Venstres alternative budsjett for Lier 2020-2023

Lier Venstres gruppeleder, Tove Hofstad, presenterte partiets alternative budsjett 2020-2023 i dagens kommunestyremøte. Mer penger til klima og miljø, viktige tiltak innenfor oppvekst, skole og barnehage, stedsutvikling og sosiale møteplasser, kultur og solsialpolitikk. , Foto: Johan Malvik
Venstres alternative budsjett for Lier kommune ble fremmet i dagens kommunestyremøte av gruppeleder Tove Hofstad. Hun fremmet i tillegg to forslag til vedtak som kunne bidratt til å gjøre budsjettprosessen mer åpen og transparent, og gi opposisjons verbalforslag (oppdrag uten kostnader) en realitetsbehandling i hovedutvalgene på nyåret, og ikke slik som dagens praksis hvor alt, automatisk, blir forkastet.

Venstres hovedprioriteringer i budsjett for 2020-2023 ligger innenfor
  • klima/miljø
  • oppvekst
  • stedsutvikling
Rammene til klima- og miljøtiltak kan nærmest dobles, dersom Lier kommune utnytter støtteordningene som dagens regjering har lagt opp til. Klimasats og ENOVA har søkbare milder til tiltak Lier kommune snarest burde kaste seg over.
Økte rammer innenfor oppvekst markerer at dette er viktig for Venstre, når barn har det bra, så har samfunnet det bra. Vi reverserer kutt i barnehage i påvente av barnehagebehovsplanen. Trussel om nedleggelse skal ikke hvile over barnehager som ikke har fått anledning til å påvirke prosessen. Lærerne, skolelederne og andre yrkesgrupper gjør en fantastisk jobb i lierskolen og vi ønsker å komme dem i møte med våre prioriteringer. I tillegg ønsker vi å ta vare på de aller svakeste gruppene og fullfinansierer gratis SFO for barn i lavinntektsfamilier.
Når det kommer til stedsutvikling, så ønsker vi at det skal settes av penger til stedsutvikling i flere deler av Lier, ikke bare Lierbyen. Ulike sosiale møteplasser prioriteres.
I tillegg tetter vi hull i kulturbudsjettet og vi tar inn tiltak som omhandler arbeidspraksis for sårbare grupper.
Enkeltprosjekter i budsjettet som er nye og som Venstre er alene om er
  • Midler til implementering av ny læreplan
  • Stupetårn på Engersand
  • Utlånsordning av el-sykler i regi av BUA
Totalt flytter Venstre på over 21 millioner i vårt budsjett, som er spekket med politikk, i sterk kontrast til posisjonens budsjett, som flytter på knappe 4 millioner.
Det er i tillegg en mengde verbalpunkter som vi mener er oppdrag Lier kommune bør ta tak i. Dessverre fikk vi ikke flertall for å sende disse til behandling i hovedutvalgene over nyttår, men vi gir oss ikke. Arbeidet med å fremme sakene må derfor gjøres i hvert enkelt utvalg og i kommunestyret utover året.
Her er Venstres forslag i sin helhet:
Takk til Lise Kivle, Caroline Thorbeck, Tor Haugen og Ricardo Leiva for bidrag under arbeidet med årets budsjettframlegg!
Tove Hofstad, gruppeleder
Lier Venstre