Dyrevelferd

Dyr har en verdi i seg selv, og skal behandles med respekt. Derfor tar vi dyrenes velferd på alvor. Venstre mener at husdyrhold skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Tamme dyr er en viktig del av folkehelsen. Det er mye god folkehelse i å lufte hunden, ha et kjæledyr som trøster og gir selskap og som gjør at man kommer i kontakt med andre.

Lier er en kommune med et stort antall hester. Mange har hest som næring – rideskoler, profesjonelle idrettsutøvere inne ryttersport og ulike kjøredisipliner, hest i turistnæringen, helsesektoren og i landbruket i tillegg til de som har hest som hobby og til rekreasjon. Hester har spesielle behov, som alle andre dyr, hvor utetid og bevegelse er svært viktig. Ikke alle hester får god nok trim i paddock og luftegårder. Venstre ønsker at Lier kommune bidrar til dialog mellom bønder og hestemiljøet for å frigjøre plass på beite og legge til rette for tilfartsveier til utmark. Venstre ønsker at de som ønsker skal få mulighet til å ha hest som næring. Vi vil bidra til å få på plass ridestier marka i samarbeid med ridesentrene i kommunen og innlemme tiltakene i ordningen med tippemidler.

Dyrene i landbruket er viktige som beitedyr, for å ivareta kulturlandskapet, og som kilde til bærekraftig gjødsel. Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr, skal være et overordnet hensyn. Vi mener at tilsynsmyndighetene skal prioritere dyrevelferd høyere enn de gjør i dag.

Ville dyr i naturen rundt oss er en sentral del av økosystemet, og disse bidrar til å opprettholde balanse i naturen. Lier som presskommune har et spesielt ansvar for å ta vare på sammenhengende grøntarealer og ravinedaler som gir ly og tilholdssted for mange ville dyr.

I arbeidet med dyrevelferd, er det mange frivillige som er involvert. Vi ser det derfor som sentralt å etablere et godt og konstruktivt samarbeid med frivilligheten, og støtte opp under alt det gode arbeidet de gjør. I tillegg mener vi at kommunen selv må innarbeide hensynet til dyreliv i sine planer og sitt arbeid.

 

Lier Venstre vil:

 • at det vedtas en dyrevelferdsplan for hele Lier kommune. Denne skal innbefatte ville dyr, landbruksdyr og kjæledyr
 • ta initiativ til finansiering for å få bygget viltovergang over E18 på Gjellebekk
 • støtte frivillige organisasjoner som jobber innen dyrevelferd, natur og miljø
 • etablere flere hundeparker, dvs. inngjerdede områder der hunder kan løpe fritt året rundt
 • etablere et agility-anlegg i kommunen, gjerne i tilknytning til en av hundeparkene
 • sørge for at det finnes hundeposekasser langs alle sentrale turveier og friluftsområder
 • innføre helårs båndtvang ved turveier og i tettbygde strøk, der hundeparker finnes, av hensyn til både mennesker og dyr
 • arbeide for å få på plass ridestier i marka i samarbeid med hestemiljøet, og sikre trygge tilfartsveier til disse
 • senke fartsgrensen og få på plass skilting som hensyntar hester der de kommer i nær kontakt med biltrafikk
 • sikre at det tas hensyn til dyreliv ved utbygginger
 • sikre forsvarlig forvaltning av dyrelivet gjennom forskrifter for jakt, fangst og bestandsmål
 • presse på for å få opprettet dyrepoliti i Sør-Øst politidistrikt, og dermed bidra til å styrke Økokrims evne til å effektivisere og koordinere politiets innsats mot grov dyrekriminalitet
 • at Lier kommune skal bidra til skape et større marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet ved å etterspørre dyrevernmerket mat ved innkjøp
 • stimulere landbruket til å delta i dyrevernmerkeprogrammet