Uttalelse: Bolig for alle!

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres Hovedstyre 11.03.2021

Prisveksten i boligmarkedet har de siste årene vært enorm. Det har vært et gode for de som eier bolig, men gjør det vanskeligere for unge og folk med lavere inntekter å komme inn på boligmarkedet. Over tid har forskjellen mellom de som eier en bolig og de som ikke gjør det blitt større. Oslo Venstre vil gjennomføre tiltak som i større grad sikrer like muligheter på boligmarkedet.

Nordmenn har store verdier plassert i bolig, og sammenlignet med andre land investerer vi mindre i nyskapende bedrifter. Bolig har lenge vært den mest lønnsomme investeringen for folk flest, men samtidig er hjelpen til de som står utenfor boligmarkedet liten. En helt vanlig inntekt er ofte utilstrekkelig for å komme inn på boligmarkedet. Å leie bolig er dyrt, og leiemarkedet kan være vanskelig å navigere for både utleier og leietaker.

Byrådet og Rødt ønsker å løse utfordringene med en svært beskjeden “tredje boligsektor” som heller ikke skal sørge for økt boligbygging. Dette vil hjelpe lite for å løse boligproblemet i Oslo. I stedet ønsker Oslo Venstre å fremme en rekke tiltak for å løse de grunnleggende utfordringene på tilbuds- og etterspørselssiden.

For å møte befolkningsveksten trengs det nye boliger til minst 100 000 personer de neste ti årene. Det tilsier å ferdigregulere i overkant av 5000 boliger per år, omtrent det dobbelte av takten de siste årene. Det er mulig uten å gå på akkord med kvaliteten.

På tilbudssiden er det viktigste tiltaket for å få ned prisene å bygge nok til å dekke etterspørselen. Oslo Venstre vil jobbe lokalt for at kommunen regulerer flere nye boliger med høy bokvalitet, spesielt rundt kollektivknutepunkt. For at det skal skje må kommunen raskere utarbeide overordnede planer i utviklingsområder, der krav til kvaliteter som lysforhold, utearealer og arkitektur står sentralt, heller enn unødvendige detaljer. Kommunen må også få en mer forutsigbar behandling av detaljreguleringer og byggesaker, med færre omkamper og overholdelse av frister. Samtidig vil vi jobbe for bedre kollektivtransport rundt byen, slik at boliger lenger unna bykjernen blir inkludert i Oslos boligmarked.

Oslo Venstre vil utfordre utbyggerne, i samarbeid med kommunen, til å være kreative og presentere modeller for å slippe førstegangskjøpere til og for å stimulere til innovasjon og nytenkning. Slike modeller kan være boliger som selges under markedspris mot at utbygger har rett til å kjøpe dem tilbake, ulike former for deleie, leie til eie, individuelle nedbetalingslån, Husbanken eller lignende.

Boligprisene har de siste årene økt mest for små leiligheter, og disse har nå de klart høyeste kvadratmeterprisene. Det er et stort problem for unge mennesker som ønsker å etablere seg i Oslo. Nær halvparten av husholdningene i Oslo består av én person, og en firedel av husholdningene består av to personer. Det er viktig at det bygges boliger også for disse gruppene. Oslo Venstre vil beholde leilighetsnormen som gjelder for sentrum øst for å sikre en mer blandet boligmasse, men revurdere det geografiske området det skal dekke. Oslo Venstre vil at det skal bygges flere små leiligheter for førstegangskjøpere i resten av byen.

Studenter er en stor gruppe i boligmarkedet i byen, og Oslo Venstre vil jobbe for bedre rammevilkår som kan sørge for at det blir mulig å bygge flere studentboliger i Oslo raskere. Flere studentboliger vil lette presset på det ordinære boligmarkedet hvor de fleste av Oslos over 70.000 studenter bor i dag.

På etterspørselssiden sørger rentefradraget for boliglån for at man kan få trukket fra rentekostnader på inntektsskatten, uansett hvor stort boliglån man tar opp. Det gjør at man gir skattelette til folk som tar opp store lån, og er med på å presse prisene opp i været, samtidig som det utgjør milliarder i tapte inntekter for staten hvert eneste år. Egenkapitalkravet er et hinder for å komme seg inn i boligmarkedet, som i all hovedsak rammer de som ikke har egenkapital i bolig fra før. Derfor vil vi fjerne egenkapitalkravet for førstegangsbolig. Innretningen på formuesskatten gjør også at du må betale mye mer skatt på investeringer i bedrifter enn i bolig. Derfor vil Oslo Venstre sørge for at staten ikke favoriserer investeringer i boliger fremfor investeringer i bedrifter.

Samtidig må vi sørge for målrettede tiltak som sikrer folk et tak over hodet, og at flere på sikt kan eie sin egen bolig. Derfor vil vi sørge for å styrke tilskuddet til Husbanken og øke bostøtten til vanskeligstilte og gjør den mer treffsikker. Oslo Venstre vil stille større krav til utleiere som leier ut bolig til mange personer i samme boligområde om å ta et større ansvar for bomiljø og generelt vedlikehold. Husleieloven må gjennomgås for å tydeliggjøre leietakeres rettigheter, og byggeforskriftene må tilpasses for å sørge for flere gode utleieboliger.

 

Oslo Venstre vil:

 • Ha raskere regulering og godkjenning av nye boligprosjekter, og forenkle og harmonisere regelverk og standarder
 • At kommunen og utbyggerne skal samarbeide tettere om nye utbyggingsmodeller.
 • Gradvis fase ut rentefradrag på bolig kombinert med lavere skatt på inntekt
 • Beskatte sekundærboliger hardere
 • Verdsette primærbolig høyere i formuesskatten, og øke bunnfradraget for å skjerme de med relativt lav formue
 • Fjerne egenkapitalkravet for førstegangsbolig
 • Styrke tilskuddet til Husbanken for å sikre at flere kan ta opp startlån og øke bostøtten
 • Gjennomgå husleieloven og tilpasse byggeforskrifter for å gjøre det mer attraktivt å bygge utleieboliger samtidig som det blir tryggere å være leietaker
 • Beholde leilighetsnormen for sentrum øst, men revurdere hvilket geografisk område normen skal dekke
 • Ikke anvende leilighetsnormen i resten av byen, slik at det kan bygges flere leiligheter tilpasset førstegangskjøpere og husholdninger med én person
 • Bygge nye, gode boliger til minst 100 000 personer de neste ti årene, det vil si ferdigregulering og bygging av over 5000 boliger av høy kvalitet per år