Frogn Venstre er garantisten for markavern

Per Sætre Aas, Frogn Venstre, Foto: Lene Imbsen

Frogn Venstre vil prioritere arbeidet med å få til en juridisk bindende markagrense i Frogn.

I et leserbrev i Amta 17. august ble de politiske partiene i Frogn utfordret av Frognmarkas venner ved deres leder Øystein Gjertsen. Det ble bedt om et klart svar for vårt standpunkt til markagrense i Frogn.

Frogn Venstre er garantisten for markavern, og har vært det i årtier. Vi vil gå imot enhver utbygging i marka eller på dyrket mark. Frogn Venstre vil prioritere arbeidet med å få til en juridisk bindende markagrense i Frogn i tillegg til en felles markagrense i Follo.

Ved å sikre leveområder for det biologiske mangfoldet tar vi vare på naturen. Det er avgjørende for vår videre eksistens. Særlig viktig blir det å beholde store sammenhengende skogsområder. Friluftsliv er helsefremmende og gir gode opplevelser for den enkelte. Skal vi verne naturområdene så må vi sette klare grenser det er lett å forholde seg til. Tar vi stadig en bit av naturen, så mister vi fort alt. Frogn Venstre mener drift av skog, og uttak av tømmer som råvare, er en del av et bærekraftig kretsløp. Vi ser ingen konflikt mellom etablering av markagrense og normal skogsdrift.

Gjennom god arealplanlegging kan kommunen sørge for å utvikle byen og bygda. På den måten besluttes det hvor ny utbygging skal skje og hvilke områder som bør skjermes. Vi vil bevare natur-og friluftsområdene i kommunen, hindre nedbygging av dyrket mark og gjøre Frogn kommune klimanøytral innen 2030. Disse vesentlige miljømålene er styrende for vår politikk for boligutvikling og arealbruk for øvrig.

Dette innlegget ble sendt til Amta 27.8.