Hidden Gem – oppfølgingsspørsmål til havnedirektøren

Utslipp av eksos fra store dieselmotorer er veldig skadelig både for folkehelsen og for miljøet. Eksosen inneholder blant annet svoveldioksyd (SO2) og nitrogenoksider (NOx). Når disse forbindelsene reagerer med luft, omdannes de til ørsmå substanser som sulfater og nitritareosoler, som er så små at de opptas i lungene og trenger inn i blodbanen til mennesker og dyr som får avgassene med i luften de puster inn. Dieseleksos inneholder også sot, hydrokarbonpartikler og andre ulumskheter som griser til klesvask og husvegger.

På verdensbasis regner man med at 400.000 mennesker lider for tidlig død hvert år som følge av eksosutslipp fra internasjonal skipsfart. Enda flere som lider av astma, kols og andre sykdommer får sine plager forverret av denne forurensingen.

I tillegg til konsekvensene av de giftige bestanddelene av dieseleksos, kommer virkningen som klimagassen CO2 fra fossile brennstoffer medfører for global oppvarming av kloden vår. Alvoret ble nylig understreket av FNs generalsekretær og en fersk rapport fra klimapanelet til organisasjonen som han har lederansvar for.

Venstre mener at utfordringene som følger av utslipp fra skip best kan løses når det stilles krav til aktørene. Kravene må være basert på kunnskaper om omfanget av utslippene, og kravene må komme i tillegg til at myndighetene legger forholdene til rette. Etter vårt syn er det altså ikke tilstrekkelig å legge til rette for landstrøm, hvis man ikke samtidig forutsetter at landsstrømmen skal erstatte bruken av fossile brennstoffer – og hvis man ikke skaffer seg oversikt hvor stor del av skipenes totale energiforbruk som fremdeles skjer ved forbrenning av dieselolje.

Tre dager etter at FNs urovekkende rapport ble offentliggjort, kan vi lese et tilsvar fra havnedirektør Halvard Aglen til en bekymret innbygger i Kristiansand som hadde stilt noen høyst betimelige spørsmål om forurensingen fra boreskipet Hidden Gem som har ligget i opplag i Kongsgårdbukta i lang tid. Men havnedirektøren svarer ikke på spørsmålene – og unnskylder seg med at han ikke har hjemmel for å kreve informasjon om utslipp fra skip som anløper havna. Vi har på denne bakgrunn følgende konkrete oppfølgingsspørsmål:

1. Forholder det seg slik at havnedirektøren har forsøkt å få tilgang på informasjon om forbruket av fossilt brennstoff på Hidden Gem, men at skipet/rederiet har nektet å opplyse om dette med henvisning til manglende hjemmel?

2. Er havnedirektøren enig med Venstre i at det er viktig å fremskaffe offentlig tilgjengelig informasjon om mengden av fossilt brennstoff som forbrennes av skip i sentrum av Kristiansand, og som slipper eksosen ut i bylufta vår?

Ivar Bergundhaugen og Petter Benestad, Kristiansand Venstre