Kragerø,en kunnskaps- og kulturkommune

En god oppvekst er det viktigste vi kan gi barn og unge i Kragerø. En av de avgjørende faktorene for å lykkes er barnehage og skole/SFO med god kvalitet og økonomisk handlingsrom, faglig frihet og ansatte med høy kompetanse og faglig integritet.

Lokalt er vi avhengig at storting/regjering støtter opp under dette. Venstre har i budsjetter i samarbeid med regjeringen og nå som del av regjering fått gjennomslag for viktige tiltak:

• gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier.

• flere og bedre lærere; rekordsøkning til lærerutdannelsen. 27.000 lærere har tatt videreutdanning.

• nasjonal rammeplan for å styrke SFO.

• 1000 nye helsesykepleiere (helsesøster) i skolen i løpet av 4 år.

• betydelig bedret kommuneøkonomi fordi landets økonomiske utvikling er god.

Lokalt vil Kragerø Venstre prioritere:

• satse på læreren som formidler, leder og innovatør i klasserommet. 85 % i Kragerø er utdannede lærere. Fortsatt satsing på etterutdanning med vekt på lærerens ønsker.

• fleksibel skolestart med vekt på foreldrenes vurderinger.

• lekser skal brukes bevisst i fagområder hvor elevene skal fordype seg til prøver foredrag, prosjekter m.m.

• ansette kommunepsykolog med arbeidsområde skole, barnevern og rus/psykiatri.

• sikre god tilgang til helsesykepleier og miljøarbeider ved hver skole.

• familier med barn med forskjellige funksjonsvariasjoner skal ha en koordinator med tett og helhetlig oppfølging.

• skaffe bedre datagrunnlag om omfanget av mobbing og etablere gode rutiner for å forebygge mobbing og utenforskap.

• etablere forpliktende samarbeid mellom skole og bibliotek, kunstformidling (kunstforening og Kragerø faste billedgalleri) og Berg Museum for blant annet å gi kunnskap om historien, kunsten og kulturen i Kragerø.

• etablere partnerskap med næringslivet for blant annet å tilby elever i ungdomsskolen med mer praktiske evner nye muligheter til trivsel og utvikling.

• tett samarbeid med Kragerø videregående skole for å gi best mulig veiledning ved overgang og blant annet søkningen til innovasjonslinjen ved videregående.

Kragerø kommune står overfor utfordringen med synkende elevgrunnlag på den ene side og flere eldre på den annen side. Det medfører dreining av pengebruken fra oppvekst til omsorg. Kragerø Venstre vil medvirke til dette men ikke i et omfang slik at det svekker mulighetene til å realisere de prioriteringene Venstre har for oppvekst og skole.

Johan Tønnes Løchstøer,

Kragerø Venstre