Vondt blod i debatten om døgnbasert eldreomsorg

Aps Hege Svendsen reagerer i et innlegg i EUB 13.08 på Høyres reklame på Facebook. Hun mener Høyre lyver om konsekvensene av Aps standpunkt. Hvem har rett, Ap eller Høyre?

Det kan være greit å ha som utgangspunkt at Eidsvoll ikke har gjort noe prinsippvedtak om offentlig eller privat drift av heldøgns plasser i eldreomsorgen. Eidsvoll har hatt mangel på plasser i egne institusjoner, og har derfor kjøpt plasser i private institusjoner når det har vært behov. Kommunestyret har vedtatt å øke antallet plasser i egne institusjoner.

Spørsmålet om bruk av private tjenester er et av de store temaene i valgkampen, og en viktig skillelinje mellom partiene til venstre og resten.

Høyre: Aps politikk bidrar til tvangsflytting av brukere
Debatten mellom Ap og Høyre i Eidsvoll «tok fyr» etter Høyres infografikk på egen facebookside. Der pekte Høyre på forskjellen mellom Høyre som ønsker valgfrihet i eldreomsorgen, og AP som ønsker kommunal eldreomsorg. Høyre påstår at Ap bidro til tvangsflytting av brukere i forbindelse med ferdigstillelse av 16 nye plasser ved Vilberg helsetun. Det kan kanskje være på sin plass å se hva som har skjedd og hvordan partiene har fremmet sine synspunkter.

100% kommunal drift – et mål for Eidsvoll?
Høsten 2016 kjøpte Eidsvoll 20 private plasser på grunn av et større behov enn kommunens egen kapasitet. Dette framgår av rådmannens grunnlagsdokument til budsjettbehandlingen. Der står det også at i januar 2017 ville det bli ferdigstilt 8 plasser sammen med den kommunale legevakta på Vilberg. Rådmannen foreslo å bygge ut ytterligere 16 plasser. Årsaken var at kommunale plasser var noe billigere enn kjøp av private plasser. Kostnadene ved kjøp av 16 plasser hos private angitt til å være 16 mill. kr. pr år, mens kostnadene ved de 16 kommunale plassene er angitt til å være nær 12 mill. kr. Rådmannen påpekte en risiko i det økonomiske opplegget ved at kommunens kostnader øker med ca. 900 tusen pr. private plass som må kjøpes utover planlagt nivå. Det framkommer ingen uttalt målsetning om å ikke kjøpe private plasser. Det ble ikke fremmet noe alternativt tallforslag på dette punket og budsjettet ble vedtatt med de nødvendige investeringene for å øke antall plasser ved Vilberg slik rådmannen foreslo.

Høyre fremmet i et verbalforslag til budsjettet at kommunen skulle inngå avtale om kjøp av private langtidsplasser og prioritere kortidsplasser ved Vilberg. Forslaget ble sammen med de andre verbalforslagene oversendt til behandling i formannskapet. Forslaget ble nedstemt i formannskapet uten at stemme fordelingen er mulig å lese av protokollen. Som konsekvens av dette ble forslaget aldri behandlet av kommunestyret.

Når EUB 27. januar 2017 skriver om dette, i forbindelse med ferdigstillingen av de 8 første plassene, står det at «Politikerne har som mål å være «selvforsynt» på området.» Synspunktet ble bekreftet av APs Einar Madsen, som uttalte at dette var basert på ideologi.

I Rådmannens grunnlagsdokument ved budsjettbehandlingen 12. desember 2017 var det en plan for reduksjon av bruk av private sykehjemsplasser fra 20 plasser i 2018 til 2 plasser i 2021. Det ble heller ikke da gitt noen begrunnelse, bortsett fra ønske om redusert kostnad. Budsjettet ble vedtatt uten alternative forslag knyttet til dette.

I verbalforslag til budsjettet foreslo Høyre, FrP og PP fritt brukervalg for praktisk bistand, hjemmesykepleie og BPA. Forslaget fikk stemmene til Høyre, Frp, PP, Krf og Venstre, men ikke flertall.

Strategiplan for Helse- og omsorgstjenester enstemmig vedtatt
I samme kommunestyremøte behandlet kommunestyret Strategiplan for Helse- og omsorgstjenester. Denne gir ikke noe konkrete holdepunkter for at Eidsvoll skal fjerne all bruk at private plasser i eldreomsorgen. Planen ble vedtatt enstemmig. Dessverre foreligger det som følge av en teknisk feil ikke opptak fra dette møtet på kommunens hjemmeside. Det jeg husker er at det ble diskusjon om dette temaet. Et innspill fra Finn Harald Valstad Pettersen ved Valstad sykehjem, hvor han kritiserte manglende strategi for samarbeid med de private aktørene, ble blant annet nevnt. Jeg advarte i debatten mot å kutte ut bruk av privat døgnomsorg fordi Eidsvoll da ville risikere at private aktører ble borte. Kommunen risikerer da at det ved behov ikke vil være mulig å kjøpe tjenester fra private institusjoner i nærområdet.

Ved budsjettbehandlingen et år senere, 11. desember 2018 forelå det i grunnlagsdokumentet fra Rådmannen en målsetning om at antall plasser i privat heldøgns eldreomsorg ble trappet ned til null fra 2021. Også dette ble vedtatt uten at det forelå noe alternativt tallforslag.

Høyre, Frp, PP og Krf foreslo i verbalforslag fritt brukervalg for hjemmetjeneste og utredning av fritt brukervalg for sykehjem. Forslaget ble støttet av Høyre Frp, PP, Krf og Venstre og fikk ikke flertall.

Oppsummert kan man derfor si at Eidsvoll har enstemmige vedtak om å bygge opp kapasiteten i egne institusjoner, for å redusere kostnader ved kjøp av plasser hos private. Samtidig som opposisjonspartiene har forsøkt å få til fritt brukervalg gjennom verbalforslag uten å lykkes.

Blir beboerne tvangsflyttet?
Konsekvensen av budsjettet er at flytting av pasienter og mulig ufrivillig flytting måtte oppfattes som en sannsynlig konsekvens. Det samme kan sies om tidligere vedtak om nedleggelse av Feiring aldershjem som ble nedlagt i 2009.

I hovedutvalgets møte i mai i år ble det gitt en orientering til de folkevalgte om at Eidsvoll nå har god nok plass i sine egne sykehjem, og at beboerne i private sykehjem ville bli flyttet over. Det ville skje i løpet av sommeren. Det ble også gjort klart at flyttingen er en følge av det vedtatte budsjettet for Eidsvoll. Eidsvoll Venstre er ikke representert i Hovedutvalg for Helse- og omsorg. Det er kun møtene i kommunestyret som tas opp å legges ut på kommunens hjemmeside. Det er derfor ikke mulig å finne ut om informasjonen ble diskutert og hvilke synspunkter partiene hadde.

Den 19. juli 2019 ble de aktuelle pasientene ved Bøn og Valstad sykehjem tilskrevet med informasjon om at kommunen hadde sagt opp 16 plasser og at pasientene i utgangspunktet ville få sitt tjenestetilbud ved Vilberg sykehjem.

Hva mener Venstre?
Venstre er opptatt av valgfrihet og myndighet over eget liv og programfestet som følge av dette fritt brukervalg i eldreomsorgen før valget i 2015, noe som også er gjentatt i partiets program i 2019. Videre ønsker Venstre en ny og avklart strategi for samarbeid med distriktets private aktører innen helse- og omsorg. Som følge av dette standpunktet har Venstre som det kommer fram ovenfor stemt for de forslagene som har kommet knytte til dette. Videre Venstre advart mot konsekvensene av en politikk som kan i konsekvens kan innebære at de lokale private aktørene blir borte og at kommunen i tilfelle ved behov ikke har muligheten til å støtte seg på lokale private sykehjem.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Venstre

Innlegget ble publisert på Lesernes EUB 15.08.