La oss løfte ambisjonene for Lillesand

Foto: Mona Hauglid

Det er mye å være stolt av i Lillesand. “Hele byen” går i Pride-tog for å vise sin støtte til mangfold og kjærlighet. Dyktige gründere åpner spennende butikker og restauranter. Frivillige stiller opp for å ta vare på nyankomne landsmenn og andre som trenger støtte. Likevel har kommunen et betydelig forbedringspotensial på en rekke områder. For å nå dem trenger vi politikere med ambisjoner for Lillesand.

Venstre går til valg på å utvikle de store mulighetene kommunen har:

Det første vi vil jobbe for er å gjøre Lillesand til landets beste oppvekstkommune. Altfor ofte kommer barn og unge bak i de politiske prioriteringene. På UNICEFS oppvekstbarometer kom kommunen vår på 129. plass. Venstre mener Lillesand må sette mål om å være på toppen av den listen.

Vi ønsker å starte med inkludering av alle barn, uavhengig av hvilken inntekt og sosial bakgrunn de kommer fra. Derfor vil vi innføre fritidskort til barn mellom 6 og 17 år, slik at alle unge får 2000 kroner til å betale kontingent og delta på fritidsaktiviteter etter eget ønske. Videre vil vi innføre gratis SFO for barn i lavinntektsfamilier, samtidig som SFO-aktivitetene på våre skoler løftes og alle skolene kan gi et like godt tilbud til våre barn.

Barn og unge i Lillesand trenger bedre aktivitetstilbud. Det er grunnen til at Venstre ønsker at Brentemoen skole omgjøres til et aktivitetshus for ungdomshus, kulturskole og foreninger – etter den nye skolen på Myra er ferdig. Slik kan ungdom få trygge fritidstilbud sentralt i bysentrum. Rusforebyggende arbeid skal styrkes gjennom økt stillingsprosent til ungdomskontaktene i kommunen og fritidsklubbene.

Det andre feltet vi vil fokusere på er byutvikling. Selv om Lillesand er en ettertraktet feriekommune, er det et betydelig potensial for å forlenge sesongen. Venstre vil ruste opp Havnetomta slik at den blir en helårlig samlingsplass for hele befolkningen med lekeapparater, kunst, grønne lunger og restauranter med uteservering. Høvåg Herredshus styrkes som senter for kultur og frivillighet. Lillesand sentrum fortjener en forskjønning med blomster og tilrettelagt for aktiviteter i gatene, mens bilene på sikt bør få eget parkeringshus i nærheten av sentrum.

Samtidig som vi utvikler kommunen, må vi ta bedre vare på det vi har. Det tredje området vi vil satse på er derfor miljø og klima. Venstre har lagt frem fem punkter for en klimanøytral kommune. Hurtigladere for biler og båter, fossilfrie byggeplasser, og bedre sykkelstier er noen av tiltakene.

I tillegg må kommunen være i dialog og jobbe sammen med industrien for å bedre luftkvaliteten rundt byen. Alt dette er løsninger som gjør hverdagen bedre for befolkningen. Vi ønsker også en bevaringsplan for de unike kystlandskapene på Fløreneshalvøya, Justøya og Høvåg slik at disse kan bevares for fremtidige generasjoner.

Venstre har ordførerkandidaten med lengst erfaring fra politikken, og på listen står det 21 kandidater – nye og erfarne – som har ambisjoner for kommunen og er motivert for å løfte Lillesand.

Godt valg,

Endre Helgeland
4. kandidat Lillesand Venstre