Varsel om oppstart ny E16 – høringssvar

Høringssvar til «Varsel om oppstart av planprogram, E16 Kløfta – Kongsvinger»

 

Ullensaker Venstre viser til annonsering i lokalavisene og på E16portalen.no, og avgir følgende høringssvar:

Det viktigste spørsmålet i hele prosjektet for oss i Ullensaker blir valget av korridor. Ullensaker Venstre ber om at alternativer nord for Jessheim siles ut i første runde, og vi vil argumentere for fortsatt bruk av dagens firefelts vei fra Kløfta, med nødvendige utbedringer og videreføring i ny trase.

Begrunnelse

Ullensaker kommune er med sine 252 km2 en geografisk liten kommune, men befolkningen vokser kraftig – 1.500 – 2.000 nye innbyggere hvert år – og den har nylig passert 40.000 innbyggere. Kommunen utvikles i tråd med Regional plan for areal og transport (RAT) vedtatt av Oslo bystyre og fylkestinget i Akershus i 2015. Dette medfører en stor grad av fortetting rundt kollektivknutepunktene. I Ullensaker skal 75% av veksten skje på Jessheim. Dermed er Jessheims omgivelser og nærnatur spesielt viktig for en sterkt økende befolkning.

Kommunens beliggenhet medfører at det allerede er avgitt svært store arealer til nasjonale og regionale samferdselsformål, og til næringsarealer tilknyttet disse. Vi er vertskommune for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), både Hovedbanen og Dovrebanen med Flytogtrafikken går gjennom kommunen og det samme gjør E6 og dagens E16 på begge sider av E6.

Ullensaker kommune har som målsetning å bli arealnøytral innen kort tid. Arealdisponering til ny firefelts vei nord for Jessheim vil være i strid med denne målsetningen.

De store samferdselstilknyttede arealbeslagene, mye jordbruksareal og i tillegg sterkt utbyggingspress til både bolig og næring gjør at vi sitter igjen med svært lite natur og friluftslivsareal.

Viktigheten av god tilgang til nærnatur vektlegges av sentrale myndigheter både av folkehelsehensyn og av hensyn til naturmangfold, og ingen steder blir dette hensynet understreket sterkere enn i pressområder – som Ullensaker. Den negative klimaeffekten ved arealdisponering bort fra natur vektes også stadig høyere i takt med klimaendringene.

Friluftsliv og tilgang til nærnaturen verdsettes høyt av Ullensakers befolkning, og da spesielt på Jessheim og i Nordkisa siden det er her de tre siste områdene av tilnærmet opprinnelig natur finnes – Langelandsfjellet/Jessheimmarka sør for byen og Gystadmarka/Nordbymoen nord for byen mot Nordkisa samt området Hovifjellet – Kopperudåsen vest og nord for Nordkisa.

Eksempler på dette engasjementet er at innbyggerinitiativet Jessheimmarkas venner i 2015 på kort tid samlet inn mer enn 2.000 underskrifter mot nedbygging av deler av Langelandsfjellet, at frivillige i Ullensaker Turlag (med 1.300 medlemmer) nettopp har ferdigstilt skilting av et stort turløypenett øst og nord for Jessheim og Nordkisa, og at lysløypa i Nordkisa nettopp er oppgradert, også dette gjennom delvis frivillig innsats.

Naturen nord for Jessheim er rik på både kulturminner (se kulturminnesok.no) og vi finner Svenskestutjern naturreservat i området. Den sterkt truete (status EN på rødlista) Kløverhumla, Bombus distinguendus, er påvist i terrenget rett nord for Jessheim. Se artsdatabanken.no. Kløverhumla er for øvrig en av Ullensaker kommunes ansvarsarter.

Vi legger videre til grunn at det vil framstå som et dårlig samfunnsøkonomisk valg å kaste vrak på de allerede gjennomførte investeringene til motorveiparsellen mellom Kløfta og Nybakk ved å bygge nytt få kilometer lenger nord. Bilister på strekningen har bidratt til prosjektet gjennom bompengebetaling, og det vil være et dårlig signal å sende om disse bidragene framstår som bortkastede. Vi går utvilsomt trangere tider i møte både som privatpersoner, kommuner og nasjon, og i et langsiktig perspektiv må disse hensynene derfor veie tungt.

Vi ser med spenning fram til resultatene av trafikktellingene, men vi beklager det om disse utføres under pandemien. I så fall får man neppe et representativt bilde av trafikkstrømmene, hverken til/fra Oslo eller til/fra OSL. Disse tallene vil måtte spille en viktig rolle i valget av korridor og påkoblingspunkt til E6. Vi ber om sikkerhet for at dette tallgrunnlaget vil være kvalitetssikret i forhold til normalsituasjonen. I det offentlige ordskiftet inntil nå opplever vi at det er lagt svært stor vekt på trafikken til og fra OSL, mens trafikkstrømmen til og fra Oslo er tilsvarende tonet ned. Vi vil påpeke at en påkobling nord for Jessheim vil påføre Oslotrafikken den samme ulempen i form av tidstap som den tilsvarende fordelen OSL-trafikken vil få.

Om prosjektet

Ullensaker Venstre er positive til at Nye Veier AS har tatt over prosjektet, men vi opplever at det er krevende å sikre tilstrekkelig innsyn og medvirkning for befolkningen, spesielt nå under pandemien. Vi mener at høringsperioden burde ha vært utvidet av denne grunn. Vi opplever at innbyggerne ikke har tilstrekkelig forståelse for mulige negative konsekvenser av korridorvalget, og dette er prosjekteiers ansvar!

Vi stiller spørsmål ved om digitale informasjonsmøter er en fullgod erstatning for de tradisjonelle folkemøtene siden mange eldre kulturbærende innbyggere ikke er «digitaliserte».

Vi mener i tillegg at det med fordel kunne ha vært brukt et mer alminnelig språk på E16portalen.no.

Vi frykter at et eventuelt kontroversielt valg av korridor (nord for Jessheim) vil kunne avstedkomme sterke reaksjoner og protester i en skala som ingen, ikke minst lokaldemokratiet, er tjent med, og at dette vil skje fordi folk ikke hadde fått tilstrekkelig og ikke god nok informasjon.

Tidsaspektet og gjennomføringshastigheten vil sannsynligvis også virke overrumplende på folk. Dette stiller ekstra store krav til informasjon og medvirkning, noe vi mener at prosjektet så langt ikke har oppfylt.

At prosjektet til en stor del vil måtte bompengefinansieres mener vi er underkommunisert.

Vår konklusjon:

Ullensaker Venstre ber på denne bakgrunn om at korridoralternativ nord for Jessheim skrinlegges så tidlig som mulig, og at ressursene brukes på eventuell påkrevet oppgradering av eksisterende firefelts-parseller og bygging av en nøktern, men funksjonell, ny vei mellom disse i en korridor som i størst mulig grad sparer naturverdier og dyrket/dyrkbar mark. Prosjektet må oppfylle markedets strengeste krav til klima- og miljøutslipp.