Hvis snøen forsvinner, gjør det meg noe?

Dette var tittelen på Oda sitt prosjekt i 10. klasse på Kragerø ungdomsskole for 15 år siden. Da Oda foredro for klassen rundt dette temaet, var det som om de aller trøtteste elevene bakerst i klassen reiste opp hodet og lyttet. Ja, hva gjør det for oss om snøen forsvinner? – Tenk ikke kunne leke i snøen eller gå på ski, kjenne den deilige stillheten som snøen gir landskapet. Oda spant videre inn i scenarioet. Klimatrusselen hadde vi som tema i samfunnsfag. Vi gjorde tiltak sammen i klassen; alle skulle «handle lokalt og tenke globalt!» Elevene skulle gå eller sykle til skolen. Vi skulle satse på ombruk og gjenbruk av klær, utstyr o.a. Elevene gikk ut i sentrum på «tomgangsaksjon». De satte lapper på bilene som sto på tomgang, der det sto; «Bruk hodet, vi har bare en klode!»

15 år etter og snøen er enda nærmere til å forsvinne. Det er varmere, våtere og villere vær. Vi har ungdom ute i gatene med et enda mer alvorlig budskap; – Vi har en klimakrise! Den rammer oss alle, også her i Kragerø. Mer enn noen gang før må vi tenke globalt og handle lokalt!

Jeg stiller igjen opp i lokalpolitikken for Venstre. Norges eldste miljøparti! Jeg ønsker å være en pådriver til at Kragerø skal bli en kommune som tar klimatrusselen på alvor og blir en lavutslippskommune. Klimakampen vil så absolutt stå lokalt! Det grønne skifte skjer lokalt!

Venstre har spilt inn forslag til høringen på Klima og energiplanen 2019–2023. Venstre var tidlig ute med å kreve høring på planen. Vi fant at planen var litt tam. Høring blei det, men det undrer oss at ingen andre har gitt innspill til planen. Hvor er ungdomsrådet? Hvor er for eksempel innovasjonslinja og samfunnsfaglinja på Kragerø videregående? Læringssenteret?

På Pub Liberal som Venstre har arrangert på Stoppen Halv flere ganger, hadde vi «Klimautfordringene» som tema i mars. Ungdom er så visst engasjert, men at kommunen hadde en Klima- og energiplanen hadde de ikke hørt om. Jeg erkjente der og da at Venstre vil spille en rolle for å få dratt ungdom mer med i politisk påvirkning. Derfor har vi i programmet vårt følgende; – involvere ungdomsrådet mer ved å gi det tale- og forslagsrett i hovedutvalg.

Her er et forkortet utdrag av våre innspill til Klima og energiplanen. (Flere av disse ligger klar i handlingsplanen som skal vedtas nå).

Klimatiltak:

1. FN sine bærekraftsmål må implementeres i alle planer i kommunen.

2. Miljødirektoratets «Klimasats-prosjekt» må brukes til inspirasjon og til medfinansiering.

3. Gjennomgå kommunens bruk av offentlige anskaffelser og annet regelverk for miljø- og klimavennlig drift av kommunen i lys av ny teknologi.

5. Kragerø kommune fremmer årlig en egen strategiplan på klimatiltak i budsjettframlegget. Hvilke utslipps resultat har de ulike sektorene og hvilke tiltak settes inn videre?

Klimatilpasning:

1. Lage strategi for klimatilpasning som gir en helhet i kommunenes arbeid med kommuneplan, arealplanlegging, byggeprosjekter, vann og avløp.

2. Kragerø kommune kan jobbe for å bli en ledende aktør innen grønn energi; tilby fritak for gebyr på solcelleetablering.

3. Kommunen må aktivt jobbe for å få nullutslippsbåter i skjærgården og nasjonalparken.

4. Kommunen må stille miljøkrav til cruiseskipsanløp.

5. Måloppnåelse klimatiltak innen ulike kommunale områder, må ligge på kommunens hjemmeside.

Arealbruk

1. Stille strengere krav enn gjeldende teknisk forskrift om fornybar energi via plan- og bygningsloven når nye områder legges ut for utbygging.

Avfallsbehandling:

1. Kragerø kommune må tilrettelegge for optimal materialgjenvinning.

Miljøgifter:

1. Kommunen skal være en aktiv deltaker i regjeringens samarbeid med kommunene om handlingsplanen mot mikroplast. Kommunen må montere filtre i kommunens renseanlegg for å hindre at mikroplast føres ut i sjøen. Informasjonskampanjer overfor husstander og fritidseiendommer med oppmoding om å monterer filtre på vaskemaskinene for å redusere utslipp av mikroplast.

Sist med ikke minst foreslår Venstre: Etablere et samarbeid/utvalg med næringsliv og utdanning/forsking for sammen å utrede muligheter innenfor «det grønne skiftet».

Her ser vi rådmannen foreslår et nettverkssamarbeid som skal bidra til at kommunens ansatte får kunnskap til og veiledning på å implementere tiltak for det grønne skiftet og gjøre Kragerø til en lavutslippskommune. Det er viktig tiltak!

Solfrid Rui Slettebakken

2.-kandidat Kragerø Venstre

Organisatorisk nestleder Telemark Venstre