For alle og hele Hemsedal

Venstre er det grønne liberale miljøpartiet i Hemsedal. Vi satser på skolen, naturen og vil ha en grønn, raus, miljøvennlig og levende bygd, hvor det er godt for alle og hele Hemsedal å vokse opp i. Det er mye bra med Hemsedal, men bra kan alltid bli bedre. Fordi bedre er alltid mulig!

 

Miljø og klima

Venstre vil gjøre Hemsedal til en miljø– og klimavinner. Som reiselivs- og landbrukskommune er vi avhengige av naturen. Et sterkt fokus på miljø, klima, og tradisjonelt naturvern er av største betydning for Hemsedal.

Vi arbeider for å stoppe klimaendringene, for å bevare mangfoldet i naturen og for å gjøre det enklere å leve miljøvennlig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Tilrettelegge bedre for resirkulering at avfall
 • Etablering av mange hurtigladere for elbiler nær høyspent
 • Nye kommunale bygg må tilpasses fremtidens miljøkrav, og eksisterende bygningsmasse må bli mer miljøvennlig

Landbruk

Landbruket har stor betydning for bygda og er en viktig næring. Den holder kulturlandskapet i hevd, gir bosetting i hele bygda, sikrer biologisk mangfold og matproduksjon. Landbruket er også viktig for fremtidens klima og vil møte nye krav og utfordringer. Det må vi være forberedt på.

Hemsedal Venstre vil:

 • Realisere visjonen “Norges grønneste landbruk”
 • Styrke og sikre landbruket ved å være i front for et klimavennlig landbruk i samarbeid med fagmiljøer og bondeorganisasjonene
 • Sørge for etablering av bioenergianlegg basert på husdyrgjødsel
 • Ha et sterkt jordvern og dyrke erstatningsjord om det bygges ned dyrket mark

Reiseliv, sommer

En utvikling av reiselivsproduktet for sommerhalvåret er vesentlig for å skape helårsarbeidsplasser. Det gir fortsatt befolkningsvekst og bedrer skattegrunnlaget for kommunen. Et viktig tilskudd vil være en gondol til fjells og de aktivitetene som kan etableres rundt den. Målet er en stor familiebasert turisme i og i samspill med naturen. Minst halvparten av turistveksten skal komme fra aktiv sommerturisme.

Hemsedal Venstre vil:

 • Styrke dagens reiselivssatsing om sommeren
 • Regulere arealer forbeholdt sommeraktiviteter
 • Sykling, fisking, klatring og ridning er prioriterte aktiviteter
 • Løyper og stier må få økt tilskudd til vedlikehold/etablering
 • Skape et aktivt og pulserende Trøym for alle


Reiseliv, vinter

Som alpindestinasjon står Hemsedal sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Alpint vil fortsatt være en hovednæring i bygda. Videreutvikling av totalproduktet ifm alpinturisme må prioriteres. Vi må følge utviklingen, turistenes/hyttehemsedølenes ønsker og behov.

Hemsedal Venstre vil:

 • Tilrettelegge for en sterkere satsning på langrenn
 • Være en aktiv støttespiller for sekundær aktørene og aktiviteter som styrker vinterproduktet
 • Legge til rette for gode utviklingsmuligheter for fortsatt alpinsatsing i Hemsedal

Næringsliv

Hemsedal er avhengig av flere faste arbeidsplasser. Dagens teknologi gjør at tjenester kan utøves like godt langt fra byer og sentra. Samtidig gjør vårt reiselivsprodukt oss attraktive for alle bedrifter.

Hemsedal Venstre vil:

 • Legge til rette for et mer mangfoldig næringsliv
 • Styrke bedriftene som utvider reiselivsproduktet
 • Prioritere lokale kommunale innkjøp
 • Skape et aktivt og pulserende Hemsedal og Trøym for alle
 • Stimulere og/eller stille krav til læringer i alle bransjer
 • Evaluere muligheten for å bo i fritidsenheter

Samferdsel

Vi fikk dessverre verst tenkelig resultat ifm rv52 i forrige runde. Prioritert strekning for langtransport, bompenger på E16 og økt belastning. Fra Venstre er det fortsatt et krav at RV52 legges utenom bygdsentrene om bygda skal ta på seg belastningen med økt gjennomgangstrafikk. En vei utenom vil stimulere næringslivet, bomiljøet og være miljøvennlig.

Hemsedal Venstre vil:

 • Fortsatt kjempe for tunnel Flaget – Lio
 • Jobbe for veiprising og bom for tungtransport på Hemsedalsfjellet
 • Etablere kollektivtransport innad i bygda, og sørge for at buss/tog korresponderer
 • Samarbeide med de andre Hallingdalskommunene om pendlerbuss
 • Etablere ladestasjoner for elbil og tankstasjon for hydrogen
 • Bredbånd alle bo- og hytteområder og tidlig 5G utbygging

Åpenhet

I sist periode har Venstre satt fokus på habilitet og det har gitt resultater. De folkevalgte er ombud for bygdas befolkning og skal se til hele bygdas og alle innbyggeres beste. Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag.

Hemsedal Venstre vil:

 • Jobbe for en stor åpenhet i alle kommunale og politiske prosesser
 • Informere, invitere og involvere bygda i beslutninger
 • Ha stor takhøyde for kritikk av kommunens arbeid og prosesser. Kritiske stemmer vil bli godt ivaretatt
 • Etablere et lobbyregister

Skole / Barnehage / SFO

Det må gjenopprettes et tillitsforhold mellom skole, barn og foreldre, slik at alle barn føler trygghet og det blir et godt læringsmiljø. Foreldresamarbeid, arbeidsmiljø for barn og voksne, trygg skolevei,

Hemsedal Venstre vil:

 • Rekruttere flere menn til barnehagene
 • Styrke skolehelsetjenesten
 • At det etableres barnehager i alle tre bygdesentrene og ønske private barnehager og skoler velkommen
 • Garantere heltids barnehageplass til alle søkere, uavhengig av adresse på søketidspunkt

Boligbygging

Hemsedal har hatt en sterk befolkningsvekst og det forventes at den veksten fortsetter. Dette har skapt en press på boligmarkedet med høye priser.

Hemsedal Venstre vil:

 • I økt grad slippe til private bolig- og tomteutviklere
 • Fortette i områder hvor det allerede er infrastruktur
 • Utvikle rimelige tomter og leiligheter med lav inngangspris
 • Begrense spredt boligbygging

Sentrumsutvikling

Trøym er bygdas hjerte. Det er her det er mest handel og her reiselivet startet. Fyri og sentrumløypa binder skisentret sammen med Trøym og gir muligheter for utvikling av sentrum til beste for innbyggere, helårsnæringsliv og turister.

Hemsedal Venstre vil:

 • Sikre regulering av tilstrekkelig offentlig arealer øst for Trøymsåni
 • Skape grunnlag for næringsutvikling og boligbygging i Trøym sentrum
 • Tillate noen fritidsenheter i sentrum øst for Trøymsåni
 • Skape grunnlag for økt handel, flere helårsbutikker og pulserende liv med restauranter og kafeer

Kommunereform

Som liten kommune har vi et stort demokratisk underskudd. Dels ved at mange av kommunens oppgaver settes bort til IKS eller andre vertskommuner, eller fordi det dannes uformelle nettverk og maktstrukturer. Kommunen har også vanskeligheter med å tilby hele stillinger og er sårbare ved sykdom eller når folk slutter.

Hemsedal Venstre vil:

 • Gjennomføre kommunestyrets vedtak fra 2015 og lage en grundig gjennomgang av alle interkommunale samarbeid.
 • Utrede muligheten for kommunesammenslåing med ei eller flere Hallingdalskommuner.

Seniorpolitikk

Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i større grad ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Hemsedal Venstre vil:

 • Sørge for alternative boformer
 • Gi eldre mulighet til å bo hjemme om de ønsker det
 • Gi eldre gode muligheter til deltagelse i ulike aktiviteter
 • Tilrettelegge for at de eldre skal kunne bidra med sine kunnskaper og erfaring

Kultur og aktiviteter

Hemsedals befolkning er blant Norges friskeste. Et variert idretts- og fritidstilbud til innbyggerne er en viktig forutsetning for god livskvalitet i hverdagen

Hemsedal Venstre vil:

 • Støtte eksisterende og nye kulturaktiviteter så de kan etableres som faste tilbud.
 • Legge forholdene til rette for utstrakt bruk av kultursalen
 • Kulturaktiviteter for barn skal gis prioritet.
 • Legge tilrette for ett idretts- og fritidstilbud for alle