Forslag til byutviklingsplan

Byutviklingsplan, Foto: Frogn kommune

Frogn Venstre er glade for at vi nå får denne viktige planen til behandling, og at vi nå har vedtatt å sende den ut på høring. Vi takker rådmannen for et stort og imponerende arbeid.

Byutviklingsplanen er en plan som legger opp til en god og bærekraftig arealutvikling i kommunen, men mulighet for oppføring av et stort antall boliger og mye næringsbebyggelse sentralt i kommunen, og langs eksisterende hovedveinett og kollektivtrasé. Denne planen bygger ikke ned store og uberørte skogsområder, det er det nemlig ikke nødvendig å gjøre i Frogn kommune.

Frogn Venstre er svært opptatt av at planen er realiserbar, både på kort og lang sikt, og at det ikke vedtas løsninger som vil blokkere for realisering av planen. Dette handler både om rekkefølgekrav og disposisjonen av de planformål som foreslås. Under følger forslagene vi fremmet i kommunestyret i går, og vi er svært tilfreds med at nær alle forslagene våre ble vedtatt. Forslag 2 og 3 falt, forslag 8 trakk vi under voteringen, da dette ble ivaretatt av et forslag fra H som ble vedtatt. Spesielt fornøyd er vi med at vårt forslag om tilrettelegging for bruk av massivtre ble enstemmig vedtatt.

Les Frogn Venstre sitt forslag til byutviklingsplan