Farta bestemmer veiplasseringen – hvem bestemmer farta?

E16 tar i dag av på Kløfta og har 100-grense til Nybakk, Faksimile EUB

Nye Veier AS driver prosessen med ny E16 i en voldsom fart, i 110, minst!

Alle regnestykkene de har framlagt så langt bygger på at fartsgrensen, og dermed veistandarden, skal være 110 km/t. Dermed gir nærmest svaret på lokaliseringsspørsmålet seg selv: det må bygges flonka nytt gjennom jomfruelig terreng; gjennom skog og over dyrket mark, over myrer og tjern.

Hverken parsellen fra Kløfta til Nybakk eller den fra Slomarka til Kongsvinger er egentlig bygd for mer enn 90 km/t, men det har lenge vært forsøk med 100 km/t på strekningene. Erfaringene hittil ser ut til å ha vært gode.

I tillegg er det et faktum at det er Nye Veier AS selv som har kommet med kravet om 110. Hverken Stortinget eller Samferdselsdepartementet har krevd dette.

Ullensaker Venstre forventer derfor at Nye Veier AS også legger fram beregninger av kjøretider, samfunnsnytte og ikke minst klimautslipp og tap av naturverdier og dyrket mark dersom fartsgrensen settes til 100 km/t på hele strekningen.

Skal lokalpolitikerne ha et reèlt valg må de faktisk ha noe å velge mellom, og de må selv få være med på å legge premissene for valget. Ellers blir det grøfting på grunn av for høy fart!