Blågrønn plattform i Lørenskog 2019-2023

Felles politisk plattform
for
Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
2019-2023

Vi skal arbeide for en felles politikk i perioden 2019-2023
De felles programpunktene for vår felles politikk er basert på hva vi mener er viktig for Lørenskog. Vi skal utgjøre en forskjell som innbyggerne merker når vi gjennomfører kjernesakene og programpunktene våre.

De viktigste felles politiske sakene

1. Utbyggingen i kommunen.

Vi mener at utbyggingen er for omfattende og skjer for raskt. Utbyggingen i kommunen bør få større styring, fordeles over lengre tid og begrenses. Vi stiller krav til gode bomiljø, og at skoler, veier og annen infrastruktur skal ha tilstrekkelig kapasitet før nye, store utbygginger tillates. Vi vil at grønn mobilitet skal prioriteres. Gang- og sykkelveier, sikker sykkelparkering og kollektivtrafikktilbud må videreutvikles og forbedres i kommunen, både av hensyn til miljø og klima og for økt framkommelighet for alle.

Vi vil:

 • At Lørenskog skal bestå som egen kommune
 • Styre og bremse utbyggingen og befolkningsveksten i Lørenskog til beste for innbyggerne
 • Ha et langsiktig perspektiv på utbyggingen
 • Forbedre og sørge for at rekkefølgebestemmelsene blir fulgt
 • Vedta krav til bomiljø før det bygges ut mer
 • Ha minimum 45m2 størrelse på leiligheter
 • Utbygging med boligblokker skal være med moderate høyder, og gode uterom
 • Stille spesielle krav til eplehageutbygging, for at naboene skal kunne oppleve en god utvikling i sitt nærmiljø
 • Ikke igangsette boligutbygging i Fjellhamarområdet i denne perioden
 • Ikke regulere Fjellhamar Øst til boliger. Alternativer med næringsutvikling utredes
 • Forsere utbygging av skolene i sentralområdet, først og fremst Benterud skole
 • Utvide og oppgradere nettverket av gang- og sykkelveier i kommunen, slik at sykkel blir et mer attraktivt framkomstmiddel.
 • Endre parkeringsnormen for nybygg slik at det skal kunne tilbys minst 1 parkeringsplass pr leilighet.
 • Sikre et tilstrekkelig antall parkeringsplasser på alle steder i kommunen der folk trenger å bruke egen bil.
 • Benytte Offentlig Privat Samarbeid der det er formålstjenlig
 • Stille større og konkrete krav til bidrag til infrastruktur fra utbyggerne
 • Tilrettelegge for større grad av privat drift av barnehager, SFO, idrettsarenaer m.m.
 • Legge til rette for at alle barn og ungdom kan drive med fritidsaktiviteter, verne om «gratisprinsippet» for barn og ungdom.
 • Prioritere vedlikehold av bygninger og uteområder i barnehager.

2. Et verdig liv for alle

Vi skal hjelpe dem som trenger det mest og har særskilte utfordringer, og ta vare på dem som ikke kan snakke for seg selv. Våre eldre fortjener at vi gjør alt vi kan for at de skal få en trygg og verdig alderdom.
Vi har nulltoleranse for mobbing i skolen og vil styrke holdningsskapende arbeid, rammer og grensesetting i skolen, samt antirasistisk arbeid.

Vi vil:

Helse og omsorg

 • Bygge ut flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • Samarbeide med BORI i et pilotprosjekt for å bygge på en etasje med heis på eldre blokker i Lørenskog, for at eldre kan fortsette å bo der uten å måtte gå i trapper
 • Sørge for et tilstrekkelig antall boliger for de som trenger et tilrettelagt botilbud
 • Omsorgen skal være i kommunen, pleietrengende skal ikke plasseres i andre kommuner
 • Gi eldre aktivitetstilbud i sykehjem og omsorgsbolig, og sørge for at eldre kommer seg ut i andre miljøer
 • Sikre raskere og bedre behandling den dagen en trenger helsehjelp
 • Ta vare på pårørende
 • Utrede muligheten for å etablere kafe som drives av tidligere rusmisbrukere som ønsker yrkeserfaring

Barn og unge

 • Sikre at flere barn lykkes og trives på skolen
 • Kompetansepersonell skal være tilstede på skolene
 • Sette inn målrettede ressurser i grunnskolen som følger opp den enkelte elev for å hindre at så mange dropper ut av videregående skole.
 • Forandre opplevelseskortet, f.eks. til medlemskap i idrettslag
 • Innføre fleksibel skolestart for seksåringer
 • Fortsatt ha lekser for barn og unge, slik at de lærer seg å jobbe selvstendig
 • Starte prosjekt med barneombud i Lørenskog

3. Natur, miljø og klima

Ved å ta i bruk ny kunnskap og teknologi ønsker vi å styrke innsatsen for miljøvennlige tiltak, og at kommunen skal være ledende innen klima og miljøtiltak. Innbyggerne skal ha god luftkvalitet, tilgang til marka og grønne nærområder, og være skjermet for støy- og lysforurensning. Vi vil gi våre barn og barnebarn like gode muligheter til å oppleve ren natur og biologisk mangfold som i dag.

Vi vil:

 • I rekkefølgebestemmelsene arbeide for at grønne områder ferdigstilles før innflytting
 • Sørge for grønne korridorer i kommunen
 • Vil utrede om det bør gjennomføres et pilotprosjekt med Ruter for idrettsbuss til trening, for å redusere bilkøring til trening
 • Gå imot utredning og bygging av gruset vei i Hanaborgåsen, Blåløypa skal bevares.
 • At matjorda skal dyrkes og kulturlandskap bevares

4. Trygghet for alle

Vi ønsker at innbyggerne i Lørenskog skal ha et synlig og tilgjengelig politi der de bor. Politiet skal ha kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, slik at innbyggerne i Lørenskog føler seg trygge.

Vi vil:

 • Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeid blant unge
 • Bidra til å legge forholdene til rette for større oppklaringsprosent av kriminalitet i Lørenskog
 • Ha mer synlig politi og kortere utrykningstid

5. Økonomi

Vi er opptatt av at kommunen har en sunn økonomisk politikk, med samsvar mellom investeringer, låneopptak, inntekter og driftsutgifter, for å oppnå større økonomisk handlingsfrihet.

Vi vil:

 • Ikke innføre eiendomsskatt i inneværende periode
 • Redusere lånefinansieringen
 • Utarbeide felles budsjetter og økonomiplaner for 4-årsperioden
 • Utvikle en strategi for å forbedre kommunens økonomi
 • Legge forholdene til rette for å utvikle næringslivet

 

Lørenskog den 7. oktober 2019

 

Lørenskog Høyre Lørenskog Fremskrittsparti Lørenskog Senterparti

 

Amine Mabel Andresen Bjørnar Johannessen Tom Arne Pedersen

 

Lørenskog Venstre Lørenskog Kristelig Folkeparti

 

Bjørn Ivar Gran Dan Levi Hykkerud