Uttalelse: Ja til et ansvarlig elsparkesykkelmarked

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres Hovedsstyre 27.08.2020

Siden elsparkesykler til utleie ble introdusert i Oslo våren 2019 har de vært en markant del av bybildet. Oslo Venstre er grunnleggende positiv til nye og mer miljøvennlige reisemåter. Mikromobile løsninger, som elsparkesykler, kan være et godt supplement til kollektivtrafikk, gåing og sykling, og kan bidra til å erstatte forurensende biltrafikk. De kan avlaste kapasiteten i kollektivtrafikken, som har vært særlig viktig under koronapandemien. Ikke minst gir det økt frihet og tilgjengelighet i hverdagsreisene til byens borgere.

Situasjonen de siste månedene har imidlertid vært problematisk, med parkeringskaos og en sterk økning i rapporterte ulykker. Antall sparkesykler i Oslo anslås nå til om lag 13 000, fordelt på seks ulike aktører. Oslo Venstre mener regulering er nødvendig for hindre at parkeringskaoset og ulykkesstatistikken vi har sett i sommer blir permanent, og å sikre fremkommelighet for alle byens innbyggere. At sparkesykler bruker offentlige gater, parker og friområder tilsier også en sterkere styring og regulering enn i dag.

Oslo Venstre mener at regulering for å oppnå en mer bærekraftig elsparkesykkelpolitikk innebærer to hovedgrep: Situasjonen med forsøplende og hensatte sparkesykler må reguleres, og trafikksikkerheten må skjerpes, slik at konflikten med fotgjengere blir mindre og antallet ulykker går ned. Det må også legges til rette for å øke klimagevinsten ved sparkesykkelbruk. Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser til at CO2-utslippet per kilometer kan reduseres betraktelig ved å forlenge elsparkesykkelens levetid og ved å bruke nullutslippskjøretøyer ved innhenting og uthenting. Elsparkesykler bør også i større grad utplasseres i mer bilavhengige områder.

I flere byer har de løst parkeringsutfordringen ved å regulere om bilparkeringsplasser til parkering for elsparkesykler. I Paris har lokale myndigheter satt av 2 500 offentlige parkeringsplasser til parkering av sparkesykler. I tillegg kan arealer nær gatehjørner som ikke brukes til bilparkering anvendes. Dersom det lages mange nok slike parkeringsplasser kan fortau i pressområder med mye problemer i dag, bli en «no-park-zone» som reguleres ved såkalt «geofencing», og man vil unngå problematikken med feilparkerte sparkesykler, som i dag er særlig utfordrende for barnefamilier, eldre, rullestolbrukere, blinde og svaksynte.

Statistikk fra Oslo Legevakt viser at de fleste ulykkene med elsparkesykler skjer nattestid, og det er grunn til å tro at ruspåvirkning er en viktig medvirkende årsak. Derfor mener Venstre at den maksimale hastigheten på sparkesyklene om natten må reduseres, og at nattstenging bør vurderes dersom dette ikke har ønsket effekt.

Oslo Venstre mener kommunene sitter på nøkkelen for å regulere elsparkesyklene. Elsparkesykkelselskapene har vist både evne og vilje til å komme sammen for å enes om retningslinjer, men det rødgrønne byrådet har til nå vært svært passivt. Statlige reguleringer bør ligge på et overordnet nivå, som gjør det mulig med lokale tilpasninger. I tråd med anbefalingene fra TØI ønsker vi en fleksibel tilnærming til regulering med fokus på dialog, tidsbegrensede forsøksordninger og planer for evaluering og justering. I første omgang bør kommunen gå i dialog med aktørene med mål om å inngå en gjensidig forpliktende avtale med utleieaktørene. Neste skritt er å gjøre som de aller fleste andre byer, å gjennomføre en lisenskonkurranse eller lignende, der kommunen stiller konkrete krav, og tilbyr adgang til utleie for de aktørene som leverer den beste kvaliteten på tjenesten til byen og innbyggerne. Dersom det er uklarheter i det nasjonale lovverket, som er til hinder for en slik løsning, så må dette ryddes opp.

Oslo Venstre vil:

 • Be kommunen umiddelbart gå i dialog med utleierne av elsparkesykler for å oppnå en gjensidig forpliktende avtale som reduserer forsøpling og feilparkering, og øker trafikksikkerheten og klimagevinsten
 • At en avtale bør inneholde:
  • Felles ikke-parkeringssoner, fartsbegrensede soner og soner fri for ferdsel.
  • Krav om at selskapene reduserer den maksimale hastigheten på sparkesyklene nattestid, og vurdere nattstenging dersom det ikke har ønsket effekt
  • Krav om forlenget levetid på elsparkesyklene
  • Krav om gjenvinning av ødelagte elsparkesykler, inkludert batterier
  • Krav om at ingen sparkesykler henlegges i naturen og bruk av geofencing for å hindre henlegging langs elver, vann og ved sjøkanten
  • Håndheve krav om at sparkesykler ikke settes slik at de hindrer fremkommelighet på fortauer og gangstier
  • Krav om at all drift og innsamling av sparkesykler/batterier gjøres med nullutslippskjøretøy
  • Krav om garantier eller sikkerhet for å dekke ryddekostnader dersom aktører går ut av markedet
  • Legge til rette for brukeropplæring
  • Krav om at elsparkesykkelselskapene legger til rette for at tilbudet kan formidles av Ruter
  • Obligatorisk datadeling, som blant annet opplyser om antall sykler tilbudt, antall sykler forsvunnet, antall turer gjennomført, ulykker og klager
  • krav om at elsparkesyklene ikke lager støy natterstid, og regler for hvor høyt støynivå de kan lage resten av dagen.
  • Krav om felles og brukervennlig innrapporteringssystem for skadede/feilparkerte kjøretøy, soner med behov for farts-/kjøre-/parkeringsbegrensninger mv.
 • At kommunen omgående setter av 500 offentlige parkeringsplasser til parkering for elsparkesykler
 • At kommunen forserer arbeidet med å opparbeide og vedlikeholde sykkelfelt og sykkelveier
 • At kommunen, i dialog med politiet, sanksjonerer elsparkesyklister som bryter trafikkreglene
 • At kommunene før neste sesong forbereder en lisenskonkurranse eller lignende for å heve kvaliteten og regulere antallet aktører i markedet. I den grad nasjonale lover er til hinder for en slik løsning må dette ryddes opp i.