Bystyremedlemmer bør ikke sitte i Cultivas styre

Venstre vil at bystyremedlemmer ikke skal kunne velges inn i styrene i kommunale aksjeselskap og foretak. Regelen bør også gjelde for styrene i stiftelser som kommunen har opprettet. Dette sier tre av de kommende bystyremedlemmene for Venstre, Ivar Bergundhaugen, Arild Berge og Petter Benestad i et innlegg i Fædrelandsvennen 24. august.

Her er noen av de prinsippene Venstre ønsker for en god eierstyring i denne type selskaper:

  • Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskapsutøvelse i selskapene og selskapenes virksomhet.
  • Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps formål og egenart.

– Bystyremedlemmer og politiske rådgivere skal ikke velges inn i styrene i aksjeselskap og kommunale foretak, samt stiftelser som kommunen har opprettet av habilitetshensyn.

– Det kan gjøres unntak for aksjeselskaper der en ikke kan ta utbytte(vekstbedrifter).

– Lederlønningene i selskapene skal uttrykke moderasjon, men være konkurransedyktige. For mindre selskap skal lønnsnivået speile lønnsnivået for tilsvarende stillinger i kommunen.

– Selskapene skal gjøre seg kjent med og opptre i samsvar med målene og tiltakene i kommunen sin klima- og miljøhandlingsplan.

Å ha ordførere og kommunestyremedlemmer som styremedlemmer i kommunale selskaper, kan høres ut som politisk styring. Men ofte er det nok det motsatte. Et bystyre, et formannskap og kommunens ordfører kan mer tydelig utøve eierstyring der ingen folkevalgte velges inn som styrerepresentanter i selskap som kommunen har eierinteresse i. Det er lettere å stille til ansvar et styre som ikke består av sine egne.

Oslo har hatt denne type regler i over 20 år. Bakgrunnen for den strenge holdningen i Oslo var store korrupsjonssaker på begynnelsen av 1990-tallet.

Befolkningen skal være helt trygg på at politiske organer i kommuner og fylkeskommuner fatter vedtak basert på politiske standpunkter. Da må det ikke kunne reises tvil om folkevalgtes lojalitet. Sitter man i selskapsstyrer, kan denne tvilen oppstå. Selv når den er helt grunnløs, er den et problem i det øyeblikk tvilen reises.

Drammen kommune har en modell der det ikke skal velges folkevalgte til styrene i selskaper kommunen har eierposisjoner i. Det samme skal legges til grunn for valg av styremedlemmer til styrer i kommunale foretak. Dette er begrunnet med at linjene fra styremedlemmer som er folkevalgte ofte går via partiet/ politikken og det er vanskelig å foreta nødvendige endringer i styret. Ordføreren i Drammen har brukte utrykket «diplomatisk immunitet» om folkevalgte representanter oppnevnt i styrer. Ved å unnlate å velge folkevalgte inn i styrene vil man unngå uheldige dobbeltroller som lett oppstår, og stå friere til å skifte ut styremedlemmer/styrer som ikke utfører oppgavene slik kommunen som eier ønsker.

Venstre vil i Fellesnemnda for Nye Kristiansand, eventuelt tidlig i perioden for det nye bystyret som skal velges i høst, fremme forslag om at det utarbeides en ny eierstrategi for denne type selskaper. Meldingen skal begrenses til å omfatte kommunens aksjeselskaper, interkommunale selskaper, kommunale foretak og stiftelser som kommunen har opprettet. Den skal danne grunnlaget for kommunens eierskapspolitikk og en forsvarlig og tydelig eierskapsoppfølging, og være et verdi- og retningsdokument for kommunens eierskap i bedriftene.

Det forventes at kommunen fortsatt skal være en aktiv eier som forventer sunn drift, og følger opp vedtatte politiske målsettinger.