Nytt klimatre på Kirkehaugen i Kragerø på verdens miljødag

På verdens miljødag lørdag 5. juni 2021, ble et nytt og friskt klimatre plantet på toppen av Kirkehaugen!
Det er en søyle-eik. Temaet for årets miljødag er kampanjen “Restore our Earth” med fokus på restaurering og å bygge opp igjen ødelagt natur, plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruk.
Mennesker er avhengig av et bærekraftig naturmangfold for å kunne overleve på jorden. Livsviktig luft, vann og mat kommer som et resultat av naturmangfoldet i jordens biosfære.
Et bærekraftig naturmangfold er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorden.
Fra FNs naturpanel kom det en rapport i 2019 som gir oss status på vårt globale mangfold
Her er utvalgte funn: gjennom landbruk, skogbruk og gruvedrift på land, og overfiske i havet har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt i løpet av de siste 50 årene.
75 prosent av alle landområder har enten blitt lagt om til åkrer, dekket av betong, druknet i demninger eller blitt påvirket på andre måter. Over 30 prosent av fiskeressursene i havet blir fisket over bærekraftig nivå. Plastforurensning har blitt tidoblet siden 1980.
I Kragerø sin klima og energiplan står følgende om AREALPLANLEGGING-KLIMATILPASNING. Kommunale beslutninger om bruk av areal påvirker det samlede behov for energi og klimagassutslipp. Lovverk og forskrifter forutsetter at det allerede i planfasen foregår en tett dialog mellom planmyndighetene, byggesaksmyndighetene og utbyggeren. For kommunen er dette en anledning til å påvirke og veilede utbyggeren fra starten. Kommuneplanen for Kragerø og plan- og bygningslov bør brukes aktivt i forbindelse med arbeid med miljø, sikkerhet og klima. Kragerø kommune skal ha en effektiv arealutnyttelse som tar vare på natur og miljø, lokale særtrekk og mennesker. I forbindelse med fokus på Norges forpliktelser om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010, sendte miljøvernminister Erik Solheim postkort til alle kommuner. I Kragerø kommune er det Raggarven (Cerastium brachypetalum) som er ”kritisk truet” og kommunen er oppfordret til å ta vare på denne planten. Generelt er det viktig å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle artene slik at kommunen er i stand til å utarbeide tiltak. Et viktig virkemiddel vil være vern av områder etter plan- og bygningsloven som spesialområde naturvern, eller sammen med Fylkesmannen etter naturvernloven. I tillegg vil overvåking av truede arters utbredelse og forekomst, være svært viktig.