Likestilling, frivillighet og inkludering

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. For Venstre innebærer reell likestilling og likeverd at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter. Fritid og lek skaper gode relasjoner, utvikling og mestring, gode fellesskap og tilhørighet. Alle barn har ulike forutsetninger og måter å lære på, men deltakelse skal være lavterskel. Det er viktig å se mulighetene fremfor begrensningene.

 

Funksjonshemmede i Lier

Å ha en funksjonsnedsettelse er ikke det samme som å være syk. Å trenge praktisk bistand i hverdagen betyr ikke at du er syk. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et likestillings- og frigjøringsverktøy som skal bidra til at du med assistansebehov kan leve ditt liv slik du ønsker på lik linje med alle andre. Alle innbyggere i Lier skal ha rett til å leve sitt liv på egne premisser og ikke slik kommunen mener er best. Frihet til livsutfoldelse og til å være en del av fellesskapet skal være en grunnleggende rettighet for alle mennesker.

Lier Venstre vil prioritere kommunens BPA-tilbud. Mange barn med funksjonsnedsettelser har BPA for å leve det livet de ønsker å delta på aktiviteter på lik linje med andre. Funksjonshemmede over 67 år har ikke lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent. Det mener vi er urettferdig, derfor vil Venstre at Lier kommune skal se bort fra aldersgrensen på 67 år for BPA.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie. Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet. Venstre vil at Lier skal være en kommune som inkluderer alle. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har i dag ikke samme valgfrihet i boligmarkedet. Det er sentralt for livskvalitet og mestring at de ulike elementene i den enkeltes liv ivaretas helhetlig. Derfor vil Lier Venstre bidra til at boligsosiale tiltak innlemmes i reguleringsplaner slik at vi hindrer segregering og fremmer inkludering.

Utstyrsbiblioteket i Lier (BUA) gjør det mulig for alle innbyggerne å låne sport- og fritidsutstyr gratis. Venstre ønsker å engasjere Lier idrettsråd i arbeidet med å etablere en fadderordning, for å forebygge inaktivitet og mobbing og bidra til at barn og unge med ekstra utfordringer gis mulighet til å delta i aktiviteter sammen med andre.

Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering. Det ville vært synd om seksuelle minoriteter følte at de ikke var velkomne i Lier, derfor ønsker Lier Venstre å ta initiativ til at Lier kommune arrangerer PRIDE.

Holdningsarbeid er en viktig del av likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig. Barnehage, skole og skolefritidsordninger må derfor bidra aktivt i likestillingsarbeidet. Venstre ønsker å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i dag. Skolen må bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering.

 

Frivillighet

Frivilligheten spiller også en avgjørende rolle i å skape gode lokalsamfunn med rom for alle. Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats i å ta vare på de som har det vanskelig, og gir folk mulighet til å bruke av sin fritid og sine evner til beste for sine medborgere. Dette vil Venstre hegne om og støtte oppunder. Det betyr blant annet å gjøre det mulig for ideelle aktører å bidra i det offentlige tilbudet gjennom anbud, stille lokaler til rådighet og gi frivillige anledning til å komme med råd og innspill i dialog med kommunen.

Eldre er som alle andre, med ulike ønsker og behov. Ulik grad av helse, sosialt nettverk, ulike interesser og ønsker tilsier at vi må snakke mindre om eldre som en homogen gruppe. Vi må også snakke mer om eldre som en viktig og sentral bidragsyter til både lokalsamfunn og nærmiljø. Lier skal være en god kommune å bo i for alle.

Retten til å bestemme over egen hverdag er ikke noe du skal miste når du bli gammel. Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov. Venstre ønsker å tilby eldre over 75 år som ønsker det en individuelt tilpasset plan. Denne kan både skissere behov, og muligheter for å bidra til fellesskapet om man ønsker det.

 

Livssynsåpent samfunn

I et liberalt samfunn er den enkeltes livssyn et personlig anliggende, og toleranse og respekt for andres valg og ytringer er selvsagt. Kirken står sterkt i Lier og vi har levende trossamfunn med stor aktivitet i hele bygda. Det er veldig bra, men de som ikke tror og de som tilhører andre livssynsmiljøer enn den norske kirke eller Gurdwara har ikke egne samlingssteder. Lier inkluderer et mangfold av nasjonaliteter og trossamfunn og som et ledd i å likestille disse ønsker Venstre å gi alle livssynssamfunn de samme forutsetningene ved å etablere et nytt livssynsnøytralt seremonibygg når det skal bygges et nytt kirkebygg i ytre Lier.

 

Voksenopplæring og kurs for voksne

Venstres mål er at færre mennesker blir stående utenfor arbeidslivet fordi de mangler grunnleggende utdanning eller fordi de ikke får mulighet til å omstille seg til nye arbeidsoppgaver. Vi vil derfor ha et bredt tilbud til voksne mennesker som trenger grunnutdanning, omskolering eller relevant arbeidstrening.

Venstre vil ha et tettere samarbeid mellom alle aktører når det gjelder introduksjonsprogrammet, kvalifiseringsprogrammet, arbeidstreningstiltak, organisering av praksisplasser og voksenopplæring som fører frem til eksamen. Forsøkene med å kombinere grunnleggende norskopplæring med yrkesutdanning i helsefag bør utvides til også å gjelde andre yrkesfag. Lier Venstre ønsker å bruke Ungt Entreprenørskap som modell for utvikling av en pilot som gjør det enklere for nye borgere å etablere egen virksomhet.

Studieforbundene representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for lokalsamfunn, arbeidslivet, organisasjoner og enkeltmennesker i hele landet. Venstre vil styrke kompetanseheving i og gjennom frivillig sektor for å skape flere gode, desentraliserte og tilpassede læringsarenaer. Studieforbundene er ubyråkratiske og støtter opp om opplæringstilbudet som foregår i frivillig sektor. De utgjør en åpen og tilgjengelig læringsarena for alle, med et særlig potensial for å nå grupper i utenforskap. Mangfoldet av kurs og tema er godt egnet til å motivere mennesker inn i aktiv læring. Studieforbundene driver et viktig arbeid med demokratiopplæring, skaper møtesteder, og er arena for inkludering. Studieforbundene er særlig viktige for å ta vare på og formidle kultur og tradisjoner og tilbyr ofte opplæring på fagfelt hvor det ikke finnes andre kommersielle eller offentlige tilbydere.

 

Fattigdom og utenforskap

Muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk og gjør samfunnet vårt sterkere, rikere og mer mangfoldig. Samtidig setter folkeforflytninger samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer og forpliktelser. En god innvandrings- og integreringspolitikk har et sett av tiltak som er tilpasset arbeidsinnvandring, flyktninger og familieinnvandring.

Kjennetegnet på en vellykket innvandringspolitikk er om vi klarer å integrere og inkludere nye mennesker i samfunnet. Å inkludere handler om å forene ulike mennesker uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Inkludering er mer krevende, men vil skape et varmere, rausere og tryggere samfunn. Introduksjonsprogrammet bør være tydelig på samfunnets forventninger til flyktningene, der deltagelse i det norske samfunnet innebærer både rettigheter og plikter. Det betyr blant annet at alle må lære seg norsk, sette seg inn i norsk kultur og delta i arbeidslivet eller skaffe seg en utdanning.

Venstre vil sikre at lavinntektsfamilier får kjennskap til ordningen med gratis kjernetid i barnehage slik at alle barn får denne muligheten.

 

Lier Venstre vil:

 • utvide SAL til å omfatte eldre, funksjonshemmede og folk med psykiske lidelser, i samarbeid med frisklivssentralen og idrettslag i bygda
 • sikre at kommunens BPA-tilbud er tilgjengelig for alle som trenger og ønsker det. BPA er ikke helsehjelp, men likestilling
 • at Lier kommune skal se bort fra aldersgrensen på 67 år for BPA
 • arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten, frilufts- og idrettsarenaer, boligprosjekter og i all by- og stedsplanlegging
 • gjøre språkopplæring til EØS-innvandrere, med fokus på øst-europeere, mer tilgjengelig ved å delfinansiere tilbudet om språk- og samfunnsfagundervisning og utøve større fleksibilitet når det gjelder undervisningstid tilpasset den enkelte
 • følge opp IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger, særlig enslige mindreårige
 • sikre at alle barn får mulighet til å gå i barnehage
 • bidra til å rekruttere flere menn til barnehage, skole og helserelatert arbeid
 • styrke mangfoldet i bygda og markere PRIDE
 • at Lier kommune prioriterer et livssynsnøytralt seremonibygg når det skal bygges et kirkebygg i ytre Lier
 • fremme rettigheter for seksuelle minoriteter
 • forbedre seksualitetsundervisningen på grunnskolen
 • utarbeide kjønnsnøytrale yrkestitler i Lier kommune
 • videreutvikle frivilligbørs
 • styrke og utvikle Lier ASVO som tilbyder av tilrettelagt arbeid og jobbveiledning
 • etablere flere VTA-arbeidsplasser
 • innføre entreprenørskap som valgfag ved Lier Voksenopplæring etter modell fra Ungt Entreprenørskap
 • hedre frivilligheten ved å etablere en pris for årets ildsjel
 • sikre at frivilligheten har tilgang på gode møteplasser
 • stimulere/bidra til å (re-)etablere velforeninger i hele bygda og sørge for opplæring i hvordan påvirke i kommunen
 • ha et prøveprosjekt i samarbeid med pensjonistforeningen for å få besteforeldre på skoleveien
 • styrke vilkår og betingelser for frivilligheten. La ideelle delta som tjenestetilbydere i for eksempel eldreomsorg og barnevern
 • ta initiativ til å synliggjøre studieforbundenes kurstilbud i Lier
 • sikre at Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne får opplæring i hvordan å påvirke og få gjennomslag for viktige saker tilknyttet denne gruppen
 • sørge for at flere får vite om muligheten til å søke omsorgslønn og praktisk bistand