Verdiskaping og økt sysselsetting i landbruket i Viken

Tove Hofstad, Venstres kommunestyrerepresentant i Lier la fram partiets alternative budsjett - et budsjett for klima, miljlø, skole, barnehage og stedsutvikling., Foto: Liv Aarberg

Venstre har høye ambisjoner for jord- og skogbruket i Viken. Viken er kanskje en av de mest ressurssterke regionene i Europa. Venstre vil at næringen skal ligge i tet på bærekraftig utvikling. Vi har ambisjoner om at jord- og skogbruket selv skal bidra med god og bærekraftig produksjon og bidra til økt selvforsyning.

 

Det grønne skiftet gir oss mulighet til økt verdiskaping

Bønder er selvstendig næringsdrivende. De lever av overskuddet i et regnskap, og i det ligger det en egeninteresse i å alltid gjøre ting mer rasjonelt og et knepp bedre. Det må vi ikke kjempe mot, men tvert imot utnytte. Den ledige arbeidskraften og kapitalen dette gir kan vi utnytte til verdiskaping; nye produkter og nye tjenester. Det grønne skiftet gir mange muligheter.

 

FNs bærekraftsmål er overordnet all politikk

Venstre har FNs bærekraftsmål som rettesnor og en nullvisjon for tap av matjord. Viken Venstre har programfestet et forbud mot omdisponering av dyrket og dyrkbar mark til boliger, fritidsboliger og næringsbygg og vil bare tillate omdisponering av dyrket mark til kritisk infrastruktur der det ikke finnes reelle alternativer.

Reduserte utslipp overalt og vern av sårbar natur

Vi vil at landbruksnæringen skal bidra til å binde karbon og redusere utslipp av klimagasser. Vi trenger smartere løsninger gjennom bruk av bedre agronomi, smartere fõring, bedre avlsmateriale og overgang til bærekraftig energi. Venstre et mål om at næringen skal forurense minst mulig, og vi vil at det holdes regnskap med skjøtsel og påvirkning av biologisk mangfold, biotoper og kulturlandskap.

 

Mer samarbeid i nye Viken

Det nye fylket vil åpne for nye muligheter og Venstre vil bidra til økt samarbeid, forskning, utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse i hele Viken. Vi har stor tro på økt sysselsetning basert på utvikling og verdiskaping fra landbruket gjennom det grønne skiftet.

 

Folk vil spise mer frukt og grønt

Mer fokus på vegetabilsk kosthold er en stor mulighet som norsk landbruk må gripe fatt i med begge hender. Venstre vil at forbrukerne skal ha stor valgfrihet når de handler mat. Likevel tror vi at næringen gjennom å være innovativ, tenke kreativt og produsere stadig bedre og sunnere produkter, kan øke sine markedsandeler. Folk ønsker å spise sunn, trygg, velsmakende og kortreist mat.

 

Mer fornybar og bærekraftig energi

Jobb nummer én i det grønne skiftet blir å fase ut bruken av fossilt materiale. Alt vi kan lage av olje, kan vi lage av biomasse. Disse ressursene befinner seg i jord- og skogbruket, og eies av norske bønder. Landbruket kan bli den største leverandør av fornybar energi. Store takflater og arealer kan brukes til solenergi, veksthus kan levere overskuddsvarme, gjødselgass må utnyttes, bioenergi må produseres fra skog og vi må øke produksjonen av bærekraftige materialer fra skogen.

 

Bygge mer i tre

Det offentlige kan ta sin samfunnsrolle på alvor, som bestiller av offentlige bygg, og sette miljøkrav som vil fremme bruken av trevirke. Men hvorfor stoppe der? Landbruket må også bygge i tre! Hvert år bygges det ca. 400.000 kvm landbruksbygg til en kostnad på over 5 milliarder kroner. Skogen er trumfkortet i klimakrisen! Vi kan sammen legge til rette for lokal og nasjonal verdiskaping, et langt bedre klimaregnskap og økt trivsel for folk og dyr. Et godt eksempel er Splitkon i Modum, som produserer massivtre, en bedrift med framtida foran seg. Vi tror og det vil komme en rekke selskaper i kjølvannet at oppbyggingen av Splitkon som vil bidra til ytterligere verdiskaping i Viken og Norge.

 

Det grønne skiftet gir mange muligheter for økt verdiskaping og økt sysselsetting. Viken gir oss disse mulighetene – la oss gripe dem!

 

 

Tove Hofstad, 3. kandidat for Viken Venstre

Ordførerkandidat for Venstre i grønne Lier