Uttalelse: Gode boliger til alle

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt på hovedstyremøte i Oslo Venstre 8. oktober 2020

Oslo er en mangfoldig by. Det bor innbyggere i alle aldre, med forskjellig bakgrunn og økonomi. Dette utfordres imidlertid av økte boligpriser, og det blir stadig mer krevende å komme inn i boligmarkedet.

Bare siden 2015 har boligprisene i hovedstaden vokst med over 34 prosent. I dag er det nesten umulig for en enslig, lavtlønnet boligkjøper uten arv å kjøpe egen bolig i Oslo. På sikt kan dette gjøre Oslo til en mindre mangfoldig by.

Et effektivt virkemiddel for å dempe boligprisveksten er økt boligbygging. Samtidig står utbyggingsområder på vent på grunn av trege kommunale planprosesser. Det gjelder blant annet Hasle, Skullerud, Haraldsrud, Rødtvet og Skøyen, der det i snitt har tatt mer enn to år for byrådet å behandle en ferdig utarbeidet plan fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Samtidig har PBE i sine forslag insistert på løsninger hverken naboer eller utbyggere ønsker. Det er viktig med raskere avklaring av områdeplaner og VPOR. Det er også viktig at planene sørger for at det bygges boliger av høy kvalitet, og at utnyttelsen ikke går ut over tilgangen på lys, luft og utearealer.

Sittende byråd i Oslo er imot E6 Oslo Øst som er et prosjekt som er helt sentralt for å iverksette store nye boligområder; Ulven, Gjersrud/Stensrud og fortetting langs Ring 3. Uten E6 Oslo Øst-prosjektet, er det ikke mulig å realisere mer enn 13.000 planlagte boliger, på grunn av altfor høy forurensing og manglende kollektivløsning. Oslo Venstre mener det er avgjørende at E6 Oslo Øst blir realisert, for å kunne realisere viktige og planlagte byutviklingsgrep som er nødvendige for å øke boligbyggingstakten.

Behandlingen i bystyret av detaljreguleringer er begrenset til endelig vedtak. Da er de fleste premisser satt. I andre kommuner behandles reguleringer politisk mye tidligere, både ved fastsetting av planprogram, og ved offentlig ettersyn. At det ikke gjøres tidlige politiske avklaringer fører både til lite folkevalgt påvirkning på byutviklingen, og til langvarige konflikter mellom PBE og utbyggere. Oslo Venstre vil endre behandling av reguleringssaker, slik at de viktigste spørsmålene kommer til politisk avklaring tidligere i prosessen.

Bolig er i dag et attraktivt investeringsobjekt fordi det skattlegges lavere enn aksjer og verdipapirer. Dette fører til å uforholdsmessig høye investeringer kanaliseres mot bolig, og bort fra bedrifter der de kunne bidratt til økt verdiskapning. Derfor vil Oslo Venstres øke formuesverdien på primærboliger slik at de skattlegges likere med andre formuesobjekter. Dette må kombineres med et høyere bunnfradrag i formuesskatten, slik at et skatteskifte ikke rammer folk med vanlig inntekt. Det må også bli hardere beskatning av sekundærbolig, og strengere lånekrav enn til primærbolig må forlenges og utvides til å gjelde hele landet, slik Norges Bank anbefaler.

Med lave renter over tid er ikke betjening av boliglånet den største utfordringen i boligpolitikken, men heller at enkelte grupper holdes ute. Rentefradraget for boliger er en gode som de som har fått en fot innafor boligmarkedet og som tar opp høye lån nyter godt av, og bidrar til å presse opp boligprisene. Rentefradraget må derfor fases ut, kombinert med redusert skatt på inntekt.

IMF har over tid vært bekymret for at Norge er i verdenstoppen på husholdningsgjeld, og gjeldsveksten har vært betydelig. Det var grunnen til at boliglånsforskriften ble innført i 2015. Forskriften har ført til å gjeldsveksten over tid ble svakere, men med en oppsving i forbindelse med koronapandemien. Oslo Venstre ønsker å gjøre boliglånsforskriften permanent, men ikke stramme inn inntekts- og egenkapitalskravene for boliglån nå, i tråd med Norges Bank sine anbefalinger. Forskriften må også målrettes ytterligere mot førstegangskjøpere, skilte foreldre, eldre med lav inntekt og andre utsatte blant oss.

Det må også skapes flere veier til boligkjøp. Tredje boligsektor er den tredje veien sett mot det klassiske kommunale eller kommersielle tilbudet. Eiendomsbedrifter er i gang med å teste ut egne leie-til-eie- eller deleieløsninger. Det vil skape nye muligheter særlig i pressområdene, men lovverket er ikke tilpasset slike nye løsninger.

Tomtekostnaden er en betydelig kostnadsdriver. Oslo kommune bør bortfeste noen av de mange tomtene de har til prosjekter som skal gi rimelige boliger. På den måten betaler boligkjøpere tomtekostnaden over tid, heller enn med eneste gang.

I Oslo i dag bygges stort sett leilighetsbygg med høy utnyttelsesgrad og småhus. Det bygges lite av bygg på to til fire etasjer, med flere enheter i hvert bygg, og hager, slik som hagebyene. I deler av Oslo, særlig i ytre del av Groruddalen, er tomteprisene for høye for at det er realistisk med småhus, samtidig som leilighetsbygg kan gi lite attraktive boområder og for lave kvadratmeterpriser til at utvikling lønner seg. Oslo Venstre vil satse på “hagebybebyggelse” i disse områdene.

Oslo Venstre vil:

 • At boliglånsforskriften bør gjøres permanent og målrettes ytterligere mot utsatte grupper med betalingsevne. Inntekts- og egenkapitalskravene bør ikke skjerpes for primærbolig
 • Øke reguleringstakten gjennom å raskere avklare områdeplaner og VPOR
 • At overordnede planer fra kommunen ikke skal inneholde unødvendig mange detaljer som skaper konflikt med både naboer og utbyggere
 • Endre behandling av reguleringssaker, slik at de viktigste spørsmålene kommer til politisk avklaring tidligere i prosessen
 • Skattlegge primærboliger likere med andre formuesobjekter, samtidig som bunnfradraget økes
 • Hardere beskatning av sekundærbolig, og strengere lånekrav enn til primærbolig må forlenges og utvides til å gjelde hele landet.
 • Fase ut rentefradraget, kombinert med redusert skatt på inntekt
 • Tilrettelegge for at både offentlige og private aktører i større grad kan bidra med leie til eie, deleie eller andre veier inn i boligmarkedet.
 • Prøve ut modeller der kommunen bortfester tomter til bygging av rimelige boliger
 • Satse på mer “hagebybebyggelse” på uutnyttede tomter i ytre øst
 • Gjennomføre E6 Oslo Øst for å realisere planlagt boligbygging som er avhengig av prosjektet som et tiltak som reduserer forurensing og får på plass kollektivløsning.