Uttalelse: Rettferdige vilkår for byens unge studenter

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 21.01.21

Oslo er blitt en av byene i landet hvor det i dag og i overskuelig fremtid er vanskeligst å være student. Hovedstaden topper stadig den nasjonale smittestatistikken, som en naturlig konsekvens av høy befolkningstetthet og ca. 700 000 innbyggere. Etter nesten et år med restriksjoner synes en slutt på pandemien stadig fjern, og Oslo Venstre vil derfor fremheve viktigheten av at det nå må tas grep for å sikre studentenes livskvalitet.

Økte bevilgninger til studentsamskipnadene er vel og bra, men dagens nivå på månedlig utbetaling av studielån er for lav til å kunne leve ved siden av høye bokostnader. Det pekes på løsninger gjennom NAV og Lånekassen om hverandre, uten at studentene har mottatt en krone ekstra siden april i fjor.

I motsetning til andre skattebetalere har ikke studenter rett på dagpenger siden man ikke oppfyller vilkåret om å være en “reell arbeidssøker” når man er student. Etter en allerede tøff vår og en begrenset støtte i form av lån, er sparekontoene nå tomme. Dessuten er det i dag en rekke førsteårsstudenter som aldri har hatt mulighet til å ha en jobb i utgangspunktet, noe som gjør situasjonen om mulig ennå mer håpløs for denne gruppen.

Oslo Venstre er bekymret for hvilke langtids-konsekvenser dette kan få for landets og byens unge. Uten en økonomi som går rundt, er det vanskelig å fullføre studiene, når man allerede opplever en tung psykisk belastning som følge av sosial distansering og isolasjon. Førsteårsstudentene er særdeles sårbare med et lite etablert sosialt nettverk på studiestedet.

Oslo Venstre ønsker å understreke viktigheten av at arbeidet med krisepakker for studentene raskest mulig må komme på banen med konkrete og sårt etterlengtede tiltak. Ikke minst på grunn av studentenes prekære situasjon, men også for Venstres troverdighet som studentparti.

Oslo Venstre vil:

  • At de økonomiske vilkårene for landets og hovedstadens studenter straks forbedres, og at studenter i større grad blir tilgodesett i krisepakkene som kommer.