Klar tale …

Hytta sett fra stien , Foto: Karin Frøyd

Venstre fikk flertall i Planutvalget i Larvik for at det ikke blir tillat å rive og gjenoppføre ny hytte i strandsonen ved Hvittensand

Den 19. mai skulle Planutvalget behandle en omstridt sak om hvorvidt en utbygger skulle få dispensasjon fra paragrafer og bestemmelser i Plan- og bygningsloven, reguleringsplanen for Østre Halsen – Steinsnes og kommunedelplanen for Larvik by. Administrasjonen hadde innstilt på at søknaden fra utbygger skulle innvilges. Men planutvalgsmedlem fra Venstre, Karin S. Frøyd, fikk flertall for sitt forslag om at dispensasjon derimot ikke skulle gis.

Oppå fjellkollen her vil utbygger flytte stien. Det er Venstre imot!

Det kan virke som en enkel sak å gi utbygger lov til å rive og bygge nytt på egen tomt. Men når dette skal skje i kystsonen og byggevirksomheten medfører store konsekvenser for allmennheten, kreves dispensasjon fra lover og bestemmelser. For å kunne gi dispensasjon, må tiltakene medføre en nytte for samfunnet. I et omfattende og godt dokumentert innlegg fra Karin S. Frøyd kom det fram at nytte og fordeler for samfunnet ikke var store i dette tilfellet.

1. Allmennhetens reagerer negativt på at stien ved hytta er foreslått lagt om i forbindelse med oppføringen av ny hytte. Ny sti hadde blitt nærmest uframkommelig fordi den legges på fjellpartiet foran hytta, der tilgangen blir kronglete og med trapper. Alternativ blåmerket sti langs stranden på Hvittensand, er til tider under vann på grunn av flom/høyvann og Hvittensands endringer. Tiltaket med anleggelse av ny sti/trasé strider også mot Plan- og bygningsloven fordi det blir inngripen i naturlandskapet.

2. Riving og gjenoppbygging av ny hytte strider også imot statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen i 100-metersbeltet langs sjøen. Det skal være en svært restriktiv holdning til utvidelse av eksisterende fritidsboliger.

Karin S. Frøyd bemerket også at i dispensasjonsvedtaket fra kommunen framkommer det at tiltakshaver skal opparbeide, merke og bekoste omlegging av en annen sti og stå for rydding. «Stien er der og trenger ikke særlig oppgradering. Stiene i området inngår som en del av en 42 km lang kyststi i Tjølling. Praksis er at kyststier opparbeides og finansieres ved statstilskudd og øvrige offentlige midler. Rydding og vedlikehold gjøres av lokal turistforening på dugnad», sa Karin S. Frøyd i Planutvalgets møte.

Sti langs stranden på Hvittensand, alternativ blåmerket sti som er under vann til tider.

3. Planutvalget stiller også spørsmål ved dispensasjonsvilkåret om at materialer fra riving skal leveres godkjent deponi. Dette anses å være en unødvendig begrunnelse, da slikt må være en selvfølge av miljøhensyn og i henhold til Byggeteknisk forskrift.

Mot én stemme fra FRP ble følgende vedtak fattet:

Vedtaket
Planutvalget tar klagene fra velforeningene til følge og omgjør administrasjonens vedtak av 10.01.2020 om dispensasjon fra Pbl. § 1 – 8, reguleringsplanen for området Østre Halsen – Steinsnes og kommunedelplanen for Larvik by, riving og gjenoppføring av fritidsbolig på Sukkersletta 24, gbnr. 1005/1/9. Planutvalget mener etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjon gis ikke.