Malvik må merkes

Torgeir Anda, ordførerkandidat i Malvik, Foto: Grete Thobroe

Torgeir Anda løfter spørsmålet om skilting i Ytre Malvik på nytt i kommunestyremøtet 21.06.2021.
Les interpellasjonen hans her:

Ordfører

For ett år siden tok jeg opp mangel på merking i Malvik i en interpellasjon. Jeg tok opp mangel på
veiskilting av severdigheter, skilt som viser at du kommer til kommunen – og med navn på de rette
tettstedene. Mitt nærmiljø rundt Saksvikkorsen er et eksempel på det. Vi «kan ikke se hvor denne
kommunegrense gå», for å sitere en kjent sketsj.

I fjor tok jeg også opp den totale mangelen på skilt i mitt nærmeste turområde fra
Saksvikkorsen/Aunan og i retning Solemsvåttan. Det var ingen skilt i fjor på denne tiden, og det er
ingen skilting nå. Jeg har ingen problemer med å vise folk veien, men mange mener det er for dårlig
at det ikke noen informasjon. Det er også kommet reaksjoner på sosiale medier.

I fjor fikk jeg vite at kommunen har hatt et prosjekt sammen med Trondheim kommune tilbake til
2016, men det ble stoppet av grunneierne. Det er laget forslag til skiltplan som omfatter trase i både
Trondheim og Malvik, og det er innvilget tilskudd til skilt. Det mangler bare å gjennomføre prosjektet,
og det er ikke bare-bare.

Kommunestyret vedtok enstemmig, for et år siden, følgende forslag fra ordføreren:

1. Arbeidet med kartlegging av friluftsområder og plan for ferdselsårer gjenopptas. Det anbefales at
det engasjeres en prosjektleder på dette, men der godt samarbeid med grunneierne og Trøndelag
fylkeskommune blir viktig.

2. Det tas kontakt med Statens vegvesen for å gjennomgå dagens skilting i Malvik kommune for å se
på forbedringspotensialet i henhold til lover og regler.

3. Arbeidet bør påstartes så snart som mulig med et mål om ferdigstillelse sommeren 2021.
Jeg kunne gjentatt den øvrige argumentasjonen i interpellasjonen fra et år tilbake, men nøyer meg
med å henvise til denne. Arbeid med stier er ofte et dugnadsarbeid der idrettslag, veteraner,
velforeninger og andre er drivkraft. Det er likevel nødvendig at kommunen har et overordnet ansvar,
lager en plan, bidrar til finansiering og tar de nødvendige kontakter for å få arbeidet i gang. Dette
gjelder ikke minst der avtalene er uklare, der flere kommuner og grunneiere involvert.

Spørsmål til ordføreren:

Hvor langt i arbeidet med vedtaket, sitert over, er kommunen kommet? Er det mulighet for å nå
målet «om ferdigstillelse sommeren 2021»?

Forslag til vedtak:

1. Rådmannen bes starte arbeidet med merking av stier i de mest brukte friluftsområdene.
Rådmannen tar kontakt med aktuelle grunneiere, andre kommuner og ulike interessegrupper for å få
dette gjort i løpet av 2021.

2. Rådmannen bes legge fram en plan, i tråd med vedtaket fra juni 2020, i løpet av 2021.

Torgeir Anda
Malvik Venstre