Areal-, bolig- og stedsutvikling

By- og stedsutviklingen skal være styrt av innbyggere, ikke utbyggere. Venstre vil sørge for gode prosesser for by- og stedsutvikling som inkluderer de som skal bo og leve i området, og som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles eller transformeres.

Fremtidens byer og tettsteder må utvikles etter prinsipper om bærekraft og livskvalitet for innbyggerne. Det viktigste perspektivet i enhver by- og stedsplanlegging, må være menneskene som bor i og bruker byen. Det er et politisk ansvar å sørge for at planlegging og utvikling av byer og tettsteder skjer på en måte som tar hensyn til at alle er forskjellige, men samtidig skal ha like muligheter. En skole som er tilpasset alle barn, næringsutvikling som inkluderer flere i arbeidslivet, god integrering og en liberal grunnholdning der innbyggere tas med på råd når viktige beslutninger skal fattes, er sentrale elementer i Venstres politikk for by- og stedsutvikling.

Venstre mener at byene og tettstedene våre skal være steder med plass til alle, uansett hvor du kommer fra, hva du tror på og hva du er opptatt av i hverdagen. Det betyr blant annet at universell utforming må være sentralt i all by- og stedsplanlegging, og at aktiviteter, handel og tjenestetilbud plasseres slik at de er lett tilgjengelig for innbyggerne, enten de er unge eller gamle, og uavhengig av funksjonsnivå. Lokalsamfunnene trenger gratis møteplasser og muligheter til å møtes på tvers av skillelinjer.

Flere og flere av oss lever livene våre i byer og på tettsteder. Grønne byer og tettsteder hjelper oss som privatpersoner med å slippe ut mindre klimagasser hver eneste dag. Venstre mener det er kommunens ansvar å tilrettelegge for at vi kan leve mer miljøvennlig. Venstre vil gjøre Lier til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Solforhold og viktige siktlinjer skal i størst mulig grad sikres, og det skal være rik tilgang på lekeplasser, grønne lunger, turstier og lekeplasser for alle. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid.

For å redusere transportbehovene er det nødvendig å tenke fortetting i og rundt eksisterende bosetting. Det er også nødvendig å etablere barnehager, skoler, matbutikker og annen daglig tjenesteyting nærmest mulig der folk bor. Venstres målsetning er at de viktigste daglige gjøremålene skal kunne utføres i umiddelbar gangavstand fra arbeidsgiver eller egen bolig.

For at det skal være mulig å leve så miljøvennlig som mulig, må vi planlegge og bygge slik at behovet for å reise med bil reduseres. Det må være kort vei til nærmeste kollektivtilbud og korte avstander mellom boliger, butikker, barnehager og arbeidsplasser. Plasseringen av boliger, butikker og kontorarbeidsplasser legger føringer for hvor og hvordan liunger reiser og beveger seg i hverdagen. Det er vår oppgave å sørge for at det blir førstevalget for flere å sykle, gå eller kjøre kollektivt i hverdagen. Vi skal legge til rette for flere grønne bygg, som ikke bruker, men produserer energi.

Venstre vil at Lier skal ha arealplaner med svært lange tidshorisonter for å sikre en helhetlig utforming. Både transportbehov, nærmiljø, kulturarv, natur og innbyggernes livskvalitet må ivaretas. Stedsutviklingen skal gjennomføres på en måte som kommer både nåværende og fremtidens innbyggere til gode. Det betyr blant annet at det bør stilles krav om at det bygges tilstrekkelig med boliger og leiligheter med ulik størrelse for et mangfold av innbyggere.

Dårlig fortetting skaper livløse og dårlige by- og bomiljøer. Det må bygges variert, med en god fordeling av boliger, handel og servicefunksjoner, som gir gode urbane opplevelser. Fortetting gjør det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer. Fortetting innebærer å utnytte og gjenbruke allerede etablerte bo- og næringsarealer på en bedre måte. Kvalitet i by- og stedsutvikling, og fortetting, må bety et sterkt fokus på god arkitektur. Det gjelder både utviklingen av gode bymiljøer, landskapsarkitektur og ved oppføringen av sentrale bygninger.

Venstre vil ha økt plan- og arkitekturkompetanse i Lier kommune. Det er viktig at de overordnede planene følges opp og at all utvikling skjer på en kvalitetsmessig måte som kommer både nåværende og fremtidens innbyggere til gode. Alle stedsutviklingsplaner bør kunne visualiseres i 3D og langs en tidsakse, slik at de blir enkle å forholde seg til for både innbyggere og utbyggere.

I Lier foregår det en rivende utvikling – det bygges boliger der Lier sykehus tidligere var plassert, det bygges på Lierskogen og det planlegges store prosjekter på Lierstranda og på Gullaug. Fjordbyen vil bli Liers viktigste arena for bolig- og stedsutvikling i framtida. Lier Venstre vil legge vekt på at Fjordbyen skal være en del av Lier, og sikre allmennheten tilgang til parker, strandlinje og sjøliv. For Venstre er det viktig at boligprosjekter skal utføres med universell utforming, høy kvalitet og variasjon, for å øke trivsel og hindre forfall og ghettofisering. Det skal stilles høye krav til arkitektonisk utforming og arkitekturen må stå i samsvar med eksisterende bebyggelse.

Kulturminner spiller en viktig rolle vår historiske identitet, og for folks tilhørighet til stedet de bor. Dessverre ser vi at kulturminnehensyn alt for ofte taper i møte med ivrige utbyggere, planleggere og lokalpolitikere. Kulturminner bør spille en viktigere rolle i by- og stedsutvikling, derfor vil Lier Venstre bruke Den gamle Kongevegen gjennom bygda for å knytte Fjordbyen sammen med Lierbyen, Tranby og Lierskogen.

Lier Venstre er spesielt opptatt av at Lierbyen skal bli et levende og samlende bysentrum hvor vi aktivt bygger videre på Liers identitet for å skape samhold og tilhørighet og hvor vi skaper opplevelser og aktivitet i fellesskap, på tvers av generasjoner. Lierbyen som gründerlandsby og kollektivknutepunkt er vedtatte deler av stedsutviklingsprogrammet for Lierbyen. Det skal være enkelt å komme seg til og fra Lierbyen og det skal være et sted hvor flere kan bo, jobbe, handle og møtes. Elvepromenade langs Lierelva som rekreasjonsområde, mer beplantning og flere møteplasser samt mer fokus på miljøkvaliteter og estetikk i sentrum, håper vi kan bidra til at Lierbyen blir et sted liunger kan være stolte av.

 

Lier Venstre vil:

 • kreve at Lier vedtar en arealstrategi før neste kommuneplanrullering
 • jobbe for at det utarbeides et arealregnskap for kommunen
 • sikre at Lier kommune ivaretar sammenhengende grøntarealer ved all arealutvikling og omregulerer arealer for rekonstruksjon der dette mangler.
 • utnytte og gjenbruke allerede etablerte bo- og næringsarealer.
 • legge sterkere vekt på miljøkvaliteter og estetikk i utviklingssaker og få på plass en egen kommunearkitekt
 • sørge for at Lier får gode bo- og oppvekstmiljøer med plass til alle
 • sørge for medvirkning i by- og stedsutviklingen, og gi alle mulighet til å si sin mening om utviklingen av sine boområder
 • legge sterkere vekt på barneperspektivet ved by- og arealplanlegging
 • verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner
 • at arealplanlegging skal støtte oppunder målet om at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsninger
 • gjøre sykkel til et trygt og effektivt transportmiddel i Lier, gjennom tiltak for flere gang- og sykkelveier, gode sykkelparkeringsordninger og en bysykkel-løsning i samarbeid med Drammen kommune
 • jobbe for å få E134 i tunnel fra Dagslett til Viker
 • kreve at Røykenveien tilbakeføres til lokalveg tilrettelagt for kollektiv, sykkel og gange
 • kreve at det i reguleringsarbeid skal stilles relevante rekkefølgekrav for bygging av infrastruktur og vurderes grunneierbidrag til samferdselsprosjekter
 • sikre mindre støy fra gjennomgangstrafikk, inkludert støyskjerming langs de viktigste transportårene
 • kreve at alle boligprosjekter skal inneholde variasjon i boenheter, som økolandsbyer, mikrohus, bokollektiv og generasjonsboliger for å inkludere ulike målgrupper for å sikre mangfold og unngå ghettofisering
 • si ja til prosjekter med små, smarte boenheter
 • inkludere boligsosiale tiltak i alle utviklingsprosjekter
 • styrke ordningen «fra leie til eie» i Lier slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt
 • utrede «fra leie til eie» for unge som står utenfor boligmarkedet
 • jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier
 • sørge for at all boligutvikling i Lier gjøres i henhold til de strengeste miljøkrav
 • jobbe for mer bruk av solenergi, fjern- og jordvarme
 • utfordre utviklere til å bruke bærekraft og kreativitet for å fremme visjonen “Grønne Lier for alle innbyggere”
 • stille krav til at alle boligprosjekter skal ha ladepunkt og tak på antall parkeringsplasser
 • at det i utviklingssaker skal det tas hensyn til natur og kulturminner
 • sikre grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og flere hager på tak
 • jobbe for bybaneløsning gjennom Fjordbyen på Lierstranda
 • knytte det etablerte Lier sammen med fjordbyen på Lierstranda med flere over- og underganger
 • jobbe for en moderat utbygging på Gullaug med fokus på natur og landbruk, hvor strandlinjen gjøres tilgjengelig for allmennheten og en buffersone mot fuglereservatet på Linnesstranda sikres.
 • utvikle et attraktivt kollektivknutepunkt under tak i Lierbyen med tydelig tidsanvisning, trygg sykkelparkering og lademuligheter for mobiltelefoner og elsykkel
 • bidra til å få REKO-ringen til Lierbyen
 • etablere elvepromenade langs Lierelva ved Lierbyen