Kultur, idrett og friluftsliv

Kultur

All kultur er ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Dette er en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Kultur fremmer livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst befolkning, og støtten til kulturlivet er en viktig investering i demokratiet.

Kulturen løfter kvalitet, fremmer dialog og skaper aktivitet. Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for demokrati, fellesskap og forståelse. Kulturlivet må ha tilgang på lokaler, mennesker og ressurser, og det må være rom for både brede og smale kulturuttrykk.

Alle lokalsamfunn trenger gratis møteplasser og muligheter til å møtes på tvers av skillelinjer.

Vi mener at kommunene skal ha frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg. Samtidig vil Venstre oppfordre til mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt. Barn og unge skal ha like muligheter til kunst- og kulturopplevelser. Den kulturelle skolesekken er vår viktigste ordning for at alle elever skal få møte profesjonell kunst av høy kvalitet i et mangfold av uttrykk. Venstre vil også innføre et tilbud for barnehagebarna (den kulturelle sandkassa) etter modell av den kulturelle skolesekken.

Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Svært mange gjør en frivillig innsats som deltakere i det lokale revylaget, i fotoklubben, i historielaget, i skolekorpset, kor, dansegrupper og teatergrupper m.fl. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft.

Bibliotekene har en unik rolle som møteplass og arena for offentlig samtale, debatt, dannelse og integrering. De kan også være en viktig arena for kulturopplevelser, kreative verksteder og læringssentre. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og bemannet med kvalifisert personale. Derfor vil Venstre, som et ledd i stedsutviklingen for Lierbyen, flytte biblioteket til gateplan og utvikle det etter modell fra Biblo Tøyen. Tilgang til litteratur er spesielt viktig for barn og unge, både i opplæringsøyemed og i dannelse. Derfor vil Venstre at skolebibliotekene skal få særlig oppfølging.

Venstre vil kombinere det beste av det historiske med det beste av det nye. Vårt mantra er vern gjennom bruk, også for å unngå spekulativt forfall. Venstre vil verne om lokalhistorien, slik at vi kan beholde Liers unike identitet og historiske særpreg. En kommune med en klar identitet og en historie å ivareta, skaper samhold for innbyggerne og et sted å være stolt av.

 

Idrett

Idretten er vårt største frivillige fellesskap og skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse. Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse. Venstre vil legge til rette for frivillighet, idrett og friluftsliv, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos befolkningen.

Egenorganisert idrett er en betydelig kilde til fysisk aktivitet for barn, unge og voksne. De har behov for å kunne utvikle sin egenart og sitt mangfold på lik linje med annen idrett. Fordi disse miljøene ikke er organiserte, har de tradisjonelt vært lite tilstede i kommunale planprosesser og hatt liten tilgang til fellesskapets midler. Venstre mener det er spesielt viktig å sikre at alle barn og unge har likeverdige muligheter til å delta i de lokale idrettsaktivitetene. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg og sikre at nye idretter og aktiviteter sikres gode vekstvilkår.

Den organiserte idretten mottar betydelig offentlig støtte. Derfor har den et særlig ansvar for å sikre at alle innbyggere har et bredt tilbud og at terskelen for deltakelse er så lav at alle kan delta. Barnehage og skole kan spille en enda viktigere rolle i dette arbeidet, og flere forsøk som svømmeopplæring i barnehagen bør prøves ut.

 

Friluftsliv

Alle skal ha rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. For barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for fysisk aktivitet resten av livet. Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. I tillegg er norsk natur et grunnlag for reiselivet, og har stor betydning for stedstilhørighet og bosettingsmønster. Jakt og fiske er viktig for forvaltning av bestandene, som rekreasjon og for turisme og næringsvirksomhet. Vi vil legge til rette for at flere kan bruke naturen.

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir rett til å bruke utmarka uavhengig av hvem som er grunneier. Venstre mener at attraktive strand- og kystområder må bevares gjennom en langsiktig strandsonepolitikk som ivaretar allemannsretten og sikrer naturverdiene. Vi vil ha strenge restriksjoner på utbygging i strandsonen.

Lier ble i 2015 kåret til tiårets friluftskommune i Norge. Det betyr at Lier innehar denne tittelen fram til 2025. Vi har en unik anledning til å ruste opp turstier, friområder, sykkelveier, ridestier og skiløypenett for å gjøre Lier til en attraktiv feriekommune for liunger og folk i nabokommunene. Nærferie er kortreist og økovennlig, og det trenger ikke koste all verden. I tillegg bidrar det til vår egen lokale økonomi. Lier har et mangfold av natur- og friluftsområder og DNT har et rikt utvalg av turforslag. Venstre vil støtte initiativ som bidrar til flere miljøvennlige turmuligheter, overnattingssteder og arbeidsplasser innen nærferie-segmentet.

 

Lier Venstre vil:

 • styrke og utvikle BUA i Lier
 • flytte biblioteket i Lierbyen til gateplan og utvikle biblioteket etter modell fra Biblo Tøyen
 • styrke og utvikle bibliotek og skolebibliotek
 • følge opp regjeringens tiltak om aktivitetskort til alle og bruke Asker-modellen som mal
 • benytte øremerkede midler fra staten og gjøre leirskole gratis for barn i lierskolen
 • bruke skolene som møteplasser for lokalmiljøer utenom skoletid
 • bidra til at kommunens lokaler skal være åpent og gratis å bruke for barne- og ungdomsfrivilligheten
 • ta initiativ til å etablere flere møteplasser på tvers av generasjoner (barnehagebesøk på institusjoner, bingo på ungdomshuset V2, frivilligbørs: datahjelp, teknisk assistanse)
 • videreutvikle frivilligbørs
 • sørge for at Lier kommune benytter seg av belønningsmidler til å utvikle gode lokalsamfunn
 • innføre “den kulturelle sandkassa” for barnehagebarna i Lier
 • etablere et matkultursenter i Lier for barn og unge i Drammensregionen, etter mal fra Geitmyra
 • gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolen
 • at ungdom i hele Lier skal ha tilgang til forsamlingslokaler i sitt nærmiljø
 • at det etableres en felles 17. mai-feiring i Lierbyen med borgertog, som inkluderer bla. Gullaug og Høvik skoler
 • ta initiativ til å arrangere Lierdagene hvert år
 • støtte og utvikle Lier bygdetun som sentralt utgangspunkt for kultur- og museumsopplevelser i Lier
 • ruste opp og gjøre den gamle kongevegen gjennom Lier (Frydenlund – Lierbyen – Paradisbakkene – Gjellebekk – Asker) til museumsveg og med det knytte Lier sammen med kulturminner og kulturinstitusjoner
 • at det i utviklingssaker skal det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer
 • slå ned på spekulativt forfall gjennom å styrke byggesaksforskriftens §19 til å omfatte pålegg om istandsetting av kulturminner, også ved spekulativt forfall
 • sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig
 • ta initiativ til å inkludere funksjonshemmede i Lier Idrettsråd
 • sikre funksjonshemmede tilgang til frilufts- og idrettsarenaer gjennom universell utforming
 • styrke og systematisere svømmeopplæring av barnehagebarn slik at tilbudet når alle
 • støtte etablering av helårs skiskytteranlegg i Leirdalen
 • støtte arbeidet med å få etablert ny flerbrukshall på Tranby
 • støtte arbeidet med å utvide tilbudet om esport og gaming
 • at Lier kommune skal bli ekspert på å tilrettelegge for egenorganisert idrett og sørge for flere og bedre aktivitetsarenaer gjennom samarbeid med TVERGA
 • arbeide for å få på plass ridestier marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen og innlemme tiltakene i ordningen med tippemidler på lik linje som tufteparker og lysløyper og sørge for trygge tilfartsveier
 • etablere inngjerdede hundeparker i samarbeid med velforeninger og interessegrupper i Lier og ta initiativ til å innlemme tiltakene i ordningen med tippemidler
 • bidra til at alle liunger har tilgjengelige turstier eller tilfartsveier i nærheten av der de bor
 • støtte opp om Eiksetra som Liers prioriterte utfartssted
 • bidra til at alle liunger kan komme seg ut i marka uavhengig av bil ved å etablere skibuss til Eiksetra i vintersesongen
 • sikre folk tilgang til nærfriluftsområder, også strandsonen, gjennom bruksavtaler, allemannsretten, samt offentlige erverv av områder der dette er nødvendig for å nå dette målet
 • ta initiativ til å bygge et stupetårn på Engersand
 • gjøre turstier og merkede tur-ruter til en del av all arealplanlegging og synliggjøre dem i planleggingskart
 • følge opp nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy i sårbare områder med tilstrekkelig skilting