aktivt benytter seg av Klimasats-midler og andre belønningsmidler, slik at Lier kan være foregangskommune på klimavennlig utvikling. For at folk skal velge grønt, må det finnes gode og rimelige alternativer. For at næringslivet skal utvikle gode grønne alternativer, må det være konkurransedyktig.

Venstre ønsker å bidra til at næringslivet, inkludert matprodusenter, skal benytte seg av løsningene som kreves i framtidas sirkulærøkonomi. Det vil skape de nye arbeidsplassene og bedriftene som skal bære velferden i framtida.

Energikildene bør brukes der de gir best effekt. For eksempel er det smartere å bruke elektrisitet til transport enn til direkte oppvarming, hvor vi har et bredt utvalg i ulike energikilder. Nye boliger må bygges med lite behov for, og smart bruk av, energi. Den mest miljøvennlige energien er den du ikke bruker. Fjordbyen på Lierstranda, et enormt utviklingsområde, har i stor grad mulighet til å bli et område som er selvforsynt av energi, og hvor vi kan få til gjennomtenkte, fremtidsrettede og smarte løsninger.

 

Natur og miljø

Vi bor i en kommune med fantastisk natur. Naturen i Norge har lagt grunnlaget for velferden vår, men den er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil bevare og etablere nye parker og grønne lunger, gjenåpne vassdrag som er lagt i rør, og sørge for at skogen, fjorden, elva og strendene våre er tilgjengelige for alle.

Lier er en kommune med et mangfoldig og variert landskap som blant annet inneholder mange artsrike ravinedaler. Naturtypen ravinedal har vært rødlistet siden 2011. De er hjem for mange arter og mange individer, og flere av våre rødlistede fugler finnes i ravinedaler. Fuglene livnærer seg i stor grad på insekter som det finnes svært mange av i ravinedalene. I de mest intakte ravinedalene med aktive prosesser kan det også finnes en rekke moser som er rødlistede.

Vei- og boligbygging påvirker store arealer, og skredsikring og utfylling med masser har blitt et større problem i seinere tid. Venstre vil at Lier skal følge opp forpliktelsene sine etter FNs konvensjon for biologisk mangfold ved å opprette verneområder, bekjempe fremmede arter, bevare truede arter og fremme samarbeid med andre kommuner om biomangfold, og derfor ikke åpne opp for en utvikling som går på bekostning av naturverdier.

Skog er en stor biologisk ressurs og kan gi viktige bidrag til det grønne skiftet. Samtidig huser skogen et stort biologisk mangfold, og moderne skogbruk er en trussel mot dette mangfoldet. Skogvern bidrar til å ivareta biologisk mangfold og vern av Lier kommunes egen teig i området Flagret kan bidra til utvidelse av Finnemarka naturreservat. I mange områder er skogen mye brukt til rekreasjon, turer og trening. Vi mener at det skal legges til rette for at det kan drives mer aktivt skogbruk i områder med lite konflikt med andre interesser.

 

Samferdsel

Kollektivtransport er en fellesskapsløsning og en viktig del av løsningen på klimautfordringene våre. Venstre vil ha en stor satsning på kollektivtilbudet. Det må være enkelt og billig å velge miljøvennlig transport i hverdagen. Buss og tog skal gå ofte og effektivt, og holdeplassene bør ligge i gangavstand fra de fleste husstander og arbeidsplasser. Innfartsparkering for bil og sykkel bør etableres der trafikkstrømmene er størst, og så nær brukerne som mulig. Vi vil gjøre det enklere og billigere for liunger å leve miljøvennlig.

Parkering bør plasseres under bakken så langt det lar seg gjøre. Kollektivknutepunkt bør utvikles slik at også bomiljøer, servicetilbud og møteplasser plasseres i nærhet til offentlige transporttilbud. Med en gjennomtenkt planlegging som prioriterer miljøvennlig transport og plasserer viktige funksjoner i nærhet til knutepunkter, kan kollektivtilbudet også tilby viktige møteplasser for befolkningen.

Mesteparten av Lier kommunes klimagassutslipp stammer fra transport. Dersom vi effektivt skal redusere utslippene fra transport må bilparken i Lier så raskt som mulig skiftes ut til nullutslippsbiler, husholdninger med to biler reduseres til én, og vi må sørge for at så mange som mulig skifter fra bil til f.eks. kollektivtransport eller sykkel/elsykkel.

Veitrafikk er den største støykilden i Lier. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks atferd og helsetilstand. Støy er forurensning etter forurensningsloven. Miljøvernmyndighetenes mål er at støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas. Lier har en av de mest trafikkerte veistrekningene i landet som strekker seg gjennom bygda fra Asker til Drammen. Lier Venstre vil være pådrivere for å få på plass effektiv støyskjerming langs E18 gjennom hele Lier.

 

Lier Venstre vil:

 

Klima:

 • at Lier skal være en fossilfri kommune i 2025 og klimanøytral i 2030
 • ha en ny og ambisiøs klima- og energiplan (2020)
 • redusere energibehov og -forbruk i egen virksomhet og egne selskaper
 • stille krav og veilede næringsliv og landbruk til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp
 • at takflater på offentlige små og store bygg skal benyttes til grønne tak, energiproduksjon eller annen aktiv utforming
 • legge til rette for at private husholdninger kan levere strøm på nettet.
 • støtte tiltak for å gjøre veksthusnæringen energieffektiv og klimanøytral

 

Miljø:

 • styrke jordvernet, og stille krav til reetablering av dyrket mark ved utbygginger
 • bevare markagrensa
 • kartlegge forurensning til Lierelva og stille krav om tiltak for 100% ren Lierelv og ren Drammensfjord
 • ha en storstilt utbedring av tilgjengelige søppelbøtter langs de mest trafikkerte gang- og sykkelveiene.
 • prioritere naturvern og begrense tap av biologisk mangfold
 • ta vare på det biologiske mangfoldet ved kartlegging av artstyper
 • stille krav om grøntområder i utvikling av nye boligområder og beplantning som fremmer biologisk mangfold i kantvegetasjon langs veier i Lier
 • verne om ravinedaler i Lier
 • verne Sørumåsen for boligutvikling
 • sette lokale mål for andel av uberørt natur
 • bidra til å utvide Finnemarka naturreservat med vern av Liers egen kommuneskog i området Flagret
 • følge opp nasjonalt scooterforbud i sårbar natur og vernesoner med informasjonsplakater ved utfartssteder
 • sørge for at alle har tilgang til grøntarealer, skoger og strender eller vassdrag i rimelig nærhet til der de bor
 • fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner og stille krav til eksisterende baner om oppsamling og begrensning av lekkasjer av gummigranulater
 • etablere egnede kasser f.eks. fra studentbedriften “Sneipfritt” for sigarettsneiper og snus ved møteplasser og kollektivknutepunkt
 • stille krav til næringslivet om kildesortering
 • legge til rette for at alt utrangert materiell blir gjenbrukt, solgt eller gitt bort
 • begrense bruken av veisalt på kommunale veier

 

Samferdsel:

 • jobbe for å få E134 i tunnel til Viker
 • tilbakeføre Røykenveien til lokalvei tilpasset kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • prioritere kollektivtrafikk, sykkel og gange i alle samferdselsprosjekter, og etablere “Hjertesoner” rundt alle skoler i Lier
 • bidra til gjennomføring Buskerudbypakke 2
 • ha bedre og billigere kollektivtilbud med høyere frekvens, inkludert busstilbud etter kl. 23
 • utarbeide en egen, offensiv sykkelplan for Lier, med mål om å øke sykkelandelen til landssnittet
 • øke attraktiviteten for vintersykling ved å få på plass prioritert snørydding av sykkelveier
 • fullføre gang- og sykkelveinettet i Lier og prioritere strekningen Nøsteveien mellom Frognerlia og Stoppen, gjøre Baneveien farbar på sykkel fra Egge til Oddevall og den ferdigregulerte gang- og sykkelveien mellom Lierskogen og Asker
 • jobbe for å få etablert Kjellstadveien som miljøgate hvor gående og syklende har forrang og sikre kryssing av sykkelveien på den gamle jernbanelinja
 • verne Joseph Kellers vei som skolevei, og regulere tungtrafikk via Gjellebekkveien
 • jobbe for en rettferdig og helhetlig parkeringspolitikk for å fremme bilfri ferdsel
 • ta initiativ til å legge til rette for bruk av elektrisk buss på de mest populære strekningene
 • utvikle et attraktivt kollektivknutepunkt under tak i Lierbyen med tydelig klokke, tilgjengelige lademuligheter for mobiltelefoner, trygg sykkelparkering og lademuligheter for elsykkel.
 • utvide BUA til å inludere utlån av sykler og elsykler
 • legge bedre til rette for el- og hybridbiler ved utbygging av flere ladepunkt og ladestasjoner og vurdere offentlig støtte ved bygging av hurtigladestasjoner der det ikke er kommersielt grunnlag
 • sørge for at alle nye kommunale kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy
 • stille krav om lav- eller nullutslipp ved innkjøp av alle transporttjenester
 • ta initiativ til en informasjonskampanje for å informere om fordelene ved nullutslippsbiler og installasjon av ladebokser i boliger.
 • benytte arealer tidligere brukt til fossilbiler ved utbygging av ladestasjoner (ikke matjord)
 • etablere ladepunkter for ansatte og besøkende ved alle offentlige bygg og institusjoner der det ikke finnes
 • legge til rette for trådløs lading på taxiholdeplasser i Lier