Langt fra å være i mål

Artikkelforfatter Kari-Lise Rørvik, leder Larvik Venstre, Foto: Privat

Dette startet som en festtale av et leserinnlegg om økt bevilgning til helsestasjonene og skolehelsetjenesten, men slukøret må jeg innse at vi er langt fra å være i mål.

Venstre og regjeringen fortsetter satsningen på å gi et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier. For 2021 er det bevilget over 1,3 mrd. kroner hvorav 389 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Larvik kommune har etter søknad nylig fått tildelt 3,5 millioner kroner i midler til å styrke og utvikle helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Statistisk har det vært en god årsverksutvikling i tjenesten på landsbasis etter 2015, en økning på ca. 30%. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt.

Og der kunne dette leserinnlegget ha sluttet, men i min iver etter å skrive dette leserinnlegget kom jeg over en fersk SINTEF-rapport fra desember 2020 som avdekker at det faktisk er en helsesykepleiermangel på 2078 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sammenlignet med Helsedirektoratets anbefaling. Ifølge direktoratets fastsatte normtall er behovet for helsesykepleiere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Norge på 5663 årsverk.

Hvordan står det til i Larvik kommune?
Ja, hvordan står det til i Larvik kommune hvor det aldri har vært nok ressurser til å bemanne skolene tilstrekkelig med helsesykepleiere? Her hvor noen av utfordringene har vært at det har vært knappe ressurser og mange små skoler. Her hvor ressursene har blitt smurt tynt utover, med 20-30 % på hver skole.

Det vil si at elevene i Larvik skolene har mulighet til å møte helsesykepleiere 1 – 1,5 dag pr. uke, og det sier seg selv at da er ikke tilgjengeligheten god nok. Elevene i Larvik kommer stort sett til stengte dører. Og – vi vet at det er viktig for barn og unge å møte hjelp og støtte når behovet er der.

SINTEF-rapporten
Det reelle antallet helsesykepleiere i Norge er på 3585 årsverk. SINTEF- rapporten sammenlignet med normtallene, men helsestasjons- og skolehelsetjenesten selv mener disse tallene er utdaterte og trenger å bli oppdatert sett opp mot dagens behov. Familiesentrene på Mesterfjellet og Fagerli ligger på skolene, og der er tilgjengeligheten til helsesykepleier mye bedre, men hva med barna som går på skolene i “distrikts”-Larvik?

SINTEF-rapporten peker på at flere barn (og familier) snakker om psykisk helse og vold. Dette er krevende oppgaver å håndtere. I tillegg har helsesykepleierne fått flere pålagte arbeidsoppgaver. Helsesamtaler på 8. trinn og flere vaksiner, blant annet HPV-vaksinen som krever to doser, er noen av oppgavene som er blitt lagt til de seinere årene. Resultatet er at helsesykepleierne må velge bort andre viktige oppgaver og prioritere hardt i hverdagen. Det som kan forsvinne da er ofte utadrettede oppgaver, faglig oppdatering og helsefremming i grupper som blir nedprioritert. Dersom helsesykepleierne på skolene hadde hatt mer tid til forebygging på gruppenivå, hadde det kanskje vært mindre behov for én til én-samtaler knyttet til for eksempel psykisk helse.

En viktig årsak til den store mangelen på helsesykepleiere er at det utdannes altfor få sykepleiere med denne spesialiseringen, som hovedsakelig har vært en videreutdanning.

En annen viktig årsak som SINTEF-rapporten nevner, er at mange kommuner har lagt opp til et minimum antall helsesykepleierstillinger. Det er utstrakt bruk av deltidsstillinger, og hver 5. helsesykepleierstilling er finansiert gjennom prosjektmidler. Kommuner sliter allerede med rekrutteringen og kortvarige prosjektstillinger gjør det enda vanskeligere å tiltrekke seg kvalifisert personell.

Tidlig innsats og nok ressurser
Tidlig innsats er den beste investeringen vi kan gjøre. Barn er bedre enn børs, så vi må fortsette å investere i barnas oppvekst. Spørsmålet er ikke om vi har råd, svaret er at vi ikke har råd til å la være. Vi vet at en trygg tilknytning er det aller viktigste fundamentet for barnets utvikling seinere i livet. En dårlig oppvekst kan være med deg hele livet. Derfor vil det alltid lønne seg å styrke forebygging og tidlig innsats. Koronapandemien har ytterligere vist hvor viktig denne tjenesten er. Så løsningen nasjonalt må være å utdanne flere helsesykepleiere, og lokalt å sette av nok ressurser til denne viktige tjenesten i kommunen.

Kari-Lise Rørvik
Leder Larvik Venstre