Venstre sterkt kritisk til Gaustad-alternativet

Hallstein Bjercke og Odd Einar Dørum
Foto: Privat

– Vi må ha en fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål og umiddelbar bygging av Aker sykehus, mener Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke og bystyrerepresentant Odd Einar Dørum.

– Pandemien har gitt oss viktige erfaringer som må tas med i det videre arbeidet med planleggingen av ny sykehusstruktur i Oslo, mener Bjercke.

Sykehusutbyggingen er en sak av stor nasjonal og lokal betydning, både helsemessig og økonomisk. Samlet investeringsbehov for de fire utbyggingsprosjektene i Oslo Universitetssykehus (OUS) og vedlikehold av gammel bygningsmasse er beregnet til 59 milliarder kroner.

Bjercke får støtte fra bystyremedlem og leder av Ullern Venstre, Odd Einar Dørum:

– I planene er sykehusdriften ved Ullevål sykehus forutsatt lagt ned og tomten solgt for ca. 7 milliarder kroner. Det knytter seg stor faglig motstand, både fra legenes, sykepleiernes og psykologenes organisasjoner til utbyggingsforslaget. I følge ekstern kvalitetssikrer for prosjektet slås det fast at det knytter seg betydelig usikkerhet til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene ved byggeprosjektene, sier Dørum.

I debatten om utbyggingsprosjektet er det også risiko knyttet til:

  • De miljømessige konsekvensene av høyden og omfanget av bygningene på Gaustad-området
  • Beredskapssituasjonen ved OUS, herunder oppbrytningen av det faglige miljøet på Ullevål, i særdeleshet knyttet til traumebehandlingen og omfanget av de forutsatte store effektiviseringsgevinstene ved driften ved OUS
  • Inntektsgrunnlaget for de velfungerende ideelle sykehusene i Oslo, Lovisenberg og Diakonhjemmet
  • Overføringen av pasientgrupper fra OUS til Oslo Kommune
  • Reguleringen av områdene (Ullevål og Gaustad) og Riksantikvarens holdning til de foreliggende planene
  • Befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet, herunder situasjonen på Akershus Universitetssykehus (Ahus)
  • Situasjonen for Universitet i Oslo som i henhold til utbyggingsplanene må forvente en betydelig økning i husleien til OUS
  • Finansieringsgrunnlaget knyttet til evt salg av tomtearealene på Ullevål der Riksantikvaren kan fremme innsigelser
  • Splitting av fødeavdelingen og nyfødtintensiven der den store fødeavdelingen er planlagt lagt til Aker mens nyfødtintensiven er planlagt lagt til Gaustad

Bjercke og Dørum er en enig om at en bør stanse prosjektet og sette i gang en fullstendig konsekvensutredning av Ullevål:

– Før en går videre med et slikt stort og komplekst prosjekt må beslutningsgrunnlaget være best mulig. Venstre mener derfor det må igangsettes en fullverdig konsekvensutredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål, sier Bjercke.

Dørum mener det er behov for Aker-løsning nå:

– På grunn av behov for avlastning av Ahus, som i dag har et pasientgrunnlag som ligger mer enn 60% over det sykehuset er bygget for, mener Venstre det umiddelbart bør legges til rette for et nybygg på Aker – for bydelene Bjerke, Alna, Stovner og Grorud, avslutter Dørum.