Uttalelse: Billigere og bedre kollektivtilbud nå

Elbusser ladestasjon
(Foto: Redink/Ruter), Foto: Redink/Ruter

Uttalelse vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 11.-12. februar 2022:

Et godt kollektivtilbud er ikke bare en forutsetning for at Oslo skal kutte utslipp, det er også helt nødvendig for at hovedstaden skal være tilgjengelig for alle. Ved utgangen av pandemien ser vi at flere innbyggere har vendt kollektivtrafikken ryggen til fordel for bilen. Det fører til mer forurensing, trengsel og kø i byen. For å snu denne utviklingen og sikre at Oslo fortsetter å utvikle seg som en grønn, attraktiv og levende by, trengs det mer penger og større innovasjon i kollektivsatsingen.

Venstres mål er å gi Oslos befolkning et best mulig kollektivtilbud for de pengene vi har til rådighet. Denne våren reforhandles Oslopakke 3-avtalen. Venstre mener avtalen i denne omgang må sikre finansiering til realisering av Fornebubanen, ny Majorstuen stasjon og nytt signalanlegg. Disse tre prosjektene vil til sammen gi en betydelig tilbudsforbedring i Oslos kollektivtilbud. Kapasiteten gjennom dagens sentrumstunnel vil øke, både som følge av nytt signalanlegg og nytt vendespor på Majorstuen, dermed kan også antallet avganger på grenrutene i øst øke når den nye linjen til Fornebu starter. Det er derfor helt avgjørende at disse tre prosjektene holder tidslinjen og ferdigstilles innen 2028. Staten må øke sitt bidrag til 70 prosent på alle disse tre prosjektene. I tillegg må Oslopakke 3 sørge for et tilstrekkelig bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet i t-bane og trikkenettet, slik at ikke tilbudet svekkes som følge av slitasje og feil.

Ettersom Fornebubanen, nye Majorstuen stasjon og nytt signalanlegg langt på vei løser den flaksehalsen t-banetunnelen har vært i t-banenettet mener Venstre investering i ny t-banetunnel gjennom sentrum kan utsettes. En ny sentrumstunnel vil på kort sikt ikke gi en tilbudsforbedring som står stil med kostnadene, men vil binde opp alle midler som kunne gått til tilbudsforbedringer andre steder. Venstre mener prosjektet må modnes, blant annet ved å se om det kan gjøres billigere og med lavere økonomisk risiko. Overskridelsene til Fornebubanen viser at det er komplekst og dyrt å bygge tunneler med Oslos grunnforhold. En ekstern utredning har blant annet påpekt at den foreslåtte stasjonsløsningen på Stortinget og konseptet med kryssende tunneler bør vurderes på nytt.

Venstre vil de nærmeste årene heller sette fart på arbeidet med planlegging av nye trikkelinjer, særlig Ring 2, Grenseveien og til Tonsenhagen. Trikk er langt rimeligere enn bane, kan med de nye vognene få nesten like høy kapasitet, og tilfører også betydelige byutviklingskvaliteter. Særlig vil dette avlaste en allerede presset busslinje 31, samt sikre bedre ankomst til Aker Sykehus.

Oslopakke 3 er i dag den desidert viktigste finansieringskilden for videreutvikling av kollektiv- og sykkeltilbudet i Oslo. Som følge av reduserte inntekter fra bomringen, kombinert med høyere investerings- og driftskostnader, mangler det i dag penger til flere av de prosjektene Venstre mener må gjennomføres. Å heve bomtakstene er nødvendig for å dekke deler av inntektstapet. Venstre vil gjøre det på en måte som sørger for at det fortsatt lønner seg med elbil. Siden Oslo har mål om å redusere biltrafikken over bomsnittene med 20 prosent innen 2023 er det likevel ikke realistisk at bomringen kan forbli en så dominerende kilde til finansiering. Venstre mener derfor staten må øke sitt bidrag til de store investeringene. Vi mener også Oslo kommune og Viken fylkeskommune må bidra med investeringsmidler fra kommunekassen til prosjekter som gir en særlig store lokale miljø- og byutviklingsgevinster, slik at ambisjonsnivået for kollektivinvesteringer kan opprettholdes samtidig som trafikkreduksjonsmålene innfries.

Under det rødgrønne byrådet har billettprisene økt til nye rekordnivåer hvert år. For å lokke kundene tilbake til kollektivtrafikken må tilbudsforbedring suppleres av mer fleksible og billigere billetter. Det er et gode for felleskapet og miljøet at flere reiser kollektivt, da må også de kollektivreisende få gunstigere vilkår. Det skal lønne seg å ta grønne valg.

For at kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig må det ordinære tilbudet suppleres av transporttjenester som er mer tilpasset folks ulike behov og som utnytter teknologiske muligheter. Venstre mener Ruter må få opp farten i arbeidet med å utvikle mer integrerte transporttjenester, som er mer individuelt tilpasset og fleksibelt. De eldste og yngste innbyggerne våre kan trenge et bedre tilbud av dør-til-dør-transport, mens andre bruker sparkesykkel, bildeling eller elsykkel for å få hverdagen til å gå opp. Ruter bør samarbeide med aktører som leverer disse tjenestene, slik at reisene blir mer sømløse og tilgjengelige.

Oslo Venstre vil:

  • At staten skal dekke 70 prosent av investeringskostnadene til prosjektene Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny Majorstua stasjon. Prosjektene bør ferdigstilles innen 2028
  • Utsette bygging av ny sentrumstunnel
  • Prioritere nye trikkelinjer
  • Øke takstene i bomringen samtidig som elbilfordelene beholdes
  • Etter hvert som trafikkreduksjonsmålene nås og bompengeinntektene faller, må Oslo kommune og Viken fylkeskommune ta i bruk egne investeringsmidler til å realisere nødvendige byutviklings, kollektiv-, sykkel og samferdselsprosjekter
  • Redusere prisen på kollektivbilletter og innføre mer fleksible billetter
  • Gjøre kollektivtilbudet mer fleksibelt og individtilpasset
  • Utvide rutetilbudet med hyppigere avganger
  • Gi gratis kollektivtilbud til elever og lærlinger