Stort skritt mot nasjonalpark i Østmarka

Venstre og Østmarkas Venner
Foto: Baard Salvesen

Klima og miljøminister Ola Elvestuen starter verneplanprosessen for å få på plass en nasjonalpark i Østmarka.

– Nasjonalparker beskytter vår mest verdifulle og sårbare natur for fremtidige generasjoner. En nasjonalpark i Østmarka vil bidra til å ta vare på naturverdiene og sørge for at denne bynære skogen forblir et attraktivt og viktig område for friluftslivet i Osloregionen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V),

Østmarka berører kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen.

– Dette er en fantastisk dag for alle i Oslo som har jobbet for en nasjonalpark i Østmarka, og en stor seier for Venstre. Nå sikrer vi naturen, artene og friluftsverdiene i Østmarka for fremtiden og generasjonene etter oss, sier Marit Kristine Vea, bystyrerepresentant for Venstre i Oslo.

Norge mangler nasjonalparker i sentrale barskogsområder på Østlandet. Verneplanprosessen for Østmarka er et viktig steg videre for å etablere en nasjonalpark i et slikt område.

– Vi trenger mer natur for å løse de store krisene knyttet til klimaendringer og tap av arter, og arbeidet med en ny nasjonalpark i Østmarka er en viktig del av en slik satsing, sier Vea.

Østmarka har rike naturkvaliteter. Et stort innslag av gammelskog setter sitt preg på området. Det er registrert 103 ulike rødliste arter. 34 av disse er knyttet til gammelskog. Dette er blant annet kjuker som vokser på trestammene. I tillegg finnes truede sopp, moser, lav og innsekter. Sammen med vann, elver og ulike kulturminner gir dette naturopplevelser for alle som besøker Østmarka.

Miljødirektoratet får i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen. Det skal avklares hvordan verneverdiene og det viktige friluftsområdet best kan ivaretas for fremtiden. En god, inkluderende verneplanprosess i Østmarka hvor alle berørte bruker- og samfunnsinteresser skal identifiseres, vurderes og avveies opp mot hverandre før det fattes et endelig vedtak, vil ta om lag to år.