Politisk samarbeidsavtale for 2019-2023

Anders Wengen, Foto: Venstre

En grønnere og mer sosialt rettferdig kommune

Partiene (AP, SP, MDG, SV, V) er enig om at den politiske plattformen for ny kommune vedtatt av kommunestyrene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen danner grunnlaget for det videre arbeidet.

Vi vil ha et Drammen med små forskjeller, gode tjenester nært folk, en areal-, miljø- og næringspolitikk som legger til rette for bærekraftig utvikling og der hele vårt samarbeid for kommunen skal kjennetegnes ved at vi løfter bedre i felleskap enn hver for oss.

Som en forutsetning ligger det at Drammen kommune skal føre en økonomisk ansvarlig politikk som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud i deres nærområde og gir forutsigbarhet og trygghet for næringsdrivende i kommunen.

 

Trykk for å lese mer

Samarbeidspartienes viktigste prioriteringer de neste 4 årene:

1: Drammen kommune skal arbeide for å oppfylle Parisforpliktelsene
2: Flere og bedre sykkelveier
3: En grønnere kommune
4: Kollektivtransport
5: Drammen kommune følger nullvekstmålet for biltrafikk
6: Bevaring av matjord
7: Ta hele kommunen i bruk
8: Større satsning på kulturminner og historiske bygg
9: Nå skal kulturen løftes
10: Drammensmodell for et anstendig og trygt arbeidsliv
11: En kommune med tillit til egne ansatte
12: En kommune det er godt å jobbe i
13: Nok ansatte i barnehagen hele åpningstida
14: Vi vil bekjempe barnefattigdom
15: Barn lærer bedre med riktig næring
16: Kommunen alle kan bo i
17: En aktiv kommune
18: En åpen kommune
19: Omprioritering av samferdselsprosjekter

 

Drammen kommune skal arbeide for å oppfylle Parisforpliktelsene

Drammen kommune skal ha et mål om å redusere klimagassutslipp innenfor kommunens grenser innen 2030 med 60 prosent i kommunal sektor og 50 prosent i privat sektor beregnet ut fra antatte utslippstall 1990-nivå.

Som en del av klimaplanen vil Drammen kommune

 • Bygge alle nye kommunale bygg som plusshus-standard. Det vil si produsere mer energi enn de selv forbruker
 • Stimulere til flere private plusshus og massivtrehus gjennom eksempelvis lavere byggesaksgebyr, raskere behandling av byggesøknad og generell kommunal tilrettelegging
 • Lage en plan som sørger for at nye og etablerte hustak utbygges med solenergi
 • Fortsette en storstilt utbygging av elbilladere, med moderat betaling
 • At alle kommunale prosjekter vurderes oppført i massivtre
 • Kreve at all utbygging i sentrumsområdene skal ha grønne tak, solceller eller annen formålstjenlig utnyttelse.
 • Utrede et forsøksprosjekt med smog free tower i belastet område i kommunen
 • Vekte miljø minimum 30% i kommunale anbud

Tilbake til oversikten

Flere og bedre sykkelveier

Sykkelplanen vedtatt av Drammen kommune skal gjennomføres. Kommunen skal arbeide bevisst og målrettet for en målsetning om 20% sykkelandel i kommunen.

Den vedtatte planen utvides etter politisk behandling med prosjekter for hele den nye kommunen.

Det skal settes av nok penger i hvert budsjett for å gjennomføre dagens handlingsplan for sykkel vedtatt av bystyret innenfor fireårsperioden

Som en del av sykkelplanen vil Drammen kommune:

 • Sørge for at alle eksisterende og nye dedikerte sykkeltraseer etableres eller oppjusteres med rød asfalt
 • Sørge for et samarbeid med fylkeskommunen om at de fylkeskommunale sykkelveiene følger samme standard
 • Lage en bedre vedlikeholdsplan for dagens gang og sykkelveier i den nye kommunen
 • Starte en planprosess i perioden med formål om etablering av en gang- og sykkelbro nedstrøms for bybrua

Tilbake til oversikten

En grønnere kommune

Drammen kommune skal legge til rette for økt biodiversitet og øke bestanden av pollinerende insekter gjennom beplantning og skjøtsel. Det skal lages en egen bieplan og biomangfoldsplan for hele kommunen.

Tilbake til oversikten

Kollektivtransport

Drammen kommune skal legge til rette for kollektivframkomligheten i Drammen gjennom etablering av kollektivfelt og andre kollektivprioriterte tiltak. Det skal arbeides for å etablere kollektivtransport til Spiraltoppen, helst ved elektrisk buss.

Tilbake til oversikten

Drammen kommune følger nullvekstmålet for biltrafikk

Det skal føres en politikk som legger til grunn at nullvekstmålet definert i Stortingets klimaforlik skal nås. Dette gjelder arealpolitikk, samferdselspolitikk og øvrig samfunnsplanlegging.

Dersom regjeringen senker kravene til nullvekstmålet, vil Drammen kommune overoppfylle målene ved å forholde seg til dagens definisjon på nullvekst av personbiltrafikk.

Status for nullvekstmålet og forslag til tiltaksplan fremlegges sammen med økonomiplanen.

Tilbake til oversikten

Bevaring av matjord

Grunnet sterkt press på nedbygging av matjord i sentrale regioner er det nødvendig å innføre et vern av matjord i kommunen. Det skal derfor ikke gjennomføres utbygging, hverken av boliger eller næring, på dyrka mark de neste fire årene. De områdene med matjord som er avsatt i kommuneplanen, der reguleringsplanen ikke er påbegynt, skal omgjøres til LNF ved rullering av kommuneplanen.

Unntaket fra vernet er større samfunnsmessige interesser hvor ikke andre alternative løsninger er mulig.

Tilbake til oversikten

Ta hele kommunen i bruk

Den politiske plattformen legges til grunn i utarbeidelse av de nye kommunedelene. Det skal derfor arbeides målrettet for utvikling i alle deler av den nye kommunen. Etablering av de 10 knutepunktene må gjennomføres så snart som mulig, for å sikre lokalisering av tjenestetilbud, ulike serviceordninger og møteplasser i de ulike kommunedelene.

Tilbake til oversikten

Større satsning på kulturminner og historiske bygg

For mange verneverdige hus er revet i Drammen. For mange nye byggeprosjekter gjennomføres uten hensyn til historiske bygg og bygningsmiljøer. Drammen kommune skal de neste fire årene gjennomføre en restriktiv politikk som sikrer at bygg med vernestatus bevares og utvikles videre. Eksisterende verneplaner i dagens tre kommuner videreutvikles og legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplaner og områdeplaner.

Tilbake til oversikten

Nå skal kulturen løftes

Drammen kommune skal dyrke og befeste sin rolle som kulturkommune. Vi vil sørge for et blomstrende kulturliv i hele den nye kommunen. Drammen kommune skal organisere sine kulturinstitusjoner på en formålstjenlig måte som sørger for vekst, kreativitet og mangfold samt bevaring av verdier. For å sikre økt vitalitet skal kulturbudsjettet økes utover lønns og kostnadsvekst hvert eneste år de neste fire årene.

 • Det skal legges til rette for kulturscener og gode øvingsfasiliteter som muliggjør bruk innenfor kostnadsrammer som kulturen har midler til.
 • Det skal etableres studenthus i samarbeid med studentsamfunnet i kommunen

Tilbake til oversikten

Drammensmodell for et anstendig og trygt arbeidsliv

Sosial dumping, bruk av bemanningsbyråer på arbeid som ikke er av midlertidig art, lavt fokus på HMS i deler av byggebransjen og en prekær fagarbeidermangel i framtida gjør at vi som kommune må ta ansvar. Drammen kommune vil derfor etablere en Drammensmodell for et anstendig og trygt arbeidsliv sammen med partene i arbeidslivet. Vi vil ta utgangspunkt i Telemarksmodellen.

Tilbake til oversikten

En kommune med tillit til egne ansatte

På kommunens arbeidsplasser skal ytringsfriheten stå sterkt og de ansatte skal få tillit til å gjøre jobben sin uten å måtte drive unødvendig rapportering til administrasjon og politikere. I hjemmetjenesten skal tverrfaglige team overta ansvaret for å bestemme hvilke tjenester brukerne skal få i tett samarbeid med brukerne sjøl og deres pårørende. I barnehage og skole må vi sørge for gode rammer som ikke begrenser lærernes og barnehagelærernes faglige frihet.

Tilbake til oversikten

En kommune det er godt å jobbe i

Drammen kommune skal ha som mål at flest mulige stillinger er hele. Vi vil etablere en kommunal vikarpool etter inspirasjon fra Bergen kommune.

Drammen kommune skal ta sitt ansvar for å oppfylle behovet for fagarbeidere som er enormt de neste 30 årene. Vi skal ha minimum 2 lærlinger pr 1000 innbygger, disse skal som hovedregel ansettes i 100% stillinger i kommunen etter endt læretid. Praktikanter på arbeidstrening gjennom NAV-systemet skal som hovedregel gå over i ansettelse etter prøveperioden.

Kommunens viktigste oppgave er å gi folk gode velferdstjenester og arbeidsplasser til dem som er arbeidsføre. Velferdstjenestene er helt avhengige av at det er mange nok til å utføre dem. Derfor vil vi styrke bemanningen og at alle stillinger som lyses ut skal som hovedregel være heltidsstillinger med fast ansettelse.

Alle vaktmestere skal være kommunalt ansatt, og muligheten for å rekommunalisere renhold skal sees på så snart anbudet utløper.

Tilbake til oversikten

Nok ansatte i barnehagen hele åpningstida

I de kommunale barnehagene i Drammen skal vi ha en bemanningsnorm for barnehage som gjelder hele dagen. Dvs. at barnehagen skal ha nok ansatte på jobb hele den tida barna er der, ikke bare de få timene på dagen når alle vaktene er på jobb samtidig og ingen er på planleggingsmøte, pause eller kurs.

Tilbake til oversikten

Vi vil bekjempe barnefattigdom

Drammen kommune skal jobbe aktivt med å få ned antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det skal utvikles et godt planverk som sikrer at alle barn får like muligheter til skole, leksehjelp og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Vi vil holde barnetrygd utenfor når inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal beregnes.

Drammen kommune skal gå i dialog med de frivillige organisasjonene og trekke dem nærmere seg når det skal utvikles planverk på områder de de sitter med ekspertise.

Tilbake til oversikten

Barn lærer bedre med riktig næring

Det etableres forsøk med gratis skolemat på tre skoler, en i hver av de gamle kommunene.

Tilbake til oversikten

Kommunen alle kan bo i

Den nye kommunen må iverksette et arbeid som bygger på to konkrete mål:

 1. Flere skal få mulighet til å kjøpe egen bolig
 2. Økt stabilitet og trygghet i leiemarkedet

Gjengs leie som prinsipp for fastsettelse av kommunal husleie må differensieres. Personer som bor permanent i kommunale boliger, som for eksempel bofellesskap, skal ikke betale gjengsleie. Husleien i denne type boliger må ta hensyn til betalingsevnen til beboerne.

Tilbake til oversikten

En aktiv kommune

Det er viktig for folkehelsa å være i aktivitet. Derfor vil Drammen kommune legge til rette for bevegelsesglede, sosialt felleskap, gjerne på tvers av generasjoner. Dette vil vi gjøre gjennom å blant annet satse på Aktive lokalsamfunn og Aktivitetshus i hele kommunen i samarbeid med frivilligheten.

Drammen kommunes bygg skal være åpne for befolkningen, og det skal aktivt legges til rette for at lag, foreninger og enkeltpersoner gratis kan bruke lokaler som kommunen disponerer.

Tilbake til oversikten

En åpen kommune

I Drammen skal det være lett for våre innbyggere og ansatte å ta kontakt med de folkevalgte i kommunen. Det er nødvendig med en gjennomgang av delegasjonsreglementet. Politikerne skal få besøke kommunens virksomheter så lenge det ikke vanskeliggjør de ansattes arbeidshverdag betydelig og alle henvendelser skal besvares av virksomhetslederne. De ansattes skal sikres reell ytringsfrihet og det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Tilbake til oversikten

Omprioritering av samferdselsprosjekter

Drammen kommune har store utfordringer knytta til samferdsel. Drammen kommune skal derfor foreta en prioritering av hvilke tiltak som er viktigst for den nye kommunen. Vi velger å skrinlegge arbeidet med Tilfartsvei vest del 2 og vil bruke vår innflytelse overfor Viken fylkeskommune til å jobbe for finansiering og realisering av Svelvikveien og Tilfartsvei vest del 1.

Tilbake til oversikten

 


Drammen, 27.september 2019 – underskrevet av Monica Myrvold Berg (AP), Simon Nordanger (SP), Ståle Sørensen (MDG), Rune Kjeldsen (SV) og Anders Wengen (V)