Et Stavanger for barn, miljø, kultur og nye jobber med Venstre

Stavanger sett fra Våland, Foto: Joachim Steinbru

Julen er i anmarsj og vi er kommet til tiden på året hvor kommunebudsjettet skal vedtas. I Stavanger la Venstre forrige torsdag frem et offensivt budsjettforslag, med tydelige satsinger på barns oppvekst, nye grønne arbeidsplasser, kultur, miljø og fremtidsrettet kollektivtransport.

Kronikk av Jan Erik Søndeland, gruppeleder, Stavanger Venstre

Venstres alternative budsjettforslag tar på alvor de samfunnsutfordringene vi står overfor, både på kort og lengre sikt. Investeringstakten på norsk sokkel vil falle betydelig de kommende årene. Alle fremskrivninger forteller at Stavanger kommune står overfor en helt annen økonomisk virkelighet i nær fremtid, ja allerede i løpet av 5-10 år, både som følge av fallende oljeaktivitet og den kommende eldrebølgen. Den pågående pandemien har gitt årets budsjettarbeid et ytterligere utfordringsbilde det har vært nødt å hensynta. Venstres gjenkjennelige politikk som prioriterer barn, miljø, kultur og arbeidsplasser ligger imidlertid fast.

Gruppeleder Jan Erik Søndeland (V) skriver om Venstres budsjettforslag i denne kronikken i Dagsavisen RA, 30. november 2020.

100 nye årsverk til barnehage, skole og SFO
Venstre har alltid prioritert barn og unge. Fordi det er å investere i fremtiden. Vi vet, at jo bedre våre barn følges opp fra tidlig alder, jo større er muligheten for at de får utvikle seg til den beste versjonen av seg selv, leve gode liv og bidra tilbake til fellesskapet. Å investere i våre barn og unges oppvekst, er å investere i fremtiden til lokalsamfunnet vårt.

Derfor foreslår Venstre i neste års budsjettforslag for Stavanger at det settes av i overkant av nye 100 millioner kroner årlig, som fordeles på barnehage, skole og SFO. Det utgjør mer enn 100 nye årsverk, som skal besettes av nye barnehagelærere, miljøarbeidere, lærere og spesialpedagoger, samt noen helsesykepleiere og skolepsykologer. I praksis vil det bety flere voksne som vil se, støtte og følge opp våre barn og unge i barnehagen, skolen og SFO.

Vern av natur og nye tiltak for 80 % klimagasskutt innen 2030

Venstre bygger videre på de lokale gjennomslagene vi har fått innen klima- og miljøsaker de foregående valgperiodene, og foreslår å forsterker innsatsen betydelig for de kommende årene. Venstres budsjettalternativ verner om naturen, vil gi en bykommune med ren luft for innbyggerne, og tilrettelegger for at Stavangers målsetning om 80 prosent klimagasskutt innen 2030 oppfylles.

Venstre foreslår å igangsette et forprosjekt for å kartlegge hvordan Stavanger kan etablere en urban nasjonalpark i området Vålandsskogen – Mosvatnet – Vannassen – Sørmarka innen 2030. Venstre dobler budsjettene for bygging av sykkelveier, sikrer finansiering for etablering av landstrøm for cruiseskip og går inn for full planlegging av et nytt hurtig skinnegående kollektivtilbud mellom Stavanger sentrum, Ullandhaug og Forus. Vi går også inn for å investere i CO2-rensning av avfallsanlegget på Forus. Renseanlegget vil kunne være i drift fra 2026 og vil da kutte 90 000 tonn CO2 årlig, noe som alene utgjør 5 % av regionens samlede utslipp.

Med Venstre i posisjon har Stavanger gjennomført en historisk satsing på nye sykkelveier. Nå tar Venstre kampen for at satsingen skal fortsette.

Posisjonen som Norges elbil-hovedstad må befestes
Venstre har over mange år jobbet målrettet med å gjøre det attraktivt å bruke elbil i Stavanger. Som resultat av dette ble byen kåret til Norges elbil-hovedstad i 2019. Stavanger hadde i 2019 størst prosentvis vekst i antall elbiler, bygde flest ladere, hadde minst ladekø og elbileierne i kommunen var mest fornøyd med ladetilbudet. Etter det røde flertallet i Stavanger (Rødt, SV, Ap, Sp, MDG og FNB) tok makten i 2019 har den lokale elbilsatsingen fått en bråstopp.

I deres budsjettforslag for 2021 går de inn for å kutte millioner fra budsjettet og legge ned det innovative prosjektet for testing og utrulling av lading fra lyktestolper, som Venstre innførte i forrige periode. Venstre er sterkt forundret over dette, og går motsatt vei i vårt budsjettforslag. Venstre foreslår at budsjettet for nye elbil-ladere styrkes med 16 millioner kroner.

Venstre forsvarer kulturbyen Stavanger
Venstre ser med sterk uro på de stadige kutt-, nedskjæring- og omstruktureringsforslag som på løpende bånd er blitt lansert etter de røde partiene tok makten i 2019. For nøyaktig ett år siden foreslo flertallspartiene en lang rekke kutt i kultursektoren. Heldigvis fikk de kraftig og berettiget motbør fra byens kulturliv og endret på planene. Så er ett år gått, og vi er på an igjen.

Venstre kjempet for etableringen av Tou Scene som idag er en realitet. Nå må Venstre igjen ta kampen for kulturbyen Stavanger.

Flertallspartiene (Rødt, SV, Ap, Sp, MDG og FNB) går nå inn for å kutte i overføringene til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger med 3 millioner. Driftsbudsjettene til Sølvberget bibliotek og kulturhus kuttes med 2 millioner. Det kuttes i kulturavdelingen i kommunen og en lang rekke kulturinstitusjoner og stiftelser som eksempelvis Rogaland Kunstsenter, Stavanger Rock (STAR), Kunsthall Stavanger, Grafisk Verksted Stavanger og Norsk Lydinstitutt. Flertallet ønsker sågar også å si opp avtalen med Norsk Lydinstitutt og stemte tidligere i år ned Venstres forslag om å tilby Rogaland Kunstsenter nye lokaler på Nytorget dersom deres eksisterende lokaler ved Jugendhuset må rehabiliteres og benyttes til andre formål.

Venstre vil alltid være kultursektorens største forsvarer, og ville aldri akseptert de mange kuttene på vår vakt. I Venstres budsjettforslag styrkes kultursektoren betydelig og det foreslås en rekke nye tiltak for å gjøre Stavanger til et pulserende sentrum for kunst og kultur. Blant disse:

  • En helt ny satsing med 3-årige arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere.
  • En ny internasjonal festival for samtidskunst.
  • Støtte til streaming av kulturopplevelser til både institusjoner og et større publikum over Internett.
  • Potten for festivaler styrkes med 2 millioner kroner årlig.
  • Dobling i antall ordinære prosjektbaserte kunststipender.

Stavanger skal være en by hvor den frie kunsten lever godt, og hvor du som innbygger kan la deg overraske, inspirere og ikke minst kunne nyte et rikt utvalg av kulturopplevelser innen musikk, litteratur, grafisk kunst og andre kunstformer.

Offensive grep for grønn omstilling og nye arbeidsplasser
Stavanger-regionen har et sterkt behov for å etablere ny næringsvirksomhet som i størst mulig grad er uavhengig konjunkturene i olje- og gassnæringen. Venstre foreslår derfor at det i samarbeid med nabokommunene iverksettes et strategisk prosjekt som skal jobbe målrettet med rekruttering av lovende vekstselskaper og veletablerte teknologi- og industrikonsern til Stavanger-regionen.

Venstre styrker også satsingen på innovasjon og gründerskap betydelig, blant annet gjennom etableringen av en egen gründerplan, grunderstipender og kontorplasser for gründerbedrifter, både i egen kommune og internasjonalt.

Et sosialliberalt budsjett til inspirasjon
Venstres budsjett er et solid og gjennomarbeidet alternativ, som hadde gjort Stavanger til en grønnere, rausere, mer barnevennlig og næringsvennlig kommune. Som opposisjonsparti kan vi ikke regne med at vårt forslag blir vedtatt, men vi har tro på at de tydelige prioriteringene kan vise et budsjettalternativ som kan gi bedre løsninger for Stavanger.

 

Denne kronikken stod på trykk i Dagsavisen RA den 30. november 2020. Den ble da også publisert på deres nettsider her:
Dagsavisen RA: Et Stavanger for barn, miljø, kultur og nye jobber med Venstre